Ragnhild Finden eier Kausvol Gardsbarnehage AS, og er nestleder i PBL-styret. Denne uken advarte hun stortingspolitikere mot å gjennomføre de varslede kuttene.
Ragnhild Finden eier Kausvol Gardsbarnehage AS, og er nestleder i PBL-styret. Denne uken advarte hun stortingspolitikere mot å gjennomføre de varslede kuttene.

Nå gjør de alvor av pensjonskuttet: – For min barnehage utgjør det 250.000

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt endringer i finansieringsforskriften for private barnehager, i tråd med forslaget fra statsbudsjettet om å redusere pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer samtidig med at nye satser for tildeling av drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager får sine årlige justeringer, framgår det av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet torsdag.

Departementet fastsetter endringene nå, slik at det blir mulig for kommunene å ta hensyn til dette når de skal fatte sine årlige vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober.

Samtidig må kommunene ta forbehold om at satsene kan bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet senere i høst.

Advarte i stortingshøring

Tirsdag denne uken innledet Stortingets nye utdannings- og forskningskomite sin høring om statsbudsjettet. Private Barnehagers Landsforbund var representert ved administrerende direktør Anne Lindboe og styrets nestleder Ragnhild Finden – som i møtet med stortingspolitikerne pekte på flere sider ved å skulle vedta kuttforslaget som PBL mener er problematiske og urimelige.

Som at kutt i finansiering av barnehager harmonerer dårlig med den nye regjeringens ambisjoner om høyere kvalitet, at én del av finansieringen foreslås kuttet uten at det ses i sammenheng med resten, og at kuttet til dels baseres på Storberget-utvalget, men er foreslått før høringen av rapporten er gjennomgått.

- For min barnehage vil et slikt kutt bety 250.000 kroner i reduserte inntekter. Og for en barnehage som i 20 år har ligget på pluss/minus 50.000 kroner i resultat, så er det selvfølgelig vanskelig å bære, sa Finden, som eier Kausvol gardsbarnehage i Stange.

Justering av kapitaltilskudd

Fra PBLs side ble det også hevdet at barnehager må likebehandles uavhengig av eierskap og organisasjonsform.

Og det ble vist til at fire av ti private barnehager ifølge Velferdstjenesteutvalget har så lave marginer at bærekraften i driften er truet.

Ifølge PBL innebærer pensjonskuttet i forslaget til statsbudsjett 207 millioner kroner i reduserte overføringer til sektoren neste år, og trolig mer enn 350 millioner kroner om to år.

Av pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet går det for øvrig også fram at nye nasjonale satser for driftstilskudd er er fastsatt på bakgrunn av beregninger som er gjennomført av Telemarksforskning.

Samt at det i år er gjort en justering i beregningen av satsene for kapitaltilskudd for de eldste barnehagene. Dette gjøres, ifølge departementet, for at satsene i større grad skal gjenspeile forventede kapitalkostnader i de private barnehagene.

Slik beskrives pensjonsendringene

Om endringene i pensjonstilskuddet, skriver departementet følgende:

« I forslaget til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen Solberg å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private ordinære barnehager fra dagens 13 prosent til 11 prosent. Forslaget er begrunnet med at private barnehager har fått mer i pensjonstilskudd enn de har hatt i pensjonsutgifter.

Samtidig foreslo regjeringen å innføre en toårig skjermingsordning for enkeltstående ordinære barnehager. Skjermingsordningen innebærer at enkeltstående barnehager får lengre tid til å tilpasse seg det nye pensjonstilskuddet. Enkeltstående barnehager får videreført pensjonspåslaget på 13 prosent i 2022, mens det nedjusteres til 12 prosent i 2023. Fra 2024 vil enkeltstående barnehager ha samme pensjonspåslag som øvrige barnehager på 11 prosent. Med enkeltstående ordinær barnehage menes i denne sammenheng en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager. Endringene i finansieringsforskriften er tråd med forslagene som er fremmet forslaget til statsbudsjettet (Prop. 1 S (2021-2022)).

I forbindelse med nedjusteringen av pensjonspåslaget er også søknadsordningen for private barnehager med høye pensjonsutgifter utvidet. Kravet om "vesentlig" høyere pensjonsutgifter er fjernet, og for ordinære barnehager er ordningen utvidet til å gjelde pensjonsavtaler inngått før 1. januar 2019.»

Her finner du pressemeldingen i sin helhet, og her er kunngjøringen av forskriftsendringene.

Powered by Labrador CMS