Virke-direktør Stian Sigurdsen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og NHO-sjef Ole Erik Almlid.
Virke-direktør Stian Sigurdsen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Tiltakspakken treffer i liten grad barnehagene

Strømstøtteordningen for bedrifter knyttes tett opp mot - og belønner - energisparingstiltak. Men innrammingen gjør at barnehager ser ut til å gå glipp av muligheten til å søke.

Publisert

Tre milliarder kroner. Det er omfanget på strømstøtteordningen som næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kunne presentere i samråd med partene i arbeidslivet fredag.

Grense for strømintensitet

Blant hovedtrekkene: En grense på 3 prosent «strømintensitet» første halvår 2022, altså at strømkostnadene utgjør minst tre prosent av bedriftens totale omsetning, for at staten skal dekke deler av regningen når strømprisen er over 70 øre per kWh i perioden oktober – desember.

Bedrifter som oppfyller kriteriet vil, ved å gjennomføre energikartlegging, kunne få 25 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh dekket. Bedrifter som i tillegg iverksetter energitiltak, vil kunne 45 prosent av differansen dekket.

I tillegg kommer tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.

Dessuten skal staten garantere for strømlån innenfor gitte rammer, og neste år skal tilgang til rimeligere fastrenteavtaler avhjelpe situasjonen.

– Svært krevende for mange

Ordningene som ble presentert fredag antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Men de av dem som inntreffer allerede i høst, gitt stortingsflertallets velsignelse, vil trolig bare kunne hjelpe et fåtall av private barnehager.

Barnehagedrift er en personalintensiv bransje. Uvanlig høye strømregninger til tross, er det etter hva Barnehage.no forstår trolig kun et fåtall barnehager som vil overskride grensen på tre prosent.

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup.
Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjelderup.

Likevel oppleves utviklingen i strømkostnadene som urovekkende.

– PBL har 2.100 medlemsbarnehager i hele Norge. Også mange av disse er bekymret for de høye strømprisene, kombinert med generelt svekkede rammevilkår. Fra 2022 ble det foretatt en reduksjon i tilskuddene til private barnehager med 400 millioner kroner. Høyere kostnader og kutt i inntektene skaper stor uro i barnehagene og medfører at mange er i en svært krevende økonomisk situasjon, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Ber kommunene gi forskudd

Det er en stor utfordring for private barnehager at den offentlige finansieringen er basert på to år gamle kostnader i kommunale barnehager, mens de høye strømregningene må betales løpende, poengterer han.

– Også private barnehager må settes i stand til å håndtere situasjonen med høye strømpriser. Dette haster og vi ber kommuner i regioner med høye strømpriser om å forskuttere tilskudd til de private barnehagene slik at de kan dekke kostnadene sine, i tråd med anbefalingene fra KS og PBL.

Samtidig er det viktig at alle virksomheter innlemmes i ordninger som skal fremme ENØK-tiltak og energisparing, mener Schjelderup.

Derfor vil PBL jobbe for å sikre at slike ordninger også treffer private barnehager.

– Det ligger et betydelig potensial for effektiv energibruk og kostnadsreduksjon for samfunnet som helhet dersom tusenvis av barnehager settes i stand til å gjøre energieffektiviserende tiltak.

Her er regjeringens pressemelding om strømstøtteordningene.

Mer om anbefalingene fra KS og PBL fins på sistnevntes nettsider.

Powered by Labrador CMS