Virksomhetsleder Jan Frode Sandvik i Nykirken åpen barnehage og Mariakirken åpen barnehage, som drives av Bergen domkirke menighet i samarbeid med KFUK-KFUM, er også virksomhetsleder i KFUK-KFUM. – Det er nesten bare deltidsansatte i de åpne barnehagene, sier han.
Virksomhetsleder Jan Frode Sandvik i Nykirken åpen barnehage og Mariakirken åpen barnehage, som drives av Bergen domkirke menighet i samarbeid med KFUK-KFUM, er også virksomhetsleder i KFUK-KFUM. – Det er nesten bare deltidsansatte i de åpne barnehagene, sier han.

– Vi er en veldig liten del av barnehagesektoren, og allerede presset økonomisk

Nykirken og Mariakirken åpne barnehager utgjør et viktig tilbud til mellom 60 og 70 barn og foreldre i uka. Nå reagerer IKO på at de åpne barnehagene tas med i regelendringene for de private barnehagene.

Publisert

Bergen domkirke menighet driver Nykirken åpen barnehage og Mariakirken åpen barnehage, i samarbeid med KFUK-KFUM. Virksomhetsleder Jan Frode Sandvik forteller at barnehagene er et viktig tilbud til mange småbarnsforeldre.

– I en by som Bergen ser vi at de åpne barnehagene har en viktig funksjon. De betyr mye for blant annet integrering. Mange har ikke noe sosialt nettverk, og har behov for en møteplass. Vi ser også at vi har en viktig funksjon med tanke på å formidle informasjon, blant annet med tanke på å søke plass i ordinære barnehager.

Nye regler for åpne barnehager

I regjeringens forslag til endringer i reglene for de private barnehagene, som offisielt skal vedtas i Stortinget i morgen, er åpen barnehage nevnt 13 ganger.

Samtlige ganger i forbindelse med unntaksbestemmelsene til reglene:

Departementet foreslår at kravet ikke skal gjelde for barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn, familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn eller én åpen barnehage.

Det betyr at de som driver to eller flere åpne barnehager, vil omfattes av de nye reglene. Det får Asbjørn G. Håkonseth, rådgiver på IKO – Kirkelig pedagogisk senter, til å reagere.

Han sier at han hadde forventet at stortingspolitikerne skulle anerkjenne forskjellen på ordinære barnehager og åpne barnehager.

– Endringene i barnehageloven innebærer at organisasjoner som driver mer enn én åpen barnehage, er nødt til å skille dem ut i separate juridiske enheter. Dette rammer blant andre de tre åpne barnehagene som drives av KFUK-KFUM Øygarden, og de to som drives av Bergen domkirke menighet. Enkeltstående åpne barnehager unntas fra kravet om å være selvstendig rettssubjekt, sier han i en pressemelding fra organisasjonen.

Om kravene og unntaket blir innført, må disse åpne barnehagene velge mellom to endringer:

  • Enten opprette selvstendig rettssubjekt for hver av avdelingene, og dele opp ansattforholdet til ansatte som arbeider på flere avdelinger,
  • eller slå sammen underenhetene til én underenhet, og vise til unntak fra kravet om at barnehagens lokaler må ligge samlet, jf. forslagets § 7b. Dette krever at kommunen opprettholder tilskudd til hver avdeling.

Å opprettholde dagens ordning, med to eller tre underenheter, vil ikke være et gyldig alternativ.

– Underlig

– Den nye loven er kun begrunnet ut ifra hvordan ordinære barnehager er organisert og finansiert. Særtrekkene til de åpne barnehagene ble ikke drøftet i proposisjonen fra regjeringen, og det sa vi tydelig fra om i høringen på Stortinget. Men heller ikke i komiteens merknader kommer det fram noen begrunnelser for at unntaksbestemmelsene ikke kan gjelde disse åpne barnehagene, forklarer Håkonseth, og viser til at IKO foreslo en utvidet unntaksbestemmelse i stortingshøringen.

Fakta

IKOs barnehagekontor er et nettverk for menighets- og organisasjonsbarnehager. 25 av barnehagene som er medlemmer i IKOs barnehagekontor er åpne barnehager.

En åpen barnehage har ikke faste plasser, men er et pedagogisk tilbud for barn som kommer i følge med en forelder eller en annen omsorgsperson.

Åpne barnehager følger rammeplanen for barnehager og andre forskrifter til barnehageloven.

Mens det i 2014 var 121 åpne barnehager i Norge, var det i 2021 105 åpne barnehager. 30 av dem kommunale, 75 private.

Kilder: IKO, Udir

– Det er veldig underlig at politikerne kan tillate seg å vedta endringer som får så store konsekvenser for de ikke-enkeltstående åpne barnehagene, uten at forskjellene mellom ordinære og åpne barnehager er nevnt med ett eneste ord i forarbeidene, påpeker han.

I sitt høringsinnspill skriver IKO: Departementet foreslår at barnehageeiere som har kun én åpen barnehage skal være unntatt fra kravet om at barnehagen skal være selvstendig rettssubjekt, at barnehagens lokaler og uteområder skal ligge samlet, og forbud mot annen virksomhet enn barnehage.

