I morgen skal politikerne i Stavanger ta stilling til om ide skal kutte i tilskuddene til de private barnehagene som var berørt av streiken.
I morgen skal politikerne i Stavanger ta stilling til om ide skal kutte i tilskuddene til de private barnehagene som var berørt av streiken.

Vil kutte i tilskuddet til 13 barnehager som var i streik

Kommunedirektøren i Stavanger foreslår å redusere tilskuddet til de 13 private barnehagene som har vært i streik, og mener å ha funnet handlingsrom for å kunne gjøre det.

Publisert

Det skriver Stavanger Aftenblad (krever abonnement).

Saken skal behandles i formannskapet torsdag 24. november. I innstillingen skriver kommunedirektøren blant annet:

«I saken vurderer kommunedirektøren kommunens handlingsrom til å kunne avkorte tilskuddet, basert på at barnehagene som har vært berørt av streik ikke har opprettholdt et barnehagetilbud i tråd med barnehagelovens intensjon og bestemmelser. Kommunedirektørens anbefaling er at kommunen gjør avkortninger i tilskuddet til de 13 barnehagene som har vært berørt av streiken, basert på det generelle regelverket for tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene. Størrelsen på avkortningen beregnes ut fra de faktiske personalkostnadene den enkelte barnehage har spart i den perioden barnehagen var berørt av streiken.»

– Opp til kommunene

15. november var rundt 140 ansatte i 13 barnehager i Stavanger i streik, mens det i alt var over 3 600 barnehageansatte over hele landet som streiket. Samme dag kom partene til enighet og streiken var over.

Allerede før streiken var over tok flere til orde for å sjekke om det er mulig å enten stanse eller avkorte tilskudd til streikerammede barnehager. I et brev til KS gjorde Kunnskapsdepartementet det like før streikeslutt klart at dette var opp til hver enkelt kommune, «(...) ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene.»

KS vurderte at svaret «(...) gir kommunene et grunnlag for å vurdere å holde tilbake tilskudd, innenfor de generelle rammene departementet peker på i brevet.»

Det samme mener altså kommunedirektøren i Stavanger: «Ut fra en skjønnsmessig vurdering mener kommunedirektøren det er rimelig å avkorte tilskuddet tilsvarende de faktiske personalkostnadene den enkelte barnehagen har spart på grunn av streiken», står det i innstillingen, som også anslår at de sparte personalkostnadene for alle berørte barnehager samlet er om lag kr 7,7 millioner kroner.

Samtidig pekes det på at både omfang av streikeuttaket og varighet på perioden i streik varierer mellom de aktuelle private barnehagene.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen går i dialog med og innhenter informasjon fra de berørte barnehagene. På grunnlag av innhentet dokumentasjon, gjøres det en konkret beregning av størrelsen på avkortningen for den enkelte barnehagen.

– Ingen klar myndighet

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), er blant dem som har etterlyst klarere regler for å kunne holde igjen tilskudd.

– Vi ønsker en tydeligere avklaring fra nasjonale myndigheter på hvilken hjemmel kommunen eventuelt har til å avkorte tilskudd til private barnehager med streikende ansatte. Hvis regelverket gir en slik åpning, vil vi benytte oss av den. Det er urimelig at private barnehageeiere skal profittere på streiken ved at de fortsatt får tilskudd når de ikke har lønnsutgifter, sa hun til Barnehage.no 4. november.

På sin offisielle Facebook-side uttrykker hun at hun ikke mener regelverket åpner for dette i dag. Hun viser til en leder i Aftenposten som mener tilskuddene bør reduseres, og at hun har fått en rekke spørsmål om dette. Hun ber samtidig kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om å rydde opp i regelverket.

– Streiken har avslørt alvorlige hull i reguleringen av private barnehager: de får store kommunale tilskudd, men kommunen har ingen klar myndighet i loven til å stoppe eller redusere tilskuddet ved streik. Dermed blir streiken en gullgruve for de private eierne, skriver hun, og føyer til:

Aftenposten skriver også at kommunene er passive. Men vi kan ikke bryte loven og risikere rettssaker, med alle de kostnader det eventuelt vil medføre. Kommunene trenger at Kunnskapsdepartementet forbedrer regelverket.

Advarer

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL advarte mens streiken pågikk om at eventuelle kutt i tilskuddene ville kunne få konsekvenser.

I et brev til kommunepolitikerne i Stavanger understreker han at «(...) et slikt vedtak vil være i strid med regelverket og en svært uheldig politisering av den nå avsluttede konflikten og tilskuddene til private barnehager.» Schjelderup peker også på at en eventuell avkorting mangler hjemmel i lovverket, og vil bryte med viktige prinsipper for hvordan tilskuddene utmåles.

«I tillegg til de juridiske forholdene, mener PBL det vil være svært uheldig dersom utmåling av tilskudd til private barnehager gjøres til et politisk anliggende i kommunene. Det er avgjørende for tilliten til kommunene, og for et velfungerende samarbeid mellom kommunene og private barnehager, at utbetaling av tilskudd styres av lover og forskrifter og følger nøytrale forvaltningsrettslige prinsipper, og ikke gjøres til gjenstand for politiske dragkamper,» påpekes det videre.

Han viser også til at kommunedirektøren legger sin skjønnsmessige vurdering til grunn for sin anbefaling, men understreker at lovverket ikke åpner for slik skjønnsmessig vurdering fra kommunen når tilskudd til offentlig godkjente private barnehager skal beregnes.

Powered by Labrador CMS