Det er til dels store forskjeller i mattilbudet i kommunale og private barnehager.

Flere barn i kommunale barnehager enn private må ha med seg matpakke

Undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge 2022 viser til dels store forskjeller i mattilbudet mellom kommunale og private barnehager.

Publisert

Flere barn i kommunale barnehager enn private må ha med seg matpakke i barnehagen. Ni av ti kostkroner går til innkjøp av mat. Mens en av fire private barnehager har ansatt kjøkkenpersonale, har bare en av ti kommunale barnehager det samme. Flertallet av barnehagene som serverer måltider, tilbyr barna fiskepålegg, grønnsaker og frukt eller bær.

Det er noe av det som kommer fram i undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge 2022, som ble publisert nylig.

Spørsmål til Barnehage-Norge

Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge» blir sendt ut til barnehagemyndigheter, barnehageeiere og barnehagestyrere hvert år, i regi av Udir.

Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes som kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeid med ulike satsninger og prioriteringer. Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år.

Undersøkelsen er representativ. Resultatene gir derfor et godt innblikk i hva de som jobber på feltet mener om de ulike temaene.

SINTEF har oppdraget med å gjennomføre spørringene frem til 2024.

Les mer her.


Mer matpakke i kommunale barnehager

I likhet med sist mat og måltider i barnehagen var et tema, i 2017, er matpakka mer utbredt i kommunale barnehager enn i private.

Til frokost oppgir 68 prosent av styrerne i kommunale barnehager at barna har med seg matpakke, mens under halvparten av styrerne i de private barnehagene svarer det samme. Til lunsj er det vanligere å servere mat i barnehagen - men litt færre barnehager sett under ett serverer lunsj nå enn i 2017. Da svarte 90 prosent at maten ble servert - nå svarer 82,2 prosent av de kommunale styrerne og 85,2 prosent av styrerne i private barnehager det samme.

Ettermiddagsmat serveres i 61,3 prosent av de kommunale barnehagene, og i 69,5 prosent av de private.

Forskjellene er i likhet med i 2017 signifikante mellom private og kommunale barnehager, og har ikke endret seg stort på de fem årene.

Styrerne ble også bedt om å svare på hvordan de organiserer matservering i barnehagen.

46 prosent av styrerne svarer at barna har med seg matpakke i barnehagen. Når det gjelder servering av mat, er både tillaging av måltider på hver enkelt avdeling (68 prosent) og at avdelinger samarbeider om å lage mat (56 prosent), vanlige måter å organisere på. Flere kommunale barnehagestyrere oppgir at barna har medbrakt matpakke, og at personalet på hver enkelt avdeling/base lager mat for sine barn.

Så mange som en av fire private barnehager oppgir at de har eget kjøkkenpersonale, og flere private barnehager benytter cateringtjeneste som leverer mat.

Hva spiser barna?

I den nasjonale retningslinjen for mat og måltider i barnehagen står det blant annet:

Helsedirektoratet anbefaler å ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt, sukker og mettet fett. Et sunt kosthold sammenfaller med et mer miljøvennlig kosthold ved at mattilbudet dreies mot hovedsakelig mer plantebaserte matvarer, samt fisk og mindre kjøtt, spesielt mindre rødt kjøtt.

I tillegg slås det fast at «Alle barnehager bør tilby grønnsaker og frukt eller bær hver dag.»

Men: I en studie gjort på 324 deltakere i SunnereBarn, hentet inn i perioden mars 2018- mars 2020, kom det fram at det fremdeles serveres for lite grønnsaker, fisk, grove kornprodukter og produkter merket med nøkkelhull i norske barnehager.

I Spørsmål til Barnehage-Norge er styrerne spurt spesifikt om hvor ofte de serverer fiskepålegg, grønnsaker og/eller frukt og bær til hvert måltid. Der kommer det fram at tre av fire barnehager som serverer frokost, tilbyr barna fiskepålegg minst tre ganger i uka. 14 prosent av barnehagene tilbyr sjelden eller aldri fiskepålegg. 73 prosent tilbyr grønnsaker, og 65 prosent tilbyr frukt og/eller bær til frokost minst tre ganger i uka. 13 prosent tilbyr aldri grønnsaker, og 17 prosent tilbyr aldri frukt/bær til frokosten.

Til lunsj svarer 84 prosent av barnehagene at de tilbyr barna fiskepålegg minst tre ganger i uka. 89 prosent tilbyr grønnsaker, og 74 prosent tilbyr frukt/bær minst tre ganger i uka. En større andel kommunale barnehager tilbyr fiskepålegg til lunsj daglig. En noe større andel private barnehager tilbyr grønnsaker til lunsj.

Halvparten av barnehagene serverer fiskepålegg til ettermiddagsmaten minst tre ganger i uka, mens en av tre gjør det sjeldnere enn tre ganger i måneden. Frukt og/eller bær serveres til ettermiddagsmaten minst tre ganger i uka i 98 prosent av barnehagene, mens tilsvarende andel for frukt og bær er 72 prosent.

Kostpengene går til mat

Omtrent alle, 99 prosent, av barnehagestyrerne oppgir at foreldre eller foresatte betaler kostpenger i sin barnehage.

I 2021 var gjennomsnittlig kostpenger i barnehagene 322 kroner per måned, når familiebarnehagene regnes med. Kommunale barnehager tar i snitt 295 kroner i kostpenger, mens private barnehager i snitt tar 347 kroner.

I undersøkelsen ble styrerne bedt om å svare på hva kostpengene brukes til.

I gjennomsnitt går 91 prosent av kostpengene i barnehagene til innkjøp av matvarer. Barnehager som har kjøkkenpersonale eller kokk i barnehagen, bruker i gjennomsnitt 28 prosent av kostpengene til dette formålet. Barnehager som benytter cateringtjenester, benytter i gjennomsnitt 43 prosent av kostpengene til dette.

Involveres i matlagingen

I Rammeplanen står det blant annet at barna «gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.»

I hvor stor grad barna involveres i matlagingen var også et tema i denne undersøkelsen. Der kommer det fram at uavhengig av barnas alder er det vanligst å involvere dem i matlaging mellom to ganger i uka og en gang i måneden. 54 prosent av barnehagene faller inn under denne kategorien, både for småbarn og store barn.

38 prosent av barnehagestyrerne svarer imidlertid at de største barna involveres oftere enn dette, det vil si et sted mellom flere ganger daglig og tre til fire ganger i uka. For de minste barna er den tilsvarende andelen 13 prosent. En større andel private barnehager involverer barna på småbarnsavdeling i matlaging daglig eller tre til fire ganger per uke.

30 prosent av småbarna og 6 prosent av de større barna involveres sjelden eller aldri i matlagingen.
Powered by Labrador CMS