PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Virke er svært uenige om hva som vil være den riktige måten å finansiere sektoren i framtiden. Her representert ved administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, og fagsjef for barnehage i Virke, Royne Berget.
PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Virke er svært uenige om hva som vil være den riktige måten å finansiere sektoren i framtiden. Her representert ved administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, og fagsjef for barnehage i Virke, Royne Berget.

Virke og PBL er svært uenige om hva som er riktig for sektoren framover

Virke og PBL er begge arbeidsgiverorganisasjoner som representerer private barnehager, men er svært uenig når det kommer til hvordan framtidens barnehagesektor skal finansieres.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag leverte Storbergetutvalget sin rapport til kunnskapsminister Guri Melby (V). Der fikk hun presentert to svært ulike forslag til hvordan den private delen av barnehagesektoren bør finansieres i årene framover.

Flertallet består blant annet av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, mens PBL (Private Barnehagers Landsforbund) står helt alene om sitt forslag.

– Vi har deltatt i utvalget for å bidra til en ny finansieringsordning som skal sikre høyere og jevnere kvalitet, samt styrke mangfoldet i barnehagesektoren. Vi har 2.100 medlemsbarnehager, alle typer barnehager over hele landet, og har også forsøkt å ivareta interessene til alle typer gode private barnehager i dette arbeidet. At de andre deltakerne ikke vil dra i samme retning som oss, må vi bare ta til etterretning. Men samtidig har vi stor tro på at, når politikerne skal vedta fremtidige endringer i lov- og regelverket, vil de i større grad vil ta hensyn til barnas beste og foreldrenes ønsker om selv å kunne velge barnehage, enn det flertallet i utvalget har gjort, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, til barnehage.no.

Så hva er årsaken til at Virke støtter flertallet, og ikke mindretallet?

– Virke er opptatt av at vi skal ivareta mangfoldet av barnehager. Det innebærer de ideelle, private enkeltstående, kommersielle og de kommunale barnehagene. Vi mener forslaget gir en retning som vil sikre kvalitet, trygg finansiering og et mangfold også i fremtiden, det skriver Royne Berget, fagsjef for barnehager i Virke i en epost til barnehage.no.

Virke opplyser til barnehage.no at de representerer 71 barnehager, hvor 67 er ideelle.

Kritikk

Rett etter at flertallets forslag var presentert, gikk blant andre PBL hardt ut og kritiserte forslaget til flertallet. I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv sier administrerende direktør i PBL og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO at forslaget til utvalget i praksis er et takk og farvel til mange av de private barnehagene.

– Hva tenker PBL om at arbeidsgiverorganisasjonene Virke og PBL har ulik oppfattelse av hvordan framtidens barnehagesektor skal finansieres?

– Vi er forundret over at Virke går inn for en finansieringsmodell som så åpenbart svekker prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av barn og barnehager. Vi tror ikke forslaget som Virke har vært med på å utforme vil tjene interessene til barna i Virkes medlemsbarnehager, og vi tror heller ikke disse vil tjene interessene til deres medlemsbarnehager. Vi har ingen medlemsbarnehager som har bedt oss jobbe for å svekke økonomien og forutsigbarheten til private barnehager ute i kommunene.

– Hva tenker Virke om at mindretallet er så kritisk til forslaget?

– Det er mye vi er enige med PBL om, som at private barnehager er av stor samfunnsmessig betydning, at det må satses på kvalitet i barnehager, at finansieringen må være forutsigbar for å nevne noe. I utvalget har utvalgsmedlem Eriksson (Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver i Virke, journ. anm) vært uenig om hva som er de beste virkemidlene for å bevare mangfoldet på privat side av barnehagesektoren. Flertallet mener deres modell er mer treffsikker og vil bidra til mer forutsigbarhet, slår Berget fast.

Likebehandling

I flere runder de siste årene har flere i barnehagesektoren ropt høyt om at de ønsker seg en reell økonomisk likebehandling, også mellom kommuner. I dag kan det skille over 100.000 kroner per småbarn i tilskudd mellom kommuner.

– Hvorfor mener Virke at det riktige for sektoren er å la kommunene selv styre, med faren for større økonomisk ulikhet mellom kommuner?

– De store kommersielle kjedene har hatt gode vekstforhold og gjør det bra. Samtidig er det mange barnehager som sliter med å overleve. Virke vil løfte frem de ideelle og enkeltstående barnehagene. Vi mener det er viktig for mangfoldet i sektoren. Uavhengig av den videre politiske behandlingen av denne rapporten, mener vi at vi må sikre at ideelle aktører på lik linje med andre private aktører har en fremtid innenfor barnehagesektoren, skriver fagsjefen.

– Hvordan mener Virke forslaget til flertallet vil ivareta dagens tilbydere av barnehagetjenester?

– Virke mener at samhandlingsmodellen, med et kommunalt grunntilskudd som tar hensyn til barnehagenes faktiske kostnadsnivå, vil bidra til å bevare det reelle mangfoldet av private barnehager. Det vil bli mer forutsigbart å drifte, det sikrer kostnadsdekning, pengebruken blir mer transparent, private barnehager får mer legitimitet og konfliktnivået i kommunene vil bli lavere. Tillit og samhandling vil ta mer plass.

– Er Virke mot kommersielle tilbydere av velferdstjenester?

– Virke er selvfølgelig ikke mot at kommersielle aktører får levere velferdstjenester, det har vi tvert imot vært en forkjemper for i alle år.

Kutt?

PBL har i sin kritikk uttalt at flertallet vil kutte i pensjonspåslaget, og at dette vil føre til kutt på nærmere én milliard kroner.

– Når de hevder at dette skal kompenseres på andre områder, blir det bare fagre ord, uttalte Lindboe i en pressemelding onsdag.

Hun utdyper til barnehage.no:

– Det er helt uforståelig at Virke går inn for dette – særlig når de på ingen måte har foretatt noen grundig og helhetlig gjennomgang av treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet. Deres forslag til finansieringsmodell forplikter på ingen måte kommunene til å sørge for en bærekraftig finansiering totalt sett. Tvert imot får kommunen en rekke virkemidler til aktivt å forskjellsbehandle kommunale og private barnehager. Virke må nesten selv svare for hvorfor det er en god ide å redusere tilskuddet til private barnehager, der mange fra før har en svært krevende økonomi, med nesten en milliard kroner. Men det er definitivt ikke PBLs politikk på området, sier Lindboe.

– Hvorfor støtter Virke et forslag som fjerner nærmere en milliard kroner fra sektoren?

– Det er vanskelig å forstå hvor misforståelsen om at penger tas ut av sektoren kommer fra, det står uttrykkelig i rapporten - og kom frem på fremleggelsen - at modellen er kostnadsnøytral. Det skal ikke forsvinne midler ut av sektoren, det vil Virke bruke vår innflytelse på å være en garantist mot, skriver Berget, og oppfordrer alle aktører til edruelighet:

– Både når rapporten leses og i det videre politiske arbeidet. Barna er for viktige, her trengs politisk prosess fremover på sitt beste, ikke sitt verste!

Powered by Labrador CMS