Jørgen Kintel er forelder, og styreleder i selskapet som er etablert med sikte på å bevare et lulesamisk barnehagetilbud i Hamarøy, etter at Vuonak mánájåroj ble stengt mandag. – Vi trenger all hjelp vi kan få, sier han.
Jørgen Kintel er forelder, og styreleder i selskapet som er etablert med sikte på å bevare et lulesamisk barnehagetilbud i Hamarøy, etter at Vuonak mánájåroj ble stengt mandag. – Vi trenger all hjelp vi kan få, sier han.

Barnehageselskap slått konkurs – foreldre fikk beskjed om stenging samme dag

Ingen løsning på plass for ungene som rammes.

Publisert Sist oppdatert

Den samiske barnehagen Vuonak mánájåroj AS på Drag i Hamarøy er konkurs. Beslutningen ble tatt av styret i eierstiftelsen, Árran lulesamisk senter, torsdag.

Mandag ble det åpnet konkurs ved Salten tingrett, og samme dag ble barnehagen stengt.

Omkring 16 barn rammes.

Bostyrer har meddelt at Vuonak mánájåroj ikke vil bli drevet videre av konkursboet. En eventuell gjenåpning må skje av nye eiere. Bygget og eiendommen vil bli overført til Husbanken og Sparebanken Narvik, opplyser Árran på sine nettsider.

– Barnehagen er stengt. Vårt barn er hjemme i dag. Det står ingen kommunale tilbud klar på dagen, og det er ikke gitt noen signaler om snarlig løsning, sier Jørgen Kintel til Barnehage.no tirsdag.

Han er forelder, og samtidig styreleder i et selskap som allerede er etablert med sikte på å bevare et lulesamisk barnehagetilbud i Hamarøy.

Løsning skissert i mai

At stiftelsen Árran på et tidspunkt kunne se seg nødt til å gi opp barnehagedriften var ikke helt uventet. Men at det skulle skje så brått, var verken foreldrene eller Hamarøy kommune forberedt på.

– Foreldrene ringte meg like etter at de fikk beskjed om at barnehagen ble stengt i går. Vi har ikke noen ledige plasser til barna på Drag. Vi har muligens en eller to plasser ulike steder i kommunen, men foreløpig ikke plass til å ta imot barna i et samiskspråklig barnehagetilbud, sier kommunalleder for oppvekst i Hamarøy, Gunnar Solstrøm.

Han forteller at det så sent som i mai ble framlagt en skisse som tilsa at barnehagen skulle kunne drives ut barnehageåret, og at det da så ut til at den kanskje også kunne bli en varig løsning.

– På en måte var vi forberedt, fordi vi ble informert i november 2021 om at det sto dårlig til. Både da og i alle senere møter har vi overfor barnehagens styre og styret i Árran bedt om at vi måtte få tid til å områ oss, så vi var klar til å starte opp og kunne sørge for at barnehagen var i drift fra neste dag av. Dessverre gikk det litt fort i svingene, sier Kintel.

Kostbar bygging

Hovedårsaken til at barnehagen og dens eier har slitt økonomisk, er høye kapitalkostnader knyttet til nye lokaler som sto ferdig høsten 2020. Byggingen skulle koste i underkant av 16 millioner kroner, men sluttregningen endte på drøyt 21 millioner kroner.

– Største kreditor i konkursboet er Husbanken med i overkant av 15 millioner og Narvik Sparebank med 3,6 millioner, opplyser Árran-styreleder Lennart Mikkelsen til Avisa Nordland (krever innlogging).

Nå har han, i likhet med resten av styret, stilt sin plass til disposisjon som følge av at årsregnskapet til Árran viser underskudd på 5,2 millioner kroner.

– Årsaken er at byggingen av barnehagen ble dyrere enn forutsatt og at barnehagen verken fikk støtte fra Sametinget, kommunen eller sentralt hold da det viste seg at den ikke hadde nok unger til å dekke kostnadene ved driften, sier Mikkelsen til Avisa Nordland – som dessuten opplyser at foreldre og ansatte ikke så det som hensiktsmessig at Árran skulle fortsette å drive barnehagen.

Fast bestemt på drift

I stedet ønsker de at den skal drives av et nytt privat barnehageselskap hvor sterk språkmodell, samiske verdier og samisk tradisjonskunnskap står sentralt.

– Det har gått i ett med møter den siste tiden. Vi har vært i kontakt med panthavere, kommunen, KDD og fylket. Vi er fast bestemt på at vi skal få til barnehagedrift. Det er snakk om lulesamisk språk, derfor setter vi inn en ekstra innsats. Om det blir i gamle lokaler eller ikke, gjenstår å se, sier Kintel.

Lokalene som nå er stengt, er bygget for barnehagedrift basert på sterk språkmodell – og er slik sett et ønsket alternativ. Kintel sier at de på sikt har intensjon om å kjøpe bygget, men at de inntil det kan skje vil trenge en leieavtale.

– Vi har ambisjoner om å utvikle og styrke barnehagen med innovative løsninger. Vår tanke er å gå ut over vanlig barnehage, og utvikle forståelsen av hva en barnehage er. Er en samisk barnehage det samme som en norsk barnehage? Lulesamisk språk er et alvorlig truet språk, så vi er nødt til å jobbe strategisk og målrettet med språkarbeidet, forklarer Kintel.

Kanskje etter ferien

Det er vanskelig å si noe om tidsperspektivet, men drømmen er at barnehagedrift i det nye selskapets regi kan være i gang etter ferien.

I mellomtiden må familiene belage seg på at for eksempel besteforeldre stiller opp, eller at foreldre er hjemme fra jobb.

Kommunen ser heller ingen snarlig løsning på utfordringen.

– En av de skisserte løsningene var å etablere en samisk avdeling ved Drag barnehage. Men lokalene det kunne skje i, som ligger i tilknytning til barnehagen, er utleid med tre måneders oppsigelsestid, forklarer oppvekstleder Gunnar Solstrøm.

Andre alternativ det er mulig å se for seg, er kommunalt kjøp eller leie av en mobil barnehage med brakker som kobles sammen, eller at kommunen leier bygget som har huset barnehagen fram til nå.

– Per tiden er mye uavklart, bekrefter Solstrøm – og minner om at Hamarøy kommune befinner seg på Robek-lista og har begrenset økonomisk handlingsrom.

– Kan ikke dele lokaler

Kintel er klar på at en løsning med en samisk avdeling i en ordinær barnehage, ikke er å foretrekke fra foreldrenes ståsted.

– Man kan ikke dele barnehagelokaler for språkets skyld, for da vil norsk vinne. Nå har kommunen nettopp signert avtale om at Drag skole skal bli samisk profilskole. Og Knut Hamsun videregående skole skal bli profilskole. Samisk barnehage er alfa og omega for utviklingen av samisk språk. Uten barnehagen kommer det ikke unger ut i den andre enden som snakker samisk og kan bidra i samfunnet med språk, sier Kintel.

Nå appellerer han til støtte for foreldrenes initiativ.

– Vi trenger at myndighetene er på banen og på ballen. Vi trenger all den hjelp vi kan få for å få i gang et tilbud som gagner samfunnet.

Powered by Labrador CMS