Kristin Holm jensen, avdelingsdirektør i KS.
Avdelingsdirektør i KS, Kristin Holm jensen, var i forrige uke usikker på hvordan kommunene burde forholde seg til muligheten for å avkorte eller kutte tilskudd til streikestengte barnehager. Nå kommer KS med ny anbefaling etter å ha fått svar fra departementet.

KS: – Gir kommunene grunnlag for å vurdere å holde tilbake tilskudd

KS har fått svar fra departementet om kommunenes mulighet til å avkorte eller holde tilbake tilskudd, og konkluderer med ny anbefaling til kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS uttalte i forrige uke til Kommunal Rapport at de fortsatt synes det er uklart hvilken hjemmel kommunene eventuelt har for å stanse tilskudd til barnehager i streik, eller hvilke kriterier kommunene eventuelt kan bruke.

Nå har KS fått svar. I et brev fra Kunnskapsdepartementet gjentas budskapet som tidligere har vært signalisert: (...) Den enkelte kommune må derfor ta stilling til dette ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene.

Videre skriver departementet:

Det overordnede kravet i barnehageloven § 19 er at det skal være økonomisk likeverdig behandling mellom offentlige og private barnehager. Utgangspunktet er at de private barnehagene skal sikres den samme offentlige finansieringen per oppholdstime som kommunale barnehager får. Den økonomiske likeverdige behandlingen tar derfor utgangspunkt i kommunens finansiering av egne barnehager. De private barnehagene skal ikke stilles dårligere økonomisk enn de kommunale barnehagene, men heller ikke bedre. Dersom det er tvil om hvordan forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager skal forstås, kan dette overordnede kravet om likeverdig behandling i barnehageloven § 19 gi føringer for hvordan man skal tolke forskriften.

Ny anbefaling

Det får KS til å konkludere og komme med en ny anbefaling. På nettsidene sine skriver organisasjonen:

«KS har mottatt tilbakemeldinger fra mange kommuner som er rammet av streik, som oppfatter det som urimelig å betale tilskudd til tjenester som innbyggerne ikke mottar som når private barnehager sparer vesentlige lønnskostnader som følge av streik.

I brevet til KS gir ikke Kunnskapsdepartementet noe klart svar på hvilken hjemmel kommunene har for å kunne holde tilbake tilskudd, men peker på at den enkelte kommune selv må ta stilling til dette ut fra det generelle regelverket om tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene. Det overordnede kravet i barnehageloven om likeverdig behandling må ifølge departementet gi føringer for hvordan kommunene skal tolke forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager.

KS vurderer det slik at brevet fra Kunnskapsdepartementet gir kommunene et grunnlag for å vurdere å holde tilbake tilskudd, innenfor de generelle rammene departementet peker på i brevet.

Dersom kommuner vedtar å holde tilbake tilskudd har private barnehager adgang til å påklage vedtaket til Statsforvalter etter lov om barnehageloven § 12, jf. § 19.»

Advarer

I går ble barnehagestreiken trappet opp på nytt: Fagforbundet og Utdanningsforbundet tok ut over 500 nye medlemmer i streik. Nå er over 3600 barnehageansatte i streik. I ettermiddag møtes partene hos Riksmekleren.

Samtidig har flere tatt til orde for å enten avkorte eller stanse tilskudd til private barnehager i streik.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL advarer om at eventuelle kutt i tilskuddene vil kunne få konsekvenser.

– Kutt i tilskudd nå, vil medføre en grunnleggende endring av de økonomiske rammene for private barnehager, noe vi vil måtte ta konsekvensene av som forhandlingspart. Private barnehager leverer et offentlig godkjent tilbud i en offentlig styrt sektor som finansieres av offentlige midler. Å fjerne tilskuddene vil medføre at arbeidsgiver taper penger, mens de ansatte får full lønn fra fagforeningene. Dette vil være i strid med den norske modellen, der partene er tilnærmet likeverdige i en konflikt. For barnehagene kan det bety at de ikke lenger kan opprettholde et begrenset tilbud for noen barn og familier, samt at mange barnehager kan bli nødt til å permittere ansatte som ikke er tatt ut i streik. Det vil være svært uheldig for alle parter.

Schjelderup har ikke nøyaktig oversikt over hvor mange av de streikerammete barnehagene som på nå er stengt.

– Ved at barnehagene beholder tilskuddene, slipper de dessuten å sende ansatte som ikke er i streik ut i ulønnet permittering. Og mange av dem settes i stand til å organisere alternative tilbud for enkelte barn, noe som kan være veldig viktig for familiene det gjelder. Derfor vil kutt i tilskudd kunne ramme mange barn, foreldre og ansatte.

Powered by Labrador CMS