– Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer, sier Tonje Brenna. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
– Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer, sier Tonje Brenna. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Hver fjerde kommunale barnehage deler styrer - nå skal reglene endres

I dag sendes forslaget om å endre reglene som setter tydeligere krav til styrer på høring.

Publisert

Det kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi vet stadig mer om hvor viktig barnehagen er for barns liv og utvikling. Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer. Sammen med andre grep i barnehagestrategien som vi kommer med tidlig neste år, vil dette bidra til å gi bedre barnehager, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Hun følger dermed opp Hurdalsplattformen, der regjeringen slo fast at de ville «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna» .

Stedlig leder

Sentralt i forslaget er krav om stedlig leder. I Utdanningsdirektoratets forslag står det at hver barnehage skal ha en styrer.

«Intensjonen med lovbestemmelsen har vært å sikre at hver barnehage har en styrer med lovbestemt kompetanse. Det kan imidlertid se ut som om stillingsstørrelse og organisering av styrerressursen har blitt praktisert ulikt.

En viktig intensjon med lovbestemmelsen er å sikre stedlig ledelse. I bestemmelsen foreslår vi derfor å presisere kravet til styrerens fysiske tilstedeværelse i barnehagen. Barnehageeier bør tilstrebe styrerressurs i full stilling», står det blant annet i forslaget, som du kan lese i sin helhet her.

Forslaget tar sikte på å sikre tilstedeværelse av styrer i barnehagen gjennom å tydeliggjøre unntak fra hovedregelen og å gjøre regelen mer tilgjengelig i en egen forskrift, står det videre i pressemeldingen.

Kan dele, men:

Barnehager kan fortsette å samarbeide om å dele på styrerressurser, men kun når disse kravene er oppfylt:

  • Organiseringen skal ikke medføre en reduksjon i styrerressurser for hver enkelt barnehage
  • Styrer må være fysisk til stede i mesteparten av tiden vedkommende fungerer som styrer
  • Barnehager som deler på styrer må ha hensiktsmessig avstand mellom barnehagene
  • Deling av styrerressurs skal ikke gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet
  • Styrer kan ivareta plikter som tillegges stillingen i rammeplanen
  • Kravet til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse skal sikres

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen, og skal sørge for at personalet får brukt sin kompetanse. Styrer skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse av barnehagens oppdrag, og at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

– Barnehagetiden er tiden som betyr mest for barnas utvikling, derfor er det viktig at vi sørger for at barna får et godt tilbud. Styrerne spiller en nøkkelrolle. Med tilstrekkelig tid til ledelse sørger styrerne sammen med de andre ansatte for gode barnehagedager, sier Brenna.

Mer vanlig i de kommunale

I en studie om tidsbruk i barnehager (Haakestad et al. 2015) kommer det fram at 18 prosent av barnehagene deler styrer med en annen barnehage. Det gjelder flere kommunale enn private: 25 prosent av kommunale barnehager deler styrer versus 8 prosent av de private. Praksisen varierer også mellom kommuner.

I en gjennomgang Barnehage.no gjorde tidligere i år, kom det fram at 75 av Oslo kommunes 302 barnehager deler styrer med en annen barnehage.

Samtidig viste en rundspørring blant de største private barnehagekjedene at noen av dem praktiserer delt ledelse, andre ikke.

På spørsmål fra barnehage.no om hvilke konsekvenser en eventuell lovendring vil få for driften av Oslo-barnehagene, svarte byrådssekretær Aila Emilie Kamaly ved avdelingen for oppvekst og utdanning:

– Byrådet er opptatt av at barnehagene har stabile og tilstedeværende styrere. Vi er positive til krav om stedlig leder, men forutsetter at eventuelle merutgifter ved skjerpede krav blir finansiert fullt ut av staten.

I pressemeldingen fra KD i dag står det at «forslaget medfører i utgangspunktet ingen ekstra kostnader for barnehagene».

– Ikke behov

At reglene må endres er ikke Kommunesektorens organisasjon KS enig i.

– KS mener at det ikke er behov for strammere regulering av krav til stedlig leder. Det er allerede et krav i loven om at alle barnehager skal ha en daglig leder som er barnehagelærer eller tilsvarende og en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, sa Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS til barnehage.no i februar.

Hun legger til at KS ønsker fortsatt fleksibilitet i hvordan barnehagene organiserer seg for å sikre et godt barnehagetilbud til alle barn ut fra lokale forhold og behov.

Etter planen skulle regjeringen legge fram en ny og mer ambisiøs barnehagestrategi om utviklingen av sektoren fram mot 2030 nå i høst. Nå opplyser KD til Barnehage.no at den skal legges fram på nyåret.

Høringsfristen for denne saken er 12. mars.


Powered by Labrador CMS