Departementet begrunner ikke hvorfor unntaket er begrenset til barnehageeiere med én åpen barnehage, og hvorfor barnehageeiere med to eller flere åpne barnehager skal falle inn under kravene. Lovforslaget er skrevet med ordinære barnehager som grunnlag. Driftsformen og tilskuddsordningene for åpen barnehage er såpass annerledes at lovforslaget ikke bør gjelde for noen av dem.

Her kan du lese hele høringsinnspillet fra IKO.

– Ikke nevnt - før nå

Fordi åpne barnehager ikke har faste plasser, følger ikke de kommunale tilskuddene hvert enkelt barn. Tilskuddsordningen baserer seg oftest på rapporter over hvor mange barn som i gjennomsnitt møter opp.

Selv om åpne barnehager er forpliktet på rammeplan og andre forskrifter, blir ikke barnehagetypen nevnt i barnehageloven – før nå, sier Håkonseth.

– Dette er en lovteknisk detalj som vi også har påpekt, men ikke blitt hørt på. IKO mener at barnehagetypen åpen barnehage bør defineres i barnehageloven, særlig når begrepet nå innføres i loven for å gi unntak fra krav om selvstendig rettssubjekt. Men det handler også om at åpne barnehager trenger anerkjennelse og oppmerksomhet. Det ser vi helt klart en mangel på nå, når verken departementet eller stortingskomiteen har tatt seg bryet med å begrunne reguleringene som innføres for dem.

Allerede presset

Virksomhetsleder Jan Frode Sandvik er usikker på hva som blir de økonomiske konsekvensene når de to åpne barnehagene han har ansvaret for må organiseres i to selskaper.

– Frykten er at veldig mye av pengene vil gå til regnskap og revisor. Vi er en veldig liten del av barnehagesektoren, og allerede presset økonomisk, sier han.

Ifølge regelverket for tilskudd til de åpne barnehagene, er det to ulike satser etter hvor mange timer barnehagene har åpent i løpet av uka. Sandvik forteller at de to åpne barnehagene han leder til sammen har åpent mer enn 16 timer per uke, som utløser den høyeste satsen, og at åpningstidene er ulike for å kunne gi et best mulig tilbud. De to barnehagene er godkjent for til sammen 80 barn.

– Tilskuddene har allerede gått ned. Det gjør det ikke enklere, og nå vil det bli enda mer krevende.

Siden 2014 har antallet åpne barnehager gått ned fra 121 til 105. I 2021 var det 30 kommunale og 75 private åpne barnehager i Norge.

– Det blir bare færre og færre av disse barnehagene.

Andre krav

Kravene til bemanningen i de åpne barnehagene er ikke lik de ordinære barnehagene. Bemanningen og den samlede kompetansen må likevel være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og totalbemanningen må alltid være forsvarlig, ifølge Udir.

Sandvik forteller at en åpen barnehage typisk organiseres med en barnehagelærer som styrer, og en assistent som øvrig bemanning.

– Med så få ansatte blir det sårbart. Derfor har vi blant annet etablert et styrernettverk for å få på plass et større miljø, sier han, og anslår at det er rundt 15 åpne barnehager i Bergen.

– Det er endelig også kommet en egen fagbok om åpne barnehager, i tillegg til at IKO har hatt egne fagdager.

Selv om innholdet i den pedagogiske virksomheten reguleres av rammeplanen, må arbeidet tilpasses den spesielle måten åpne barnehagens drives på. I 2017 ble det gjennomført et større kompetanseløft for de ansatte i de åpne barnehagene, KOMÅP, der i alt 112 ansatte i 62 barnehager deltok. Viktige tema var blant annet arbeid med de yngste barna og barnehagen som pedagogisk virksomhet med særlig vekt på implementering av ny rammeplan 2017, står det om prosjektet på Udir.no.

Tilskudd til åpne barnehager

Reglene for hvordan åpne private barnehager skal finansieres finnes i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, § 8.Tilskudd til åpne barnehager:

Kommunen skal gi tilskudd til åpne barnehager per heltidsplass. Tilskuddet skal beregnes ut fra driftsutgifter og kapitalkostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale åpne barnehager, fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på driftsutgiftene, og administrasjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.

Kommunen skal gi påslag for pensjonsutgifter og administrasjonsutgifter, jf. § 4 tredje ledd og § 5.

Kommunen skal fastsette én sats for barnehager som har en ukentlig åpningstid på mellom 6 og 15 timer og én sats for barnehager som har åpningstid over 15 timer.

Kommunen beregner tilskudd ut fra hvor mange barn den private barnehagen er godkjent for. Hvis det over tid viser seg at fremmøtet i barnehagen er vesentlig lavere enn dette, kan kommunen legge et lavere barnetall til grunn.

Kommuner som ikke har kommunale åpne barnehager, skal bruke satser fastsatt av departementet.

Powered by Labrador CMS