Finansminister Jan Tore Sanner (H), her fra tiden som kunnskaps- og integreringsminister.
Finansminister Jan Tore Sanner (H), her fra tiden som kunnskaps- og integreringsminister.

Statsbudsjettet: Slik påvirkes barnehagene

Statsbudsjettet 2022 ble lagt fram tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 presentert.

Her er det vi har fått vite om påvirkningen på barnehagesektoren.

Vil endre pensjonspåslag

Regjeringen foreslår å sette ned faste påslaget som barnehagene får til pensjon fra 13 til 11 prosent av lønnsutgiftene, med en midlertidig utsettelse for enkeltstående barnehager.

Til sammen innebærer endringene i pensjonstilskudd til private barnehager en reduksjon i rammetilskuddet til kommunene på 207 millioner kroner i 2022.

Kutt i kapitaltilskuddet

I 2020 foreslo regjeringen å kutte i kapitaltilskuddet - en reduksjon PBL beregnet til å være på 16 prosent.

I budsjettforliket ble man så enige om å videreføre kapitaltilskuddssatsene i 2021 på 2020-nivå. Dette videreføres ikke i 2022. I årets budsjettforslag ligger dermed en reduksjon i kapitaltilskuddet på 265,7 millioner kroner.

Les mer om kapitaltilskuddet og satsene her.

100 mill. til barnehagelærere

Solberg-regjeringen ber kommunene bruke 100 millioner av veksten i frie inntekter til å tilsette flere barnehagelærere.

– Barnehagelærere er nøkkelen til gode barnehager. De vet hvordan de skal få barna våre til å trives og utvikle seg. Derfor fortsetter vi satsingen på kvalitet i barnehagene, og styrker kommuneøkonomien for å legge til rette for å nå regjeringens mål om 50 prosent pedagoger blant de ansatte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Nytt øremerket tilskudd

Regjeringen foreslår i tillegg å gi 20 millioner kroner til et nytt øremerket tilskudd som skal gi flere barnehagepedagoger i levekårsutsatte områder.

– Det er viktig at alle barn får et godt barnehagetilbud samme hvor de bor og hvilken bakgrunn foreldrene har. For eksempel kan bedre arbeid med språk hjelpe minoritetsspråklige barn og gi bedre integrering. Derfor vil vi for første gang ha en spisset innsats med barnehagelærere i områder med større økonomiske og sosiale utfordringer, sier Melby i pressemeldingen.

Pandemi-konsekvenser

Regjeringen foreslår å videreføre midler til tiltak for å støtte barn og unge som følge av de konsekvensene koronapandemien har hatt for skoler og barnehager. I tillegg til å ta igjen tapt læring, skal midlene gå til økt faglig og sosial støtte.

Regjeringen foreslår å bevilge 240 millioner kroner i 2022 til tiltak for å ta igjen tapt læring som følge koronapandemien i skole og barnehage. Bevilgningen er ettårig og medfører derfor reduksjon i bevilgningsbehovet i de kommende årene, påpekes det i budsjettforslaget.

Spesialpedagogikk-plasser

Regjeringen foreslår 150 flere videreutdanningsplasser i spesialpedagogikk. I tillegg foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner til kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Maksprisen

Maksprisen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilskudd foreslås fastsatt til 3.315 kroner per måned og 36.465 kroner per år fra 1. januar 2022. Det er en økning på 95 kroner per måned.

Inntektsgrensen for 20 timers gratis kjernetid settes til 598.825 kroner per år fra 1. august 2022 (Familiens samlede inntekt).

Foreldrefradraget

I 2022 innføres én øvre grense for foreldrefradraget på 25.000 kroner. Det gjør at familier med utgifter til barnehage og SFO med videre får inntil 2100 kroner i redusert skatt for hvert barn utover det første - ifølge regjeringens budsjettforslag.

Minoritetsspråklige barn

Regjeringen foreslår å videreføre potten på nær 150 millioner kroner til Tilskudd til tiltak for den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. Beløpet er uendret fra de senere årene.

Regjeringen vil også videreføre de 17,3 millioner kronene satt av til tilskudd til økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn.

Svømmemidler

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Ordningen har blitt videreført siden da. I 2021 ble det satt av 72,2 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagene, og det var mulig å søke om inntil 1950 kroner per barn i 2021. Både ordningen og det samme beløpet er foreslått videreført i budsjettet for 2022.

Kan bli endringer

Så gjenstår det å se om noe av det nevnte blir endret fram til budsjettet vedtas.

Når en ny regjering er på plass, har denne fram til 10. november på å legge fram sine endringer i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, før Stortinget holder budsjettdebatt.

Powered by Labrador CMS