I undersøkelsen svarer 94 prosent av foreldrene at de var i kontakt med barnehagen i løpet av de tre første ukene av barnehagestengingen. Halvparten oppgir at det var kontakt mellom barnehage og hjem sjeldnere enn en gang i uka.
I undersøkelsen svarer 94 prosent av foreldrene at de var i kontakt med barnehagen i løpet av de tre første ukene av barnehagestengingen. Halvparten oppgir at det var kontakt mellom barnehage og hjem sjeldnere enn en gang i uka.

Ny undersøkelse: Syv av ti foreldre fornøyde med foreldresamarbeidet under koronastengingen

I en undersøkelse Opinion har utført for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), svarer 67 prosent at de er fornøyde med samarbeidet med barnehagen under stengingen. – Det er jo positivt at såpass mange er fornøyde, men vi hadde ønsket at dette tallet var enda høyere, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Publisert

Nå etterlyser FUB en egen veileder for foreldresamarbeid i krisetider.

I undersøkelsen svarer 94 prosent av foreldrene at de var i kontakt med barnehagen i løpet av de tre første ukene av barnehagestengingen. Halvparten oppgir at det var kontakt mellom barnehage og hjem sjeldnere enn en gang i uka.

– Det er veldig bra at så mange foreldre har hatt kontakt med de ansatte under stenging. Men det er jo ikke bra at halvparten hadde så sjelden kontakt, sier FUB-leder Einar Olav Larsen i en pressemelding.

Undersøkelsen er utført i perioden 16.–20. april. 500 foreldre fra hele landet har svart på spørsmål om kontakten mellom barnehage og hjem i de tre første ukene med stenging. Flertallet av respondentene er i alderen 30-39 år. Litt flere kvinner enn menn har svart, opplyser FUB.

Nær en av ti fikk hjemmebesøk

På tre uker hadde altså halvparten av de spurte kontakt med ansatte sjeldnere enn en gang i uka. 32 prosent av foreldrene svarer at de hadde kontakt en gang i uka, 11 prosent to ganger i uka og 3 prosent tre ganger i uka. 4 prosent hadde kontakt mer enn tre ganger i uka.

73 prosent av foreldrene oppgir at de har hatt kontakt med barnehagen på telefon, og 60 prosent oppgir at de har hatt kontakt på epost.

– Det er flott at så mange har snakket sammen på telefon. Det betyr at det har vært gode muligheter for dialog om den nye barnehagehverdagen, sier FUB-lederen.

17 prosent sier de har vært i kontakt med barnehagen på digitale plattformer, for eksempel hatt videosamtale via Teams eller lignende. Mens 15 prosent sier de har blitt tilbudt digitale samlingsstunder for barna.

9 prosent svarer at de fikk hjemmebesøk av ansatte.

Einar Olav Larsen er leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Einar Olav Larsen er leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Tema for samtalene

Åtte av ti foreldre oppgir at de i samtalene mellom hjem og barnehage ble spurt om hvordan barnet hadde det. 63 prosent svarer at de ansatte formidlet tips til aktiviteter foreldrene kunne gjøre hjemme med barnet.

Seks av ti foreldre oppgir at de ble spurt om hvordan familien hadde det, mens fire av ti sier at barnehagen informerte dem om hvordan de ønsket å holde kontakten med foreldrene videre under stengingen.

– Her hadde vi ønsket oss mer og tydeligere informasjon fra myndighetene om hva barnehagen skulle gi til foreldrene av tilbud og hyppighet på kontakten. Dette var jo en ekstraordinær situasjon og mange foreldre var usikre på mye. Med en plan for kontakt ville mange foreldre blitt beroliget, sier Larsen.

– Ulike behov

Hele 81 prosent av de spurte foreldrene sier de ikke savnet noe i samarbeidet med barnehagen under stengningen.

2 av 10 svarer at de savnet noe, og her svarer dobbelt så mange kvinner som menn bekreftende. Det er også en tendens til at foreldre i større grad har savnet noe i samarbeidet med barnehagen jo yngre de er: 27 prosent blant de under 30 år, 20 prosent blant foreldre i 30-årene, 12 prosent blant foreldre i 40-årene, og 4 prosent blant de over 50 år.

Det disse foreldrene har savnet mest ifølge undersøkelsen, er dialog med de ansatte, informasjon om hva barnehagen kan bidra med under stenging, og å ha en egen kontaktperson å forholde seg til i krisen.

– Dette forteller oss at foreldregruppa er mangfoldig og har ulike behov. Her kan det ha vært større informasjonsbehov blant ferske foreldre og de med bare ett barn. Denne gruppa har trolig også opplevd at barna i større grad har savnet andre barn å leke med, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Noen hadde mer kontakt med barnehagen

De fleste foreldrene, 67 prosent, oppgir at de har hatt mindre kontakt med barnehagen under stengingen, mens 18 prosent svarer at de har hatt like mye kontakt som før.

Blant de spurte foreldrene oppgir 14 prosent at de har hatt mer kontakt med barnehagen enn vanlig i denne perioden. Av disse er menn i flertall.

– Dette kan tyde på at det oftest er mødrene som henter og bringer i barnehagen. Med hjemmebarnehage har det vært jevnere fordeling mellom kjønnene. Men det kan også være andre grunner, som for eksempel at «de stille foreldrene» nå har opplevd å bli hørt og sett på en bedre måte enn ellers i barnehagehverdagen, sier Larsen.

Ønsker seg veileder

Nesten 7 av 10 (67 prosent) er totalt sett fornøyde med samarbeidet med barnehagen under stengingen, mens 1 av 10 er ganske eller svært misfornøyde. 21 prosent svarer at de er verken fornøyde eller misfornøyde.

Det er positivt at så mange er fornøyde, påpeker FUB-lederen, men han hadde ønsket at dette tallet var enda høyere.

– Hvis vi hadde hatt en god nok plan som ga føringer for dialog og samarbeid gjennom krisen, ville resten av foreldregruppa vært fornøyde, sier han.

– Dette mener vi burde ha vært løst ved at myndighetene lagde en egen veileder for foreldresamarbeid ved stengte barnehager. Dette kan skje igjen, enten ved at smittesituasjon blusser opp igjen eller at barnehagen må stenge på grunn av andre kriser som skjer i samfunnet, sier FUB-lederen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS