Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene. Her på talerstolen under PBLs landsmøte nylig.
Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene. Her på talerstolen under PBLs landsmøte nylig.

Reagerer på forskjellsbehandling: – Alvorlig negativ diskriminering

Norlandia Barnehagene hevder at forskriftsendringen som skal tre i kraft 1. januar 2022, og som gir ulike nivåer på pensjonstilskudd til enkeltstående barnehager og andre, vil være ugyldig.

Publisert Sist oppdatert

Det framgår av et brev fra divisjonsdirektør Kristin Voldsnes til Kunnskapsdepartementet, datert 5. november i år.

- Hittil ukjent nyskapning

Det hun reagerer på er introduksjonen av et skille mellom enkeltstående private barnehager og barnehager som inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. Et skille som skal gi prosentvis lavere pensjonstilskudd til alle barnehager i sistnevnte kategori i de to kommende årene.

Første gang lansert i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, videreført med ytterligere senket sats i Støre-regjeringens tilleggsproposisjon, og allerede nedfelt i forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. oktober i år.

Pensjonskuttene

  • I forslaget til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen Solberg å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private ordinære barnehager fra dagens 13 prosent til 11 prosent av lønnsutgiftene til kommunale barnehager.
  • Samtidig foreslo regjeringen å innføre en skjermingsordning for enkeltstående ordinære barnehager. (Her definert som barnehager som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager).
  • Enkeltstående barnehager skulle få videreført pensjonspåslaget på 13 prosent i 2022, mens det ble nedjustert til 12 prosent i 2023. Fra 2024 ville disse ha samme pensjonspåslag som øvrige barnehager på 11 prosent.
  • I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, ble pensjonspåslaget senket til 10 prosent fra 2022, med unntak av enkeltstående barnehager som vil få pensjonspåslag på 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024 med den nye regjeringens opplegg.
  • Tiltaket innebærer at posten på statsbudsjettet reduseres med til sammen 376 millioner kroner i 2022. Av dette kommer nær 207 millioner som følge av Solberg-regjeringens kutt, og nær 169 som følge av Støre-regjeringens ytterligere kutt.

Kilde: Kunnskapsdepartementet / pressemelding 12.10.21 / Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

­– Introduksjonen av dette skillet mellom private barnehager basert på type eierskap, er en nyskapning som hittil har vært ukjent og som representerer en alvorlig negativ diskriminering av private barnehager som inngår i en sammenslutning av to eller flere barnehager, skriver Voldsnes.

- På flere vis problematisk

Divisjonsdirektøren peker dessuten på at Storberget-utvalget ikke var inne på en slik ny konstruksjon, da de behandlet pensjon tidligere i år.

I brevet viser hun også til ulike kilder og instansers vurderinger, heriblant Høyesterett, knyttet til forhold som likebehandlingsprinsippet, regler for statsstøtte og opparbeidete rettsposisjoner.

- Vi er av den oppfatning at en slik nyordning både vil være problematisk i forhold til dagens barnehagelov, Grunnloven, EMK og EØS-retten, skriver Voldsnes.

Hun opplyser ellers at Norlandia, som er norskeid og landets fjerde største barnehagekjede, blant annet driver åtte barnehager med færre enn 40 barn, som har lite til ingen økonomisk bærekraft etter innføring av bemanningsnorm, men hvor drift har vært mulig fordi de er del av et større fellesskap.

- Sannsynligvis ugyldig

Oppsummert, så er Norlandia Barnehagene «av den oppfatning at et forskriftsfastsatt skille mellom enkeltstående private barnehager og en sammenslutning av to eller flere barnehager når det gjelder finansieringstilskudd sannsynligvis vil være ugyldig».

I brevet ber divisjonsdirektøren også om å få opplyst om disse sidene ved forskriften er blitt utredet.

«Dersom de er det, ber vi om å få oversendt departementets vurderinger og eventuelt Justisdepartementets lovtolkningsuttalelse i den sammenheng».

«Dersom departementet ikke har foretatt noen utredning av forholdene før forskriften ble fastsatt, ber vi om at ikrafttredelse av forskriften blir utsatt.»

Til slutt bes departementet stoppe pensjonskuttet, eller sikre en identisk overgangsordning for alle.

Vil vurdere spørsmålene

Barnehage.no har spurt Kunnskapsdepartementet om det fra departementets side blir eller har blitt ansett som nødvendig med juridisk utredning av slik forskjellsbehandling som forskriften legger opp til.

Samt om momentene som påpekes i brevet fra Norlandia Barnehagene vil kunne få noen praktisk betydning.

Svaret er foreløpig kortfattet.

– Departementet har akkurat mottatt henvendelsen fra Norlandia Barnehagene, og vil vurdere spørsmålene som blir tatt opp i brevet, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS