I forkant av at saken om tilskuddsberegning for den nyetablerte Viejega AS, fikk ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) et brev fra barnehagens styre.
I forkant av at saken om tilskudd for nyetablerte Viejega AS, fikk ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) et brev fra barnehagens styre.

Kommunen gjorde feil. Barnehagen fikk svi

Nå har kommunestyret bestemt at tilskuddsvedtak skal ettergås av ekstern revisor.

Publisert Sist oppdatert

Det var etter at barna hadde vært mer enn tre måneder uten barnehageplass, at det til slutt lyktes foreldrene å etablere en ny lulesamisk barnehage i Hamarøy sist høst, som erstatning for konkursrammede Vuanok barnehage.

6. oktober åpnet Viejega mánájgárdde dørene, i samme lokaler som forgjengeren. Men for foreldrene som eier den eneste private barnehagen i kommunen – og den eneste lulesamiske barnehagen i verden – stoppet ikke utfordringene der.

Vuonak Mánájåroj åpnet 27. oktober 2020, i nye lokaler på Drag i Hamarøy kommune.
I disse lokalene på Drag i Hamarøy kommune, holder barnehagen til.

Nå har de sett seg lei på at barnehagen rammes av feil fra kommunens side.

I et brev til Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp), poengterer styret i Viejega AS at de har måttet innhente advokathjelp i forbindelse med all saksbehandling kommunen har gjort overfor barnehagen hittil.

«Kommunens saksbehandlingsfeil har forsinket samtlige prosesser og har allerede medført at barnehagen har blitt økonomisk skadelidende», skriver styremedlemmene Jørgen Kintel, Inga Mikkelsen og Vegar Bæhr.

Omgjort rett før jul

De viser til tre ulike anledninger:

1) Godkjenningsprosessen.

For å behandle barnehagens søknad om godkjenning for barnehagedrift krevde Hamarøy kommune som barnehagemyndighet navn på alle som skulle jobbe i barnehagen, og politiattest for disse. Vilkår Viejega AS argumenterte med at i praksis var umulig å innfri, da det å søke politiattest forutsetter et ansettelsesforhold og det var uaktuelt å ansette folk uten godkjenning for barnehagedrift.

Etter veiledning fra statsforvalter, ble kravet til slutt trukket og godkjenning gitt.

2) Avslag på dispensasjonssøknad for samisktalende søker til stilling som pedagogisk leder.

To søkte da den samiske barnehagen skulle ansette pedagog. Én kunne språket, men tilfredsstilte ikke utdanningskravet. For den andre var det motsatt. Viejega ville ansette den samisktalende. Kommunens barnehagemyndighet avslo søknad om dispensasjon fra pedagognorm.

Også i denne saken var statsforvalter involvert. Først ble kommunens vedtak opprettholdt av Statsforvalteren i Nordland, men etter at advokat Einar Brunes i PBL på vegne av Viejega AS ba om ny behandling, kom statsforvalteren til motsatt konklusjon og tidligere vedtak ble opphevet.

– En god julegave til det lulesamiske miljøet i Hamarøy, kommenterte Brunes til Barnehage.no da avgjørelsen forelå 21. desember, og dispensasjon likevel ble gitt.

Uenig om beregninger

3) Tilskuddsberegninger for 2022 og 2023.

At avgjørelsen kom såpass sent, fikk imidlertid følger. Barnehager rapporterer hvert år barnetall til barnehagemyndigheten 15. desember. På grunn av kommunens feilaktige dispensasjonsnekt, kunne den samiske barnehagen i Hamarøy per denne datoen kun rapportere om 8 heltidsbarn. Viejega AS hadde likevel driftskostnader etter en gruppe på 16,6 heltidsbarn, påpeker styret.

Hamarøy kommune opererer med andre tall, og for 2023 utgjør differansen mellom kommunens tilskuddsberegning og det som Viejega mener å ha krav på, nær én million kroner.

For 2022 står uenigheten om et beløp på cirka 400.000 kroner.

Viejega mener at kommunen ikke har hensyntatt deres varsel om store aktivitetsendringer, som ble gitt kort tid etter at dispensasjonen var på plass. Og at kommunen med dette bryter «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».

Da saken om driftstilskudd til barnehagen var oppe til behandling i kommunestyret sist uke, og saksbehandler Ann-Aashild Hansen ble bedt om å redegjøre, forklarte hun at det var gjort innrømmelser fra kommunens side, og hevdet at hadde vært enighet mellom kommuneadministrasjonen og styreleder i Viejega AS om et endret barnetall for 2022 og 2023. Hun argumenterte mot å gjøre justeringer i tilskuddsberegningene før i etteroppgjør på tampen av året.

– Svært problematisk

I sitt brev til ordføreren skriver imidlertid barnehagens styre:

«Viejega AS opplever ikke forståelse for situasjonen hos administrasjonen, som ikke vil ta ansvar for egne feil. Vi ber derfor om at man fra politisk hold kommer oss i møte i en større grad enn man er villig til fra administrasjonen».

Barnehagens advokat i saken om tilskuddsberegninger, Hans-Are Nyheim hos PBL, har vært klar på at Hamarøy kommune er skyld i tapte inntekter for barnehagen, og at det er svært problematisk i en sårbar oppstartsfase.

I et brev til kommunen datert 29. mars i år, skriver han at det vurderes en erstatningsrettslig tilnærming dersom barnehagens anmodning ikke blir imøtekommet.

– Det er et spor vi ikke har forlatt, men når saken er ferdig behandlet sett fra kommunens side så må vi se på helheten i hvordan barnehagen kommer ut, og vurdere disse spørsmålene på nytt, kommenterer Nyheim nå.

Overfor kommunestyret sist uke, understreket kommunedirektør Odd-Børge Pedersen at kommunen fikk feil veiledning fra statsforvalter i saken med pedagogansettelsen, og at man derfor vil søke statsforvalter om såkalte kriseskjønnsmidler for å dekke kommunens merkostnader relatert til feilen.

Skal ses etter i kortene

I samme møte gjorde ordfører Britt Kristoffersen Løksa (Sp) det klart at hun mener politikerne mangler forutsetninger for å gå inn i beregningene og si hva som er riktig og ikke riktig.

Derfor foreslo hun, med utgangspunkt i PBL og KS sin veileder for beregning av tilskudd til private barnehager, å sørge for ekstern revisorkontroll av administrasjonens arbeid.

Til slutt var det Lars Filip Paulsen (H) som kunne presentere et omforent vedtaksforslag, som et enstemmig kommunestyre gikk for. Det innebar ingen endring i tilskuddsutmålingen, slik Viejega hadde ønsket, men revisorkontroll med følgende punkter:

  • Tilskuddsmodellen er i samsvar med regelverket
  • Kostnader er korrekt hentet fra regnskapet
  • Antall barn er korrekt
  • Barnas alder er korrekt

Kontrollen for 2022 og 2023 skal legges fram for kommunestyret når den foreligger.

– Det er uvanlig at de gjør det på denne måten, men det er positivt at de skal la andre se på det. Vi kommer uansett til å se på tallene, og klage hvis vi finner grunnlag for det. Og så skal vi vente på hva revisor kommer fram til, og vi er spent på resultatet, sier advokat Nyheim.

Vedtok gratis barnehage

Rett etter at kommunestyret i Hamarøy tok stilling til saken om tilskudd til Viejega AS, ble det vedtatt at det skal innføres gratis brukerbetaling i de kommunale barnehagene.

Tiltaket vil bare gjelde for registrerte innbyggere i Hamarøy kommune. Det vil gjelde fra 1. januar 2024 og evalueres etter tre år, oppsummerer Avisa Nordland (krever abonnement), som også skriver at vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, åtte mot sju stemmer i kommunestyret.

Samiske Viejega mánájgárdde er den eneste private barnehagen i Hamarøy kommune. Her opphører brukerbetalingen allerede 1. august 2023, som følge av Sametingets vedtak om å gi gratis barnehageplass også for samiskspråklige barn utenom tiltakssonen.

Regjeringen har som kjent prioritert gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark fra samme dato.

Powered by Labrador CMS