– Under pandemien har barnehageansatte vært under press og måttet forholde seg til stadige endringer, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.
– Under pandemien har barnehageansatte vært under press og måttet forholde seg til stadige endringer, sier daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann.

Vil finne tilbake til fellesskapet de hadde før pandemien

– Vi har øvd oss lenge på å holde avstand, så jeg tror det er naturlig å forvente at vi nå må øve oss på nærhet, sier Robert Ullmann i Stiftelsen Kanvas.

Publisert Sist oppdatert

– Etter måneder med organisering i kohorter og stor oppmerksomhet rundt smittevern skal fokus flyttes fra å tenke meg og mitt for å unngå å bli smittet eller smitte andre, til å tenke vi og vårt igjen og et lærende fellesskap, sa Robert Ullmann da han i forrige uke deltok på Lederforum 2022 – en barnehagekonferanse i regi av Utviklingsforum.

Ullmann er daglig leder i Stiftelsen Kanvas som driver 68 barnehager i Norge.

En ting han og medarbeiderne har vært opptatt av den siste tiden, er hvordan man kan finne tilbake til det fellesskapet som var før pandemien.

– Kohortinndelingen skapte en distanse mellom kolleger. Jeg frykter rett og slett at det å ha jobbet i kohort, i kombinasjon med høyt fravær og mye bruk av vikarer, kan ha gitt et underskudd på det som bygger fellesskap, sa han.

Ullmann pekte på at fellesskap er noe som må pleies og vedlikeholdes:

– På samme måte som man tar bilen på service og har ulike tiltak for å vedlikeholde barnehagebygget, må man også pleie og ivareta fellesskapet på arbeidsplassen.

– Underskudd på relasjoner

Ullmanns foredrag hadde tittelen «Fra kohort til fellesskap», og handlet blant om hvorfor tillit og rettferdighet er avgjørende for å bygge fellesskap og sikre godt samarbeid på arbeidsplassen:

– Er det bestemte aktiviteter eller typer av kontakt som fremmer tillit, tilhørighet og trygghet mellom mennesker? Sosial kapital er et begrep som gir én innfallsvinkel til dette spørsmålet. Det virker som en smøreolje på arbeidsplassen, fordi det fremmer samarbeid og oppnåelse av viktige mål.

Idébanken.org knyttes en virksomhets sosiale kapital til relasjonene og samarbeidet mellom de som jobber der.

– Når man snakker om sosial kapital på arbeidsplassen er det ikke den enkeltes jobb som er det viktigste, men relasjonene mellom de ansatte, sa Ullmann under foredraget.

Den sosiale kapitalen blir sterkere eller svakere når relasjonene mellom kolleger og mellom ledere og medarbeidere blir sterkere eller svakere, utdypet han.

– Etter lang tid med kohortinndeling og høy vikarbruk, tenker jeg det er rimelig å anta at man vil ha et underskudd på relasjoner mellom kolleger og eventuelt også mellom leder og medarbeidere, sa Ullmann, som mener det i tiden fremover blir viktig å fokusere på tiltak som kan fremme fellesskap og samarbeid.

– Har vært under press

Tillit er avgjørende for å få til et godt samarbeid på arbeidsplassen, påpekte Ullmann videre.

– Ved å involvere hverandre i utfordringer på arbeidsplassen, både får og gir man tillit og ansvar. En leder med et positivt menneskesyn tør å delegere og legge til rette for at andre kan gjennomføre oppgaver og få beslutningsmyndighet.

Også opplevelsen av å bli hørt og rettferdig behandlet er viktig for samarbeidsviljen, understreket Ullmann.

– Under pandemien har barnehageansatte vært under press og måttet forholde seg til stadige endringer. Dette kan ha gitt mange en opplevelse av å ikke bli hørt eller ikke bli rettferdig behandlet.

Derfor er det så viktig at ledere ser sine medarbeidere, gir forståelige forklaringer på beslutninger som tas og praktiserer åpenhet, mener Ullmann.

– Dette bidrar også til å styrke relasjonene mellom medarbeidere.

Hvordan ser samarbeidet ut?

Under foredraget oppfordret Ullmann tilhørerne til å reflektere over nåsituasjonen i egen barnehage: Hvordan ser samarbeidet ut innad i hver avdeling/gruppe, mellom avdelinger/grupper og mellom leder og hver avdeling/gruppe?

– Vil dere beskrive samarbeidet som godt, middels eller utfordrende? For meg og mange av mine kolleger har det vært nyttig å gjøre denne øvelsen. Og så må man selvfølgelig lage en plan for hvordan man kan jobbe videre med å utvikle samarbeidet der det trengs.

Å bygge bro

Helt til slutt i foredraget snakket Ullmann om viktigheten av «brobyggende» tiltak for å styrke fellesskapet på tvers av avdelinger.

– Brobygging er spesielt viktig når man skal jobbe med å øke trivselen eller med å nå sine mål. Jeg er sikker på at mange barnehager der ute har gode eksempler på brobyggende tiltak. Det kan for eksempel være ped.leder-møter på tvers av avdelinger. At man nedsetter en sosialkomité. Kanskje er man ekstra god på å arrangere bli kjent-møter når det kommer nye ansatte inn i barnehagen?

– I Kanvas har barnehageledere hatt brobyggende tiltak i form av plandager der temaet «hvordan komme fra kohort til fellesskap?» snakkes om i plenum. Det som mange da velger å gjøre, er å trekke frem noen faglige mål som hele personalgruppen ønsker å lykkes bedre med, og noen sosiale begivenheter der alle er med. Eksempel på det siste er aktiviteter som krever samarbeid og kommunikasjon, som rebus og leker i skogen. Det har også ført til mye latter og det trenger vi, sier Ullmann.

– Vi har øvd oss lenge på å holde avstand, så jeg tror det er naturlig å forvente at vi nå må øve oss på nærhet, for at det igjen skal kjennes som noe vi ønsker å oppsøke.

Kilder for foredraget:

Powered by Labrador CMS