Erika Karttinen og Simen Pedersen fra Menon Economics la fram en fersk rapport om private barnehager under landsmøtet i PBL.
Erika Karttinen og Simen Pedersen fra Menon Economics la fram en fersk rapport om private barnehager under landsmøtet i PBL.

– Private barnehager sparte samfunnet for 3,9 milliarder i 2022

Private barnehager driftes mer kostnadseffektivt, har lavere driftskostnader, og bruker og får mindre offentlige midler.

Publisert Sist oppdatert

Det er noen av de sentrale funnene i en fersk rapport fra konsulentselskapet Menon Economics, på oppdrag fra PBL. Andre hovedpoenger er at private barnehager har like god kvalitet som i kommunale barnehager, at de byr på mye større mangfold og at de har vært avgjørende for full barnehagedekning.

Konsulentselskapet Menon Economics har vurdert den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager; i dag, historisk og framover. Resultatene ble lagt fram for drøyt 350 tilhørere - fysisk og digitalt - under PBLs landsmøte som startet på Gardermoen mandag 8. mai.

– Vår hovedkonklusjon er at private barnehager har spilt og spiller en veldig viktig rolle i dag, og vi mener også at innstramminger av private barnehager er en risikosport, innledet prosjektansvarlig Simen Pedersen, som la fram resultatene sammen med operativ prosjektleder Erika Karttinen.

Om Menon Economics

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Har rundt 70 ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi.

Menon analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Selskapet kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign, samt samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De benytter forskningsbaserte metoder i sine analyser og jobber tett med ledende professorer innenfor de fleste fagfelt.

Menons analyser danner kunnskapsgrunnlag for offentlige investeringer eller prioriteringer, og de har rammeavtale med Finansdepartementet innen kvalitetssikring av offentlige investeringer (KS-ordningen).

Kilde: Menons hjemmesider

Advarer mot innstramminger

«Oppsummert finner vi at kvaliteten er like god og mangfoldet er større, men at kostnaden for samfunnet er lavere», står det i rapporten. Der advares det også mot å bygge ned private plasser, eller gjøre innstramminger som gjør at rammevilkårene blir mer uforutsigbare enn de allerede er i dag.

– Grunnen til det er at det er veldig stor usikkerhet rundt behovet for barnehageplasser, og den demografiske utviklingen. Det er snakket veldig lite om den usikkerheten i dagens barnehagestrategi, men ytterligere innstramminger i rammevilkårene vil sette barnehagers bidrag på prøve. Vi mener det er noen viktige kvaliteter med private barnehager, som fleksibiliteten i å kunne justere kapasiteten opp og ned, innovasjon og mangfold, og rekruttering.

Pedersen fortsatte med å vise til at vi står ovenfor noen store samfunnsmessige utfordringer, som eldrebølgen med de bemanningsutfordringene den vil bidra til, samt trenden om å stramme inn i offentlige budsjetter parallelt med at forventningene til innbyggerne øker.

– Da mener vi at private barnehager vil spille en veldig viktig rolle.

Tenker nytt

Erika Karttinen fortsatte med å snakke om verdien de private barnehagene utgjør i dagens samfunn.

– Private barnehager bidrar til mangfold på flere måter. For det første er de et alternativ til de kommunale barnehagene. For det andre bidrar de med et tilbud som er litt annerledes; litt mer variert og høyere grad av ulike pedagogiske profiler. Tre av fire barn som går i barnehage med en pedagogisk profil, som for eksempel gårdsbarnehager, tros- og livssyn og alternativ pedagogikk. I tillegg til dette bidrar de private barnehagene med å tenke litt nytt, man gjør ting på litt andre måter.

I arbeidet med rapporten har Menon brukt tilgjengelig statistikk på nasjonalt nivå, kommunenivå og barnehagenivå. Tilgjengelige data er supplert med en spørreundersøkelse til foreldre med barn i private barnehager. I tillegg har de intervjuet barnehageledere og ansatte i fire barnehager for å belyse hva mangfoldet betyr for det pedagogiske tilbudet i barnehagene.

Fornøyde foreldre

En av konklusjonene er at foreldre er mer fornøyd med tilbudet i private barnehager. Noe den årlige foreldreundersøkelsen har vist gjennom flere år.

– Men det vi har gjort som er litt nytt, er at vi har snakket med foreldre som har hatt barn både i kommunale og private barnehager om å sammenligne disse tilbudene, sier Karttinen, og fortsetter:

– Det vi finner er at foreldre med barn i begge typer barnehager er mer fornøyd med tilbudet i de private, sier hun, men legger til at en svakhet er at de ikke har kunnet snakke med foreldre som har barn i kommunale barnehager i dag.

– Men resultatet styrker funnene i foreldreundersøkelsen, og viser at foreldre som har barn i privat barnehage har en verdi i å kunne velge.

Rapporten ser også på kostnadene i private og kommunale barnehagene, og gjort en analyse av den samfunnsøkonomiske verdien de private barnehagene utgjør.

– Det vi finner er at private barnehager driftes mer kostnadseffektivt. Har lavere driftskostnader, og bruker og får mindre offentlige midler.

Karttinen fortsetter med å slå fast at den samfunnsmessige verdien av den økte kostnadseffektiviteten utgjorde 3,9 milliarder kroner i 2022.

– Vi har spurt oss hvorfor driftskostnadene er såpass mye lavere i de private barnehagene, og det har nok også andre enn vi spurt seg. Det vi finner er at selv om det er noe forskjell i bemanning mellom private og kommunale barnehager, forklarer det bare en liten andel av forskjellene i driftskostnader. Videre finner vi at det er forskjeller i de ansattes ansiennitet og utdanningsnivå, blant annet i andelen fagarbeidere. Det forklarer en del, uten at vi har kommet helt til bunns i det. Her er det rom for flere analyser.

Simen Pedersen fortsatte med å understreke at private barnehager også i tiden framover vil ha en viktig betydning for fleksibilitet til opp- og nedskalering, innovasjon i sektoren, mangfold i barnehagetilbudet, rekruttering til sektoren og fortsatt høyere kostnadseffektivitet.

– Viktig bakteppe

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier i en pressemelding at rapporten vil bli et viktig bakteppe for den lokale valgkampen, og at den bør inngå som et element i kunnskapsgrunnlaget i regjeringens arbeid med nye reguleringer for de private barnehager.

– Private barnehager er et kinderegg til politikere lokalt og nasjonalt som vil bevare gode, mangfoldige tjenester til innbyggerne i en fremtid der en lavere andel skattebetalere må bære velferdsstatens kostnader. Rapporten bør i tillegg være helt grunnleggende beslutningsgrunnlag for regjeringen og Stortinget som i nær fremtid skal legge frem og behandle et nytt regelverk for styring og finansiering av private barnehager.

Powered by Labrador CMS