Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) stilte i Stortinget for å svare ut interpellasjonen fra Kari-Anne Jønnes (H). Blant flere som deltok i debatten, var Sps Maren Grøthe.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) stilte i Stortinget for å svare ut interpellasjonen fra Kari-Anne Jønnes (H). Blant flere som deltok i debatten, var Sps Maren Grøthe.

Tøffe runder om private barnehager

«Den kampen som foregår nå, er en ideologisk kamp som barna taper på, og som reduserer folks valgfrihet», sa Kari-Anne Jønnes (H), da hun rundet av stortingsdebatten hun selv hadde bedt om.

Publisert Sist oppdatert

Forslagene fra Storberget-utvalgets rapport «Du er henta», berører 140.000 barnehagebarn og nesten en halv million mennesker som har et nært forhold til en privat barnehage, enten som barn, forelder, ansatt eller eier.

Det var utgangspunktet for interpellasjonen som Høyres Kari-Anne Jønnes fremmet før jul, for at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skulle møte stortingspolitikerne til debatt og svare på hva regjeringen egentlig ønsker med sektoren.

– Grunn til varsku-rop

– Flertallet i utvalget tar til orde for grep som vil endre grunnlaget for drift av private barnehager dramatisk. Det vil også få dramatiske konsekvenser for samfunnet. Når statsråden i Klassekampen i går var tydelig på at hun vil stramme inn reglene i barnehagesektoren for å strupe de store kjedene, er jeg bekymret for at det er de små, enkeltstående barnehagene som rammes først, innledet Jønnes i stortingssalen tirsdag.

Hun mener ingen er tjent med den uroen de mange angrepene på private barnehager skaper, og at innholdet i budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, som innebærer en utredning av hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, gir grunn til å rope varsku.

– De rød-grønne partiene velger å sette 140.000 barnehageplasser i spill. Høyre velger å stille krav til kvalitet. Jeg kunne ønske at venstresiden brukte litt mer energi på å diskutere hvordan vi kan heve kvaliteten på tilbudet i barnehagene, uavhengig av eierform, sa Jønnes.

I Stortingets videoarkiv kan du se videoopptak av debatten.

Meningen å skape støy

Statsråd Tonje Brenna svarte blant annet med å si at barnehagekjedene vokser, at de små barnehagene har blitt større, og at stadig flere kjøpes opp av store konsern.

– Det bidrar ikke til mangfold. Tvert imot er det et godt bilde på hvorfor det er på høy tid å gjøre noe.

I tillegg til rapportene fra Storberget-utvalget og velferdstjenesteutvalget har departementet sendt på høring en rekke forslag om endringer i regelverket for private barnehager som ennå ikke er fulgt opp, påpekte Brenna. Hun mener regjeringen med det har godt grunnlag for å jobbe videre både med finansieringssystemet for de private barnehagene og med lovendringer.

Jønnes sin advarsel om uro i sektoren, så statsråden ut til å ta med knusende ro:

– Når vi tar grep som gjør at det ikke nødvendigvis blir mulig å fortsette å spekulere i oppkjøp og uttak av profitt, kommer det til å skape støy – og det er nettopp det som er poenget.

Lenge siden forliket

Det er lenge siden barnehageforliket, og det er åpenbart at finansieringssystemet for barnehagesektoren må gjennomgås, understreket Høyre-representanten.

– Men det at de rød-grønne partiene den gang, da barnehageforliket ble inngått, ikke forutså verdistigningen på eiendommene og sørget for et regelverk for håndteringen av det, kan vi ikke straffe dagens barnehageeiere for, sa Jønnes – og la til at det er der veldig mye av verdiene ligger.

– Jeg tror dette bildet om at små barnehager blir kjøpt opp av større konsern, er bildet på at finansieringen av de små barnehagene kanskje ikke er god nok, erkjente Brenna i sitt svar.

