Fra venstre: KrFs Ida L. Røse, FrPs Himanshu Gulati, Høyres Kari-Anne Jønnes og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Vi må ikke gjøre det vanskeligere for oss selv å nå ytterligere kvalitetsmål

Er det behov for et barnehageforlik 2.0? Møttes til debatt under Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

I 2003 fikk SVs Øystein Djupedal og FrPs Siv Jensen med seg et bredt flertall på Stortinget for en barnehagereform som innebar å legge til rette for rask utbygging ved å invitere både kommunale og private aktører inn, redusere foreldrebetaling gjennom innføring av makspris og å sikre likebehandling av private og offentlige barnehager.

20 år har gått. Under en debatt i regi av NHO Geneo og Espira under Arendalsuka, fikk kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og stortingsrepresentanter fra Høyre, KrF og Frp spørsmål om det er noe fra arbeidet med barnehageforliket som kan være verdt å ta med seg for dagens politikere, når de skal gå løs på utfordringer i sektoren i årene som kommer.

– Det er definitivt noe å lære av det, sa kunnskapsminister Tonje Brenna.

FrPs Himanshu Gulati mener barnehageforliket er den mest vellykkede velferdsreformen i nyere norsk historie.

– Her fikk vi resultater raskt, og det er fordi man klarte å være pragmatiske, legge ideologiske skylapper til side og tenke på løsninger til det beste for barnefamiliene. Jeg frykter at vi har forlatt denne pragmatismen og at de ideologiske skylappene nå er det som styrer. Jeg frykter at prinsippene som lå til grunn for barnehageforliket, som økonomisk likebehandling og foreldres valgfrihet nå er i fare, sa han.

– Klar forventning

Regjeringen er nå i gang med en helhetlig gjennomgang av regelverket for finansiering og styring av private barnehager.

Høyres Kari-Anne Jønnes gjorde det klart at hennes parti ønsker seg et nytt barnehageforlik.

– Det er ikke noe viktigere vi kan gjøre for ungene våre enn å sørge for at alle får tilgang til en god barnehage. Derfor håper vi, og har en klar forventning om, at dagens regjering inviterer til reelle forhandlinger, sånn at vi kan få et nytt barnehageforlik som kan stå seg over de neste 20 årene. Jeg tror det finnes muligheter for et nytt forlik, men det må være en reell vilje fra alle politiske partier, sa hun.

For KrF er det viktig å bevare mangfoldet i barnehagesektoren, påpekte Ida Lindtveit Røse.

– Samarbeidet mellom de private, ideelle og offentlige aktørene har utviklet barnehagene våre på en god måte. Selv om vi har fått til veldig mye på denne korte tiden, mener jeg vi fortsatt står foran en del utfordringer, og jeg mener vi må løse disse utfordringene gjennom et nytt barnehageforlik. Vi må ikke gjøre det vanskeligere for oss selv å utvikle barnehagene våre videre. Det vil vi gjøre hvis vi nå begynner å begrense private barnehager. Vi ser allerede at flere går med underskudd og flere frykter at man må legge ned. Vi vil få en mye lenger vei til å nå ytterligere kvalitetsmål hvis vi nå begynner å begrense istedenfor å se på muligheten for fortsatt samarbeid, sa hun.

– Finner brede løsninger

Kunnskapsminister Tonje Brenna pekte på at debatten om private barnehager har en tendens til å bli veldig polarisert.

– Det at vi diskuterer barnehage og får opp temperaturen er bra, for det betyr at vi får oppmerksomhet rundt temaet. Men når det kommer til stykket, og vi har saker i Stortinget – når jeg snakker med dere og dere snakker med hverandre – så finner vi alltid brede løsninger. Det er nesten ingen saker på barnehageområdet hvor vi ikke har klart å finne brede løsninger. Jeg mener det er et veldig godt kvalitetstegn ved måten Stortinget jobber på, sa hun.

– Det kan hende vi skal se oss litt i speilet 12. september: Er det nyttig for opplevelsen der ute av at det er ro og enighet, at vi fortsetter å diskutere på den måten som vi gjør? Eller kanskje vi skal være enige om at: Ok, herfra så roer vi litt ned? la Brenna til.

