Robert Ullmann fra stiftelsen Kanvas ba stortingspolitikerne stoppe det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet, fordi han mener konsekvensene av det ikke er godt nok utredet.
Robert Ullmann fra stiftelsen Kanvas ba stortingspolitikerne stoppe det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet, fordi han mener konsekvensene av det ikke er godt nok utredet.

Gir ikke opp: – Det er ennå ikke for sent

Fire av ti Kanvas-barnehager går med underskudd allerede. Det varslede kuttet i pensjonstilskudd for 2022, vil redusere den ideelle barnehagekjedens inntekter med ytterligere 11,5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er veldig glad for at kunnskapsministeren så klart uttrykte at private barnehager skal ha en bærekraftig økonomi. Og ministerens ambisjoner om å øke kvaliteten i barnehagene, innledet daglig leder Robert Ullmann for stiftelsen Kanvas, da han talte til frammøtte politikere under PBLs landsmøte tidligere i uka.

Les også: Kunnskapsministeren: – Opptatt av regler som står seg over tid.

Vippes over i minus

Da hadde Kunnskapsdepartementet nylig fastsatt endringer i finansierings­forskriften for private barnehager. Med forbehold om at satsene kan bli endret som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember.

– I disse dager mottar vi vedtak fra kommunene med tilskuddssatser for 2022, med kutt i pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent, i tråd med forslaget i satsbudsjettet, sa Ullmann.

Han sa også at fire av ti barnehager hos stiftelsen Kanvas, går med underskudd. Og at snittet på driftsmarginene fra 2018 til 2021, altså de fire siste år, er på 0,5 prosent.

Stiftelsen Kanvas har 68 barnehager med til sammen 4200 barn og 1300 ansatte i 11 norske kommuner.

– Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd, vil gi Kanvas et inntektsfall på 11,5 millioner kroner, og vi får en negativ driftsmargin på 0,6 prosent, fortsatte Ullmann.

I snitt utgjør kuttet rundt 170.000 kroner per barnehage for Kanvas sin del.

– Vil ramme kvaliteten

Ifølge lederen vil dette tvinge fram kutt i kostnader som for eksempel kostnader til vikar og høy pedagogandel, og det vil ramme kvaliteten i tilbudet til barna.

– Skuffende og demotiverende når vi ønsker å bidra til å bedre og heve kvaliteten i sektoren, fastslo Ullmann.

– Det oppleves som lite gjennomtenkt å plukke ut ett element av tilskuddsordningen, og nedjustere denne uten å se på helheten. For vår del spiller det ingen rolle om det er for lite eller for mye i et delelement av tilskuddet, så lenge det samlede tilskuddet er tilstrekkelig og forutsigbart.

Viktigheten av å se på helheten er også noe Private Barnehagers Landsforbund har poengtert i sine høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sin behandling av statsbudsjettet.

Ifølge PBLs beregninger innebærer nedjusteringen et kutt i tilskudd på 207 millioner kroner i 2022, mens det trolig vil innebære en reduksjon i finansieringen av private barnehager på godt over 350 millioner kroner i 2024.

Også Utdanningsforbundet og Virke har frarådet reduksjon i pensjonstilskuddet fra 2022 av, blant annet i sine høringssvar til Storberget-rapporten.

Forskjeller i oppvekstsvilkår

I sitt innlegg til landsmøtet, pekte Ullmann på at tilskuddsordningen er upresis: At noen private barnehager får for lite, noen tilstrekkelig, og at noen får for mye.

– Det er fortsatt for store kvalitetsforskjeller og forskjeller i driftsbetingelser i norsk barnehagesektor, sa Kanvas-lederen – og viste til Unicefs kommuneanalyse for 2020, der man fant store forskjeller i barns oppvekstsvilkår.

– I noen kommuner leier vi barnehager av kommunen, til en langt høyere leie enn kapitaltilskuddet som vi mottar for samme barnehage. Og i mange kommuner opplever vi at bemanningsnormen og pedagognormen er underfinansiert, fortalte Ullmann.

– Jeg mener at det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet og konsekvensene for den enkelte barnehage ikke er godt nok utredet, og bør stoppes i påvente av en mer helhetlig konsekvensutredning, fortsatte han.

– Det er enda ikke for sent. Og jeg håper det lar seg gjøre å legge til rette for heller flere nasjonale normer og et minimumstilskudd som dekker de nasjonale kvalitetskravene. Det mener jeg vil bidra til å heve og utjevne kvalitetsforskjeller i norske barnehager, og sørge for mer transparens og at midlene går til barna.

Powered by Labrador CMS