DEBATT

«Vi har jobbet i flere ulike typer barnehager; enkeltstående små private barnehager eid av enkeltpersoner, kommunale, foreldreleide eller drevet som andelslag, før vi nå begge har vært ansatt flere år i Espira» skriver Heidi F. Davidsen og Turid Mathiassen i Espira Åbol.
«Vi har jobbet i flere ulike typer barnehager; enkeltstående små private barnehager eid av enkeltpersoner, kommunale, foreldreleide eller drevet som andelslag, før vi nå begge har vært ansatt flere år i Espira» skriver Heidi F. Davidsen og Turid Mathiassen i Espira Åbol.

«Vi har ikke mistet friheten vår»

«Hvordan kunne du begynne å jobbe som styrer i en kjedebarnehage? Da mister du vel all friheten din som styrer/daglig leder? Blir du ikke veldig styrt?»

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Dette er spørsmål vi har blitt stilt mange ganger i løpet av den tiden vi har jobbet i en Espirabarnehage. Det er oftest ansatte i andre barnehager som spør, men det er også personer uten tilknytning til barnehageverdenen som spør på bakgrunn av ting de har lest eller hørt i media eller fra andre. Et slikt spørsmål viser at det er lite kjennskap til hva det å arbeide i en kjedebarnehage innebærer, og at det er viktig at vi som faktisk gjør det, forteller noe om hvordan vi opplever det.

Vi har begge mange års erfaring, både som pedagogisk leder, støttepedagog, styrerassistent og styrer. Vi har jobbet i flere ulike typer barnehager; enkeltstående små private barnehager eid av enkeltpersoner, kommunale, foreldreleide eller drevet som andelslag, før vi nå begge har vært ansatt flere år i Espira. Når det gjelder disse ulike eierformene, er det helt klart mange ting vi opplever som store fordeler ved å jobbe i en kjedebarnehage.

Nei, kjedebarnehager er ikke konforme, ikke alle må være helt like innenfor kjeden. Ja, vi har et rammeverk å forholde oss til, som legger noen føringer og retningslinjer. Likevel har hver enkelt styrer og barnehage anledning til å drive ut fra sitt særpreg og med lokale tilpasninger, enten de er en naturbarnehage, musikkbarnehage, idrettsbarnehage eller rett slett bare en «vanlig» barnehage. Espira ønsker å bevare de individuelle forskjellene, og sikre at særpreget og styrkene til de ansatte ute i barnehagene skal få videreutvikles og styrkes.

Oppdatert

Espira er en kjede som har stort faglig fokus og for oss oppleves det godt å ha en fagavdeling med stor faglig tyngde i ryggen. Vi har erfart at det å arbeide i enkeltstående eller foreldre-eide barnehager fordrer at styrer eller eier er faglig oppdatert og ønsker å videreutvikle og lede barnehagen som en lærende organisasjon. Dette er dessverre ikke alltid tilfellet. Vi har sett eksempler på at barnehagene står stille i sin faglige utvikling, at ny forskning eller sentrale og viktige endringer i barnehageloven og Rammeplanen ikke blir gjennomført i barnehagens drift. Det er til syvende og sist barna dette går utover.

Fagavdelingen til Espira har stor faglig kompetanse og tyngde, er alltid oppdatert både på relevant forskning og lovverk i forhold sektoren. De retter seg ikke bare mot ledelsen i de ulike Espirabarnehagene, men mot alle ansatte og ansattgrupper, slik at alle i barnehagen får nytte av deres kompetanse. Det tilbys både enkeltstående kurs og kompetanseprogram rettet mot ulike fagområder innenfor Rammeplanen, endringer i Barnehageloven, eller ledelsesutvikling. Det er også utviklet mye støttemateriell innenfor disse områdene, som vi kan benytte oss av ute i barnehagene. Støttemateriellet er inspirerende og gir oss tips og ideer til eget arbeid uten at det legges stramme føringer for gjennomføring og metodevalg.

Støttefunksjoner

Det å lede en enkeltstående barnehage kan være krevende. Man kan oppleve å stå alene i mange situasjoner, og ikke få nødvendig støtte i forhold til HMS og internkontroll, lover og forskrifter, regnskap og lønn eller i å håndtere ulike personalsaker. Man har kanskje et regnskapskontor eller har kjøpt et system som ivaretar HMS-arbeidet, men det å ha fagpersoner rundt seg, som både har forståelse og kunnskap om barnehage og for eksempel økonomi er uvurderlig. I en kjede, som i Espira, er det mange støttefunksjoner, med fagpersoner som kan svare raskt og som har grundig kjennskap til sektoren. De er aldri lenger borte enn en telefonsamtale eller en liten melding på Teams.

Teams ja, det er sant – hva med den digitale kunnskapen og sikkerheten rundt omkring i de ulike barnehagene som ikke er kommunale eller del av en kjede? Hvordan blir GDPR-lovverket og personvernet ivaretatt der? Det er vi usikre på, men jeg vet at i Espira er det stort fokus på GDPR og personvern, og systemer og rutiner blir etablert for å sikre at alle ansatte ivaretar det. Samtidig gir de oss en digital hverdag som letter det administrative arbeidet i barnehagen, gjør det mer oversiktlig og transparent. Da koronaen stengte oss ned i mars 2020, var det godt å ha digitale systemer på plass. Vi var allerede godt rustet og satt i stand til å ha en mer digital hverdag ute i barnehagene. Vi kunne ha digitale møter og samtaler, gjennomføre kompetanseheving og enkelt og greit kommunisere digitalt med både ansatte og foreldre.

Ikke en «tvangstrøye»

Ja, mars 2020 og nedstengingen som fulgte, satte et sterkt preg på barnehagene og styrerne rundt omkring i landet. Det var en krevende tid, og mange av oss fikk virkelig kjenne på hva usikkerhet og manglende oversikt gjør med oss. Det kom nye veiledere og retningslinjer «hele» tiden, og det var mye nytt å forholde seg til. Kohorter, rødt, gult og grønt nivå, avstander og mye annet som gav oss mange begrensinger i barnehagehverdagen. Mange styrere satt alene med ansvaret om å få oversikt over alt dette og samtidig sikre en smittevernfaglig og pedagogisk drift av barnehagene.

I Espira ble det umiddelbart satt ned et kriseteam, et team med fagpersoner som var tilgjengelig for oss HELE døgnet, fra 12.mars 2020 til nå som vi er tilbake i normal drift igjen. Kriseteamet var alltid der med oversikt og trygghet, kunnskap og kompetanse, om gjeldende forskrifter og veiledere og hva det betydde i