– Forvitrer

At arbeidet med nytt finansieringssystem har tatt lang tid, har bidratt til å skape usikkerhet, påpekte Høyres Kari-Anne Jønnes videre.

– Det er kostnadsøkninger på alle områder, det er en vanskelig tid. Jeg er enig med Tonje Brenna når hun sier at vi jobber godt sammen i felleskap og finner gode løsninger, men det må vi også forte oss å gjøre på dette området. For mens vi diskuterer alt annet enn barn og familier, kvalitet og innhold i barnehagene, så forvitrer tilbudene der ute. Det har vi ikke råd til. Jeg er opptatt av at sektoren som sådan, så fort som mulig kan senke skuldrene og få forutsigbare og rettferdige rammevilkår.

Brenna svarte at hun deler Jønnes sitt ønske om at barnehagedrivere skal kunne drive med lave skuldre, samtidig stilte hun Høyres representant spørsmål om hun virkelig mener at tilbudet forvitrer der ute.

– Når mange små enkeltstående barnehager legger ned, ikke tør å investere i nye lekeapparater, kompetanse til de ansatte eller å bygge på, så mener jeg det er riktig å si at tilbudet forvitrer, svarte Jønnes.

– Strammere rammevilkår

FrPs Himanshu Gulati er enig med statsråden i at det har vært en polarisert debatt på barnehagefeltet den siste tiden. Han mener det kommer av at rammevilkårene har blitt strammere, blant annet som følge av regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager:

– Det er vel snart en av to private barnehager som går i minus og halvparten får ikke en gang dekket sine reelle pensjonsutgifter, sa han.

Også Gulati ønsker seg et barnehageforlik 2.0:

– Det avgjørende for oss blir at to ting fortsatt legges til grunn; reell økonomisk likebehandling og foreldres mulighet til å velge.

– Må gjøre mer enn å klatte på det systemet vi har

I januar kom regjeringen med en ny barnehagestrategi, blant annet med en målsetting om 60 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere i barnehagene innen 2030.

– Strategien legger også noen føringer som har skapt bekymringer blant ulike aktører, for eksempel når det gjelder økonomisk likeverdig behandling av barnehager som NHO Geneo mener at man tar et skritt bort fra i strategien. Hvordan skal det være med på å videreutvikle kvaliteten? spurte debattleder Lena Verås Eriksen i NHO Geneo.

– Det som er bra er at vi over mange år har hatt utredninger, undersøkelser og fulgt med på hvordan det egentlig går med denne sektoren. Det går på mange måter veldig bra, og så er det en del ting som er krevende. Noe av det som gjør at vi har et behov for å endre på for eksempel finansierings- og styringssystemet, er at sektoren har endret seg så mye at det passer ikke helt lenger. Min hovedbekymring her, er nettopp at de små enkeltstående nå har det ganske krevende sammenlignet med for noen år siden fordi sammensetningen av barnehager har blitt helt annerledes. Jeg tror det går utover mangfoldet, sa Brenna.

Hun understreket at det fortsatt skal være mulig å drive en liten enkeltstående barnehage.

– Jeg mener at vi i hvert fall må gjøre et par ting: Vi må lage et finansieringssystem som er skrudd sammen med mål om kvalitet og forutsigbarhet. Ikke fordi det er noe galt i at det systemet vi har nå er skrudd sammen for utbygging, men det var altså hovedhensikten da vi lagde det. Nå har vi full barnehagedekning og da er spørsmålet: Hvordan tar vi det et steg videre?