Statsråden ga også uttrykk for at interpellanten var inne på noe viktig i at dagens regelverk kanskje ikke tok høyde for hvor rask og omfattende endringen av sektoren ville være.

– Derfor er jeg opptatt av at vi får på plass endringer raskt, slik at vi ikke sitter igjen med bare store konsern når vi en dag får på plass en bedre finansieringsordning, fortsatte statsråden.

– Ikke et mål i seg selv

– Det er ikke noe mål i seg selv at vi skal ha en finansiering som ikke gagner de store konsernene, men det er et mål i seg selv å ha et mangfold i sektoren. Det er ikke et mål i seg selv at barnehager ikke skal være private, men det er et mål i seg selv at de private skal være mangfoldige, sa Brenna fra Stortingets talerstol.

Nå vil hun få på plass en regulering av de private barnehagene som gir legitimitet i befolkningen med tanke på bevilgning av offentlige penger. Og som gjør det mulig å drive små og enkeltstående barnehager.

– Jeg er opptatt av at vi får regler for sektoren som gjør at pengene investeres tilbake igjen i barnehager, og jeg er opptatt av at kommunene i større grad enn i dag får muligheten til å være med å påvirke hvordan et velferdstilbud som er så avgjørende, utvikler seg, sa Brenna.

Vekslende retorikk?

– Når jeg lytter til statsråden, prøver jeg å skille mellom retorikken som brukes her, retorikken som brukes i media og hvilke politiske forslag man diskuterer. For det er en stor kontrast mellom en statsråd som her sier at det ikke er et mål å bli kvitt kjedene, men at det er et mål å ha et mangfold, og en statsråd som i gårsdagens Klassekampen sier: «SV og Rødt slår inn åpne dører, men på innsiden av døra står jeg med åpne armer», sa Mathilde Tybring-Gjedde (H).

– Det er trist at gode barnehager og det offentlig-private samarbeidet, som har vært veldig vellykket de siste 15-20 årene, kan gå tapt fordi Rødt og resten av venstresiden har lyktes med å tegne det jeg mener er et ganske feilaktig bilde av sektoren. Debatten preges av mange uriktige påstander, noe jeg tror kan være ødeleggende hvis målet er å ha et mangfold over tid, fortsatte hun.

Konkret trakk Tybring-Gjedde fram at Velferdstjenesteutvalget, som Storberget-utvalget støtter seg på, verken fant dårligere arbeids- og lønnsvilkår eller superprofitt i private barnehager.

Kritikk til forgjengerne

Elise Waagen (Ap) kritiserte forrige regjering for å ha sluntret unna.

– Jeg mener det er kritikkverdig at Solberg-regjeringen på tross av gjentatte vedtak i Stortinget og en rekke utredninger, likevel ikke fremmet lovforslag for Stortinget for å sikre et tydeligere og mer vanntett regelverk som sørger for at pengene går til det de skal, nemlig kvalitet for barna.

– Regelverket og finansieringen må ta høyde for at vi skal ha gode barnehager, enten det er enkeltstående, det er private, det er kjeder eller det er offentlige. Vårt utgangspunkt er at vi skal ha gode barnehager for barna uansett hvordan de er organisert, sa Waagen om Arbeiderpartiets syn.

Tirsdag ble det for øvrig gjennomført høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite, på bakgrunn av et forslag fra Rødt og SV om profittfrie barnehager.

– Hvis et reelt mangfold i barnehagesektoren skal sikres, trenger vi, mener Rødt, en utfasing av kommersielt motivert eierskap, fastslo Marie Sneve Martinussen (R) i interpellasjonsdebatten.

– Tankevekkende

Margret Hagerup (H) mener debatten rundt privat velferd handler for mye om selskapsform og hvem som driver, heller enn om kvaliteten og mangfoldet i tilbudet.

– Gjennom de siste årene ser en at denne debatten er blitt stadig spissere, og det er tankevekkende å se at SV har fått med seg regjeringen i en ganske radikal retning, sa Hagerup tirdag.

– Regjeringspartiene vil monopolisere flere tjenester og begrense konkurransen fra private aktører. Det vil gi oss et dårligere tilbud. Faktum er at kommunale og ideelle aktører ikke hadde klart å sikre full barnehagedekning alene uten at det hadde ført til store merkostnader for samfunnet – det er alle enige om – og konkurransen i barnehagesektoren har løftet alle. Samtidig har det gitt oss et mangfold og drevet innovasjonen.

– Jeg er enig i at det kan være vanskelig å ramme inn konkurranse, men det må da være enda vanskeligere å ramme inn et monopol?

Vil ha varige løsninger

I dag går halvpartene av ungene i Norge i kommunale barnehager, mens den andre halvparten går i private barnehager. Det er denne kombinasjonen, som kom fram gjennom barnehageforliket, som har sikret at vi i dag har full barnehagedekning, påpekte Senterpartiets Maren Grøthe.

– Vi jobber alle for at vi skal ha gode barnehager, til det beste for ungene som skal være der. For nettopp disse ungene er vi ikke tjent med å ha en debatt der vi bruker skarpere skyts enn nødvendig.

Grøthe advarte mot å innta «skyttergravene», og understreket viktigheten av å finne løsninger som faktisk vil fungere over tid. Hun gjorde det klart at også hennes parti er særlig bekymret for de små enkeltstående private barnehagene som opplever økonomisk uforutsigbarhet og økonomisk press.

– Om vi får et barnehageforlik 2.0 eller ei, vil vi i Senterpartiet stå på for å skape et finansieringssystem som fungerer i praksis, som gir forutsigbarhet for kommunene, for driverne, for de ansatte og ikke minst for ungene og familiene over hele landet.

– En ideologisk kamp

Øystein Mathisen (Ap) mener vi har all grunn til å være stolte av jobben som gjøres i norske barnehager, og av barnehageforlikets betydning for samfunnet.

– Men at vi skal ha en reell diskusjon – iblant også en litt kraftfull diskusjon – om de private barnehagene, er både rett og rimelig, sa han og viste til milliardene som gis i offentlige tilskudd.

– Jeg er veldig glad for at denne debatten om barnehager vekker engasjement, for det fortjener den. Barnehagene er veldig viktige i vårt samfunn. Løsningen er ikke å gjøre det nærmest umulig å drive private barnehager i kommune etter kommune. Løsningen er å sikre bedre rammevilkår for enkeltstående private barnehager. Det hører jeg at vi er ganske enige om, i hvert fall prøvde jeg å høre det når statsråden snakket, sa Jønnes før hun rundet av på følgende vis:

– Den kampen som foregår nå, er en ideologisk kamp som barna taper på, og som reduserer folks valgfrihet. Men takk for en god debatt.

Mer åpne armer

Kunnskapsministeren fikk siste ordet:

– Det er riktig at jeg sier at SV og Rødt slår inn åpne dører, og at jeg står med åpne armer på innsiden, i Klassekampen i går. Det gjør jeg også hvis Høyre velger å slå inn åpne dører og være med på å diskutere det jeg opplever at vi er enige om, nemlig at vi trenger noen innstramminger eller – hvis det passer bedre for enkelte partier å kalle det det – oppdateringer av et regelverk som er laget for en sektor som så helt annerledes ut den gangen reglene ble laget, var noe av det hun sa.

– Mitt mål og Stortingets mål, sånn jeg oppfatter denne debatten, er at det må være barnehager som driver med rimelig overskudd og margin. For la oss heller ikke være naive: Man må kunne ta ut lønn hvis man driver en privat barnehage, hvis det er det man jobber med, poengterte også Brenna.

– Det å drive innovasjon, det å etablere en barnehage i dag, er nærmest umulig, både fordi konsernene har blitt så store, og fordi det allerede er sånn at det ikke er behov for flere plasser.

Powered by Labrador CMS