– Den vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for den videre politikkutviklingen i sektoren, sa kunnskapsminister Guri Melby om rapporten et hurtigarbeidende utvalg skal levere senest 15. juni.

Utvalg skal se nærmere på finansieringen av private barnehager – her er mandatet

Fremskrittspartiet fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for et hurtigarbeidende utvalg som skal se nærmere på finansieringen av private barnehager. Nå er mandatet klart.

Publisert Sist oppdatert

15. juni skal det hurtigarbeidende utvalget være ferdig med sitt arbeid. Det opplyste kunnskapsminister Guri Melby fra Stortingets talerstol onsdag. Representanter fra KS, PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Virke skal sitte i utvalget.

– Målet er at dette skal være et bredt sammensatt utvalgt som representer alle de viktigste partene i sektoren, og dermed får inn ulike ståsted og synspunkter i denne diskusjonen, sa Melby.

Hun ser fram til å få rapporten.

– Den vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for den videre politikkutviklingen i sektoren, sa Melby.

Mandat

Oppdraget til det hurtigarbeidende utvalget er kort og godt å «utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten til å ta opp lån i Husbanken.»

Mandatet er todelt. I første del skal utvalget:

  • beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i Husbanken
  • beskrive fordeler og utfordringer ved dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder også utfordringer ved at private barnehager ikke lenger kan ta opp lån i Husbanken.
  • Systemet kan gi ulike aktører ulike fordeler og utfordringer. Utvalget skal derfor beskrive fordeler og utfordringer både for kommunene og for alle typer barnehager og eiere. (Det vil si små og store barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i konsern og barnehager med ulike typer selskapsform.

Analysere

Departementet ber utvalget analysere den økonomiske situasjonen til de private barnehagene de siste fem årene.

– Analysen skal gi et bilde av økonomien for alle typer barnehager ut fra eierform, eierskap og størrelse. Utvalget skal bruke et så oppdatert kunnskapsgrunnlag som mulig, men gitt føringen om at utvalget skal være hurtigarbeidende skal det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, heter det i mandatet.

Forslag

I andre del åpner departementet for at utvalget kan komme med forslag til endringer i regelverket.

Utvalget skal i så tilfelle:

  • peke på mulige endringer/ alternativer og gjøre en vurdering av hvilke effekter og konsekvenser disse vil ha for alle typer barnehager og eiere. (Det vil si små og store barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i konsern og barnehager med ulike typer selskapsform.)
  • gjøre en vurdering av hvordan endringene vil stå seg over tid og gi langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen av private barnehager
  • peke på hvordan endringene kan stimulere til å sikre økt kvalitet i det pedagogiske tilbudet
  • vurdere mulighetene for å ta opp lån i det ordinære kredittmarkedet for bygging og vedlikehold av private barnehager. Utvalget skal vurdere om det foreligger markedssvikt som tilsier at man bør gjeninnføre ordningen som gir private barnehager anledning til å motta lån gjennom Husbanken.
  • peke på hvordan endringene legger til rette for samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk i barnehagesektoren - vurdere om forslagene har mer- eller mindrekostnader for det offentlige. Minst ett av forslagene fra utvalget om nye regler for finansiering skal samlet sett ikke gi økte utgifter for det offentlige.
  • utrede forslagene i tråd med minimumskravene til utredninger i punkt 2-1 i Utredningsinstruksen og veilederen for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan også komme med vurderinger til departementet om fastsettelse av sats for kapitaltilskuddet for andre halvår 2021. Som kjent fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for at satsen for 2021 skulle holdes på 2020-nivå første halvår.

Powered by Labrador CMS