– Så til likebehandlingsprinsippet: Jeg tror alle er enige i at det er et godt prinsipp, det skal vi ha med oss. Men nå har barnehagene på mange måter blitt mer ulike: Noen barnehager er i en stor kjede, andre er enkeltstående. Noen er i en kommune som er veldig mye dyrere å drive i, andre er i en kommune hvor det er rimeligere å drive. Noen har en barnegruppe som krever helt spesiell innsats. Det innebærer at vi må være litt mer kreative for å finne et likebehandlingsprinsipp som fungerer like godt for alle de neste 20 årene, enn det vi var for de 20 årene som ligger bak oss. At det er en ambisjonen om å få det til, tror jeg ikke det er noen tvil om. Det er også min ambisjon at det skal være forutsigbart og bra, men vi må ta innover oss at sektoren har endret seg så mye at hvis vi skal lykkes med det, så må vi gjøre noe mer enn å klatte på det systemet vi har. Da må vi ha en helhetlig gjennomgang som gir forutsigbarhet de neste 20 årene også, sa Brenna videre.

Hun innrømmet at det er utfordrende å lage et system som fungerer like bra for alle i en sammensatt sektor.

– Det er om å gjøre å finne en måte å styre dette på, som ikke styrer for mye, men som gir noen rammer som gjør det mulig å drive godt.

Positiv forskjellbehandling

Høyres Kari-Anne Jønnes er enig i at det trengs noen justeringer.

– Men det er viktig å huske på hvilke utfordringer vi skal løse. En forutsetning for at vi skal levere barnehagetilbud av høy kvalitet over hele landet, er likebehandling av private og kommunale barnehager. Vi kan ikke forvente at private barnehager av ulik størrelse skal fortsette å levere høy kvalitet hvis de ikke har forutsigbare og rettferdige rammevilkår.

Hun understreket at Høyre ikke er imot at man kan sette i gang ekstra satsinger i enkelte bydeler eller områder i en kommune:

– Men da er det vår klare forventning at denne satsingen også gjelder private barnehager. Hvis det er en privat barnehage i samme område bør også den få styrket tilskuddet. Noen ganger bør det være en positiv forskjellbehandling som kommer barna til gode, sa Jønnes.

Dimensjonering av sektoren

KrFs Ida Lindtveit Røse pekte på at dagens finansieringssystem er komplisert:

– Det har vi virkelig sett konsekvensene av med kuttet i pensjonstilskuddet. Det er kanskje hele utfordringsbildet når vi går inn i en ny diskusjon om finansiering av barnehagene. Men jeg må innrømme at jeg synes det er gode signaler fra Brenna her, og litt nytt på dette området. Det er jeg veldig glad for. Der jeg opplever at det er større avstand, er på dimensjoneringen av sektoren og muligheten for kommunene til å bestemme over dimensjoneringen. Der tror jeg det er veldig stor avstand, sa KrF-politikeren.

I sin barnehagestrategi åpner regjeringen for å gi kommunene større styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet.

– Jeg har vært lokalpolitiker i mange år og skjønner at lokalpolitikere har lyst til å styre over barnehagesektoren, og at de også har lyst til å styre over tilbudet i de private barnehagene. Jeg har stor forståelse for det, men jeg mener fortsatt at det er feil fordi jeg tror at konsekvensen av det vil være at man fratar familiene mulighet til å bestemme over hvilken barnehage barnet skal gå i, fortsatte Røse. Hun frykter at kommuner med synkende barnetall da vil prioritere å fylle opp sine egne barnehager først.

Helhetlig blikk

Kunnskapsministeren avviste at regjeringen ønsker å begrense foreldres mulighet til å velge barnehage for sitt barn.

– En ting er finansiering, men også når det gjelder hvem som styrer og hvem som bestemmer hva, ligger det ganske mange dilemmaer begravd. For det første: Jeg har ikke hørt noen mene i noe parti at man vil begrense foreldres mulighet til å velge mellom alle barnehager. Det andre er at det er et dilemma for oss at vi har kommunestyrer og bystyrer rundt om i hele Norge som kan vedta satsinger, prioriteringer eller barnehagepolitikk kun for en tredjedel av barnehagene sine for eksempel, mens barna går i alle typer barnehager.

– Vi må finne måter å samarbeide bedre på. Om målet er at de private barnehagene skal styres mer fra kommunens side? Jeg mener ikke det er målet. Jeg mener at målet må være at kommunen skal kunne ha et helhetlig blikk på barnehagepolitikken i sin kommune, og da er de private barnehagene en viktig del av barnehagetilbudet, sa Brenna.

Powered by Labrador CMS