Det var streik i private barnehager tilknyttet PBL i perioden 17. oktober til 16. november 2022. Partene var uenige om pensjon.
Det var streik i private barnehager tilknyttet PBL i perioden 17. oktober til 16. november 2022. Partene var uenige om pensjon.

Konkluderer med at vedtaket var lovlig

Statsforvalteren bekrefter at Stavanger formannskaps vedtak som går på avkortning av tilskudd til streikerammede private barnehager, er lovlig fattet. Men ingen formelle kuttvedtak er gjort.

Publisert Sist oppdatert

Allerede før høstens streik var avsluttet, varslet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger at hun kom til å be kommunedirektøren se på hvordan tilskudd til private barnehager kunne reduseres tilsvarende sparte lønnskostnader under streiken.

Kommunedirektørens kom i sin vurdering til at kommunen hadde handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik.

Et flertall på ti mot ni formannskapsrepresentanter ga så sin støtte til denne vurderingen. Samt til forslag om at det skulle gjøres en avkortning i tilskuddet til de 13 barnehagene i Stavanger som har vært berørt av streiken, beregnet ut fra faktisk sparte personalkostnader.

Ga flertallet rett

Utfallet av formannskapsmøtet i november, fikk representantene John Peter Hernes (H), Mette Vabø (V) og Henrik Halleland (KrF) til å anmode om lovlighetskontroll.

Begrunnelsen som fulgte med oversendelsen til Statsforvalteren, var denne:

«At en avtalepart i etterkant av en lovlig konflikt ensidig og med tilbakevirkende kraft – velger å innføre en regel eller fortolkning som er til ulempe for den andre parten, kan rokke med generelle forutsetninger om forutsigbarhet.»

Sist uke kunne Stavanger Aftenblad melde at utfallet av lovlighetskontrollen forelå, og at Statsforvalteren etter en samlet vurdering hadde gitt flertallet rett. I den forstand at Stavanger formannskaps vedtak av 24.11.2022 opprettholdes.

Statsforvalteren understreker at det kommunale selvstyret står sterkt, og at de ved en lovlighetskontroll ikke mener noe om avgjørelsen var formålstjenlig, hensiktsmessig eller lignende.

«Statsforvalteren tar kun stilling til om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk».

PBL står på sitt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har siden temaet først kom opp argumentert med at det ikke finnes lovhjemmel for en slik type avkortning som Stavanger og flere andre kommuner har satt i gang prosesser for å utforske.

Direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling, Espen Rokkan.
Direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling, Espen Rokkan.

Direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling, Espen Rokkan, mener at dette standpunktet ikke svekkes av de vurderingene som Statsforvalteren i Rogaland nå har gjort.

Han understreker at det ikke er fattet noen vedtak om avkortning, og sier Statsforvalterens avgjørelse heller ikke betyr at eventuelle framtidige vedtak om avkortning vil være lovlige.

– Dette er en kontroll av hva slags type vedtak et kommunalt organ har lov til å fatte, og ikke en uttømmende vurdering av lovligheten i et konkret vedtak om avkortning. Så nå får vi følge nøye med på om kommunen rent faktisk fatter vedtak om tilbakebetaling av tilskudd, og i så fall hvordan vedtakene begrunnes. Slike vedtak er det klagerett på, så hvor slike saker til slutt ender er det for tidlig å si noe om. For PBL er dette en prinsipielt viktig sak, som om nødvendig vil kjøres helt til domstolene, utdyper Rokkan i en artikkel på nettsidene til interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen.

Formannskapets vedtak

  1. Formannskapet støtter kommunedirektørens vurdering om at kommunen har et handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik. Denne vurderingen er basert på det generelle regelverket om tilskudd, jf. barnehageloven § 19 Kommunalt tilskudd til godkjente barnehager, og brev fra Kunnskapsdepartementet til KS av 11.11.22.
  2. Formannskapet støtter kommunedirektøren sin vurdering om å gjøre en avkortning i tilskuddet til de 13 barnehagene som har vært berørt av streiken. Avkortning av tilskuddet baseres på det generelle regelverket for tilskudd og de konkrete forholdene i de aktuelle barnehagene.
  3. Størrelsen på avkortningen beregnes ut fra de faktiske personalkostnadene den enkelte barnehage har spart i den perioden barnehagen var berørt av streiken.
  4. Kommunedirektøren går i dialog med og innhenter informasjon fra de berørte barnehagene. På grunnlag av innhentet dokumentasjon gjøres det en konkret beregning av størrelsen på avkortningen for den enkelte barnehage. De aktuelle barnehagene vil motta et forhåndsvarsel om dette, med mulighet for å gi tilsvar før endelig vedtak fattes. Barnehagene har adgang til å klage på vedtaket.

Det er de tre første punktene i vedtaket fra Stavanger formannskap 24. november i fjor Statsforvalteren har vurdert og funnet lovlig fattet.

– Påvirker maktbalansen

Statsforvalteren begrunner sin avgjørelse med at det ikke er i samsvar med tilskuddsordningens formål dersom barnehagene sitter igjen med en økonomisk gevinst i form av tilskudd til dekning av utgifter de i perioden ikke har hatt. Men legger til grunn for sin behandling av saken at prinsippet om økonomisk likebehandling mellom offentlige og private barnehager følges. Med andre ord:

«Kommunen må påse at kommunens finansiering under streik eller annen nedstenging i kommunale barnehager er tilsvarende som for de private barnehager».

I praksis er det imidlertid ikke slik at kommunen rammes av avkortning i tilskudd ved streik i kommunale barnehager, påpeker Rokkan hos PBL.

– Kommunen får ikke trekk i rammetilskudd ved streik. Dette dreier seg blant annet om mekanismer som påvirker maktbalansen mellom ressursrike fagforeninger og de private barnehagene, og sistnevntes evne til å kunne ta en konflikt, kommenterer han til Barnehage.no om hvorfor problematikken ses på som så fundamental og prinsipielt viktig.

PBL mener hele saken bunner i «utidig politisk innblanding i en lovlig konflikt».

Powered by Labrador CMS