Vuonak Mánájåroj åpnet 27. oktober 2020, i nye lokaler på Drag i Hamarøy kommune.

Truet av konkurs – nå kan løsningen være funnet

Barnehagen havnet i økonomisk uføre kort tid etter at nytt bygg var tatt i bruk, men nå foreligger en skisse for videre drift. Løsningen innebærer at landets eneste lulesamiske barnehage slutter å være selvstendig rettssubjekt.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er glade for at det er funnet en løsning som virker veldig plausibel. Vi er også glad den skisserte løsningen ikke vil ha noen direkte økonomisk betydning for kommunen.

Det sa kommunedirektør Odd-Børge Pedersen i Hamarøy, da kommunestyret nylig behandlet en sak om kommunens involvering i driften til konkurstruede Vuonak mánájåroj.

Alt ifølge Avisa Nordland (krever innlogging).

Styrt avvikling

Den alternative løsningen, går ut på at stiftelsen Árran, overtar driften av barnehagen (eiendeler, gjeld, ansatte og rettigheter), og oppløser barnehageselskapet Vuonak mánájåroj AS.

– Dette innebærer ikke konkurs, men en styrt avvikling av barnehageselskapet. Med denne løsningen vil de ansatte beholde stillingene og det samiskspråklige til barna opprettholdes, heter det i en orientering som Árran-direktør Lars Magne Andreassen ifølge lokalavisen sendte ut sent onsdag, etter møte med ordfører og kommunedirektør i Hamarøy.

Av orienteringen framgår også at overdragelsen av barnehagen muliggjør en økonomisk effektivisering i størrelsesorden cirka 350.000 kroner på årlig basis, ved at en ikke opprettholder barnehagen som et selvstendig juridisk objekt.

Ifølge AN peker Andreassen på at regnskap- og revisjonstjenester kan reduseres, at styrerstillingen kan reduseres med 20 prosent (og arbeider tilsvarende mer som pedleder), siden personalledelse overtas av direktørens stab, og at Árran får høyere mva-kompensasjon for administrative kostnader.

Skjønnsmidler

Med en slik innsparing gjenstår om lag 550.000 kroner årlig for å drifte i balanse. Dette kan løses ved at Hamarøy kommune søker skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland som del av en samlet løsning for barnehagen. Kommunestyret vedtok torsdag at en slik søknad skulle forberedes.

Det er godt nytt for foreldre som ikke har lagt skjul på sin bekymring, og som skrev følgende i et brev sendt til sametingspresident Silje Karine Muotka, statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti ved kommunal- og distriktsdepartementet og statsforvalter i Nordland, Tom Cato Carlsen, 28. mars:

«Norges eneste lulesamiske barnehage er konkurstruet. Dette er en situasjon som er svært skremmende både for oss foreldre og for resten av det lulesamiske samfunnet. En lulesamisk barnehage, med et sterkt og kompetent språkmiljø, er selve grunnsteinen i arbeidet for å bevare og utvikle vårt allerede utrydningstruede språk. Den utgjør det språklige fundamentet for lulesamiske elever i både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Forsvinner tilbudet vil også grunnlaget for all videre utdanning i lulesamisk raseres. Barnehagen er derfor det absolutt viktigste språktiltaket vi har.»

Bakgrunn

Den nye barnehagen, som åpnet i oktober 2020, kostet drøyt 21 millioner kroner å bygge. Det var drøyt 5,4 millioner kroner mer enn forutsatt. Barnehagen fikk også lavere andel husbankfinansiering enn man hadde forutsett, hvilket utløste behov for kostbar toppfinansierning. Nå tynger høye kapitalkostnader driften.

– Barnehagen ble bygd og planlagt ut ifra de forutsetningene som lå til grunn i 2017 og 2018. Det måtte bygges ny barnehage da den gamle ikke lengre holdt mål arbeidsmiljømessig og i forhold til hvordan språkarbeidet bør organiseres, jamfør sterk språkmodell, har Lennart Mikkelsen tidligere forklart for Barnehage.no. Han er styreleder både for Árran, og for aksjeselskapet som stiftelsen eier.

Kommunedirektørens vurdering av saken er at den dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares på kort eller lengre sikt, gitt inntektene som ligger til grunn for driften.

«Kommunedirektøren kan være villig til å imøtekomme stiftelsen i forhold til drift av en samisk barnehage, men da blir driften i regi av barnehagene i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune. En overtakelse av bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS er utelukket på nåværende tidspunkt, slik kommunedirektøren ser det», het det i saksframlegget foran torsdagens møte.

Spesiell løsning

Nå legges det opp til en løsning der driften i stor grad kan fortsette som før, blant annet ved hjelp av skjønnsmidler fra statsforvalteren. Og takket være innsparinger som følge av endret eierstruktur.

Det siste er spesielt fordi en slik løsning innebærer å gå motsatt vei enn lovforslaget regjeringen nylig har lagt fram for den private barnehagesektoren.

Blant de mest sentrale reguleringsendringene som foreslås innført fra og med 1. januar 2023, er at hver enkelt privat barnehage skal drives som selvstendig rettssubjekt, hvor det ikke er tillatt å drive eller eie annen virksomhet enn barnehagedrift.

Les mer: Slik vil Brenna endre reglene for private barnehager

Det legges imidlertid opp til unntak for barnehager med færre enn 30 barn til sammen i det nye lovverket, og et slikt unntak vil etter alt å dømme gjelde i dette tilfellet. Derfor blir det trolig mulig for stiftelsen Árran, som i tillegg til å eie barnehagen også driver museum og språksenter, å gjøre de endringene som nå foreslås uten å komme i konflikt med foreslått nytt lovverk.

Barnehage.no har tidligere skrevet at Vuonak mánájåroj har 36 plasser. Per 15. desember 2021, var det registrert at 16 plasser var i bruk, men tallet var ventet å øke til mer enn 20 i 2022.

Powered by Labrador CMS