Fra 2021 til 2022 gikk antall barn per barnehagelærer opp fra 13,1 til 13,3, ifølge Utdanningsdirektoratet.
Fra 2021 til 2022 gikk antall barn per barnehagelærer opp fra 13,1 til 13,3, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Økt mangel på pedagoger i barnehagene: – Det går jo ikke riktig vei

Til tross for flere barnehagebarn, ble det på landsbasis registrert færre årsverk til barnehagelærere i 2022 enn i 2021. Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen, sank fra 71 til 67 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en fersk sammenstilling av nøkkeltall, utført av Utdanningsdirektoratet. Av analysen «Fakta om barnehager 2022» kan man blant annet lese at 268.666 barn gikk i barnehage på tampen av fjoråret, hvilket er 200 flere enn året i forveien.

Sammenlignet med 2021 har det også vært en økning i årsverk til de fleste stillingstypene i landets barnehager. Men altså med ett vesentlig unntak:

Det var færre barnehagelærere i barnehagene 2022 enn i 2021.

Vil undersøke nærmere

Utviklingen gir utslag på flere parametre. Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen falt med fire prosentpoeng, fra 71 til 67 prosent.

Det er lavere enn begge foregående år. Vi må tilbake til 2019 for å finne dårligere oppfyllelse av den forskriftsfestede normen, som ble skjerpet i 2018.

– At det er færre barnehager som oppfyller pedagognormen er en naturlig konsekvens av at det er færre årsverk til barnehagelærere totalt og flere barn. Vi vet ikke hvorfor tallet på barnehagelærere går ned, det kan være normal turnover som fikk et ekstra utslag i 2022. Dette vil vi undersøke nærmere. Vi vil også se på om barna som ankom fra Ukraina i 2022 kan forklare noe, sier Irene Hilleren til Barnehage.no.

Hun er avdelingsdirektør for for statistikk og dataforvaltning hos Utdanningsdirektoratet.

Det kan være ulike årsaker til at barnehager ikke oppfyller normen og heller ikke har søkt/fått dispensasjon, forklarer Hilleren.

– Ofte er dette barnehager som ligger tett på normen i utgangspunktet og ikke var klar over at de ikke oppfylte den. Lovkravet om at ett ekstra barn utover normkravet utløser krav om en hel ekstra stilling til pedleder slår ut for noen av disse.

2600 årsverk bak norm

Det er totalt 1.617 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1.000 av disse mangler ett årsverk for å oppfylle normen, resten mangler to eller flere årsverk.

Totalt mangler det nå 2.579 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2021 manglet det 2.200 årsverk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

– Det går jo ikke riktig vei, men igjen tar denne beregningen utgangspunkt i lovkravet om at ett ekstra barn utløser krav om et helt årsverk ekstra til pedleder. En annen fordeling av barnehagelærerårsverkene for eksempel innad i kommunen eller en liten endring i barnetallet kan derfor gjøre relativt store utslag, påpeker Hilleren.

(Saken fortsetter under faktaboksen).

Pedagognormen

  • Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.
  • Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
  • Normen ble skjerpet 1. august 2018. Før det kunne barnehagene ha inntil 9 små barn og 18 store barn per pedagogisk leder.
  • Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Barna fra Ukraina

Økningen i tallet på barnehagebarn, kom etter flere år med nedgang som følge av synkende årskull.

Også i 2022 var det nedgang i folketallet i alderen 1-5 år.

Imidlertid kom det det anslagsvis 3.200 barn i barnehagealder fra Ukraina i 2022, ifølge opplysninger hentet fra Utlendingsdirektoratet.

«Vi vet at en del av disse har begynt i barnehage», skriver Utdanningsdirektoratet.

– I hvilken grad spiller det inn at man for første gang etter flere år med nedgang ser en økning i barn som går i barnehage?

– Økningen er jo i utgangspunktet veldig liten, og kommuner og barnehager er vant til å tilpasse seg endringer i barnetallet fra år til år. Det er likevel grunn til å tro at kommunene fikk relativt kort tid på seg til å finne barnehageplass til barna fra Ukraina i 2022 og at det kan ha gitt utslag i tallene, men dette vet vi ikke med sikkerhet, svarer Hilleren.

Har høye ambisjoner

Det er nå 43 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen i ordinære norske barnehager, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra i 2021. Mellom kommunale og private barnehager er det liten forskjell.

I regjeringens strategi «Barnehagen for en ny tid», som ble presentert tidligere i år, er det satt som ambisjon at barnehagelærere utgjør minst 60 prosent av de ansatte fram mot 2030.

Barnehage.no har tidligere skrevet at SSBs framskrivninger viser at pedagogandelen i norske barnehager kan økes. Men at det mangler rundt 20.000 årsverk barnehagelærere for å nå 60-prosentmålet.

Regjeringen har i år trappet opp tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage. Søknadsfrist er 1. mars.

Powered by Labrador CMS