– Når vi har basert barnehagesektoren private barnehager, må man også tillate at de kan drives som private virksomheter, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap).
– Når vi har basert barnehagesektoren private barnehager, må man også tillate at de kan drives som private virksomheter, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

Varsler strengere og tydeligere regler for private barnehager

Regjeringens løfte om et bedre regelverk for barnehagesektoren, skal baseres på et bredere grunnlag enn flertallsforslagene i Storberget-rapporten.

Publisert Sist oppdatert

– Vi må tilpasse dagens regelverk til dagens virkelighet. Det er en stor jobb jeg vil gripe fatt i, og det vil jeg selvfølgelig gjøre sammen med dere og andre aktører på det viktige feltet vårt, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da hun talte til landsmøtet til Private barnehagers landsforbund (PBL) sist uke.

Ønsker en miks

Blant statsrådens nærmeste medarbeidere i toppen av Kunnskapsdepartementet, er statssekretær Halvard Hølleland (Ap). Overfor barnehage.no understreker han noe av det samme som Brenna poengterte i sitt møte med sektoren:

– Denne regjeringen er positiv til private barnehager. Vi har bygget vårt barnehage-system på kombinasjonen av kommunale og private barnehager. Det er en miks vi fortsatt ønsker å ha. For oss er det viktig å anerkjenne at barnehage er et delt ansvar mellom kommunen og det private.

Når det er sagt, legger ikke Hølleland skjul på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ta grep, og som de sier i Hurdalsplattformen; lage et bedre regelverk for barnehagesektoren.

– Barnehagene er den delen av utdanningssystemet som er i størst endering. Det gjelder kvalitet, innhold og kompetanse, men også struktur. Vi ser fortsatt massiv utbygging noen steder, mens barnehager andre steder skifter eier og samler seg i konsern. Det å ha et barnehagetilbud tilpasset tiden er viktig for regjeringen.

Intervjuet med statssekretæren ble gjort før regjeringen la fram sine endringsforslag til statsbudsjettet mandag.

Betydning for mange

Om rollen Storberget-utvalgets rapport om finansiering av private barnehager spiller i utformingen av regjeringens politikk på feltet, utdyper han:

– Rapporten har fått over tusen høringssvar. Den har betydning for mange, skaper engasjement blant mange, og er et viktig kunnskapsgrunnlag når vi jobber med regulering av private barnehager. Det er også høringssvarene.

– Hva kan du si om veien videre mot et eller flere nye lovforslag for Stortinget?

– Nå skal vi først sette oss inn i Storberget-utvalgets rapport, høringssvarene og de øvrige forslagene som har vært på høring under forrige regjering. Blant annet det som går på eget rettssubjekt eller krav om regnskapsmessig skille. Noen grep vil kunne tas på kort sikt. Hele finansieringen er et større arbeid som vil ta tid. Her er vi også avhengig av godt samarbeid med PBL underveis.

Dette er et arbeid som Hølleland tror kan pågå i departementet over flere år.

Går til SV først

– En mindretallsregjering er avhengig av å støtte for å få gjennomført politikken. Hvordan vil forhandlinger kunne slå ut på barnehagefeltet?

– Dette er et politiske spørsmål der partiene stiller seg litt ulikt. Vi er avhengig av politisk flertall. Vi vil først gå til SV når vi skal forhandle om saker. Regulering av private barnehager er et tema som ble diskutert på Hurdalssjøen. Regjeringens politikk innebærer at vi fortsatt skal ha private barnehager, at de skal kunne drive forsvarlig, og ha driftsmargin. Vi ønsker ikke profittforbud, som SV tar til orde for. Vi ønsker å regulere, og ha et mer likeverdig barnehagetilbud og høyere kompetanse. Jeg har stor tro på at vi skal få til å oppnå flertall for et tydeligere og strengere regelverk for de private barnehagene.

Man må ta utgangspunkt i den sektoren man har, poengterer Hølleland, og minner om at den nå består av 50 prosent private barnehager.

– Når vi har basert barnehagesektoren private barnehager, må man også tillate at de kan drives som private virksomheter. Man bør ikke kunne tjene seg rik på offentlig velferd, men man må selvsagt kunne drive forsvarlig. Det er et viktig mål for oss at vi ikke ønsker stadig større kjeder der eiere pålegger barnehagene fortjeneste som formål. Vi ønsker å gi de mindre virksomhetene bedre rammevilkår og gi kommunene mulighet til å prioritere disse.

18-årig utdanningsløp

– Barnehage.no skrev nylig at parter som var med i Storberget-utvalget, og stilte seg bak flertallsmodellen, bruker formuleringer som «ikke tydelig nok» og «utfordrende» på innhold som går på kommunens rolle. Hva tenker du om nyansene som kommer fram i partenes høringssvar?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi setter oss nå inn i utvalgets forslag, både de fra flertall og mindretallet, og høringsuttalelsene. Men siden du nevner kommunen; det er viktig for oss at barnehagen skal være en integrert del av et 18-årig utdanningsløp. Det ligger ønsker og forventninger hos de lokale folkevalgte om kvalitet, bemanning og kompetanse uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal. En situasjon der barnehagepolitikken bare når ut til de kommunale barnehagene, er ikke heldig. Noe av det vi vil se på er sammenhengen mellom innhold og kvalitet i private og kommunale barnehager. Og så vet vi at private barnehager er i front på mange områder, hvor kommunen og lokale folkevalgte har mye å lære.

– Ikke eneste grunnlag

– Utvalget skulle forholde seg til allerede kjent kunnskapsgrunnlag, og rakk ikke å få med nytt tallmateriale fra Telemarksforskning, som kom etter at rapporten var ferdig, men som kanskje kunne gitt bedre bilde på effekter av pedagog- og bemanningsnorm. Var det klokt å overlate utredningen av finansieringen av private barnehager til et hurtigarbeidende utvalg, som Stortinget i fjor høst ba Solberg-regjeringen gjøre?

– Det var et vedtak Stortinget gjorde, og som ble fulgt opp. Offentlige utvalg gir oss kunnskapsgrunnlag. Ikke det eneste, men en del av det. De svakhetene som påpekes, det tar vi med oss videre. Og så vil kunnskapsgrunnlaget vårt være bredere enn rapportens mindretall og flertall. I seg selv var det klokt å sette ned et utvalg. Jeg ikke noen spesiell formening om tiden som var satt av.

Stikkord: legitimitet

– Dere kommer til å ta den tiden som trengs til å utforme ny politikk for området?

– Vi vil bruke nødvendig tid. For at resultatene skal stå seg over tid. Da må man også ha legitimitet. Både ved at det vi kommer fram til er rimelig og riktig, og at det oppnår flertall på Stortinget. Vi ønsker bredest mulig oppslutning. Det betyr ikke at alle kommer til å bli hundre prosent fornøyd. Men legitimitet er kjempeviktig.

I forlengelsen av sitt svar, er statssekretæren også tydelig på følgende:

– Vi vil at foreldrebetaling og tilskudd skal gå til barna, og til økt kvalitet. Dersom vi havner i en situasjon der mye av barnehagens inntekter går ut av barnehagen, så er det problematisk for legitimiteten. Vi vil ha et regelverk som er tydeligere, og strengere enn i dag, men som likevel sikrer at private barnehager har muligheten til å drive godt.

– Ikke gått god for

– I høringssvaret skriver PBL blant annet at barnehagene har oppnådd rettslige posisjoner gjennom 20 år. Fins det anledning til å gjennomføre Storberget-flertallets foreslåtte tiltak, hvis ønskelig? Kan det for eksempel tenkes at kommunal forkjøpsrett vil være i strid med Grunnloven?

– Dagens politiske ledelse har fått rapporten fra forrige regjering, men ikke gått god for alle forslagene. Og så gjøres det en vurdering i departementet både av rapporten og høringsuttalelsene. Det er helt sikkert noen forslag som er enkle og greie å gjennomføre, noen som er vanskeligere, og noen vi ikke ønsker å gjennomføre.

Regjeringen er ikke forpliktet av Storberget-rapporten, men den gir viktige innspill. Og så vektlegger den egen politikk først og fremst, poengterer Hølleland.

– Vi fører vår egen politikk og legger fram våre lovforslag, oppsummerer han.

Ambisjon for fire år

– Hva mer kan du si om tidsperspektivet?

– Dette er et langsiktig, større arbeid. Men vi har også mulighet til å legge fram en del reguleringer på kortere sikt. Forslag som har vært på høring tidligere, og som det er mulig å ta stilling til raskere. Vi ser imidlertid at dette er et stort kompleks, og vil bruke den tiden som trengs. Ambisjonen i regjeringsplattformen gjelder i fire år, minner Hølleland om.

Med andre ord:

– Vi ønsker å gjøre ting raskt, men må treffe godt, så resultatet står seg over tid.

Mer om Storberget-utvalget

Powered by Labrador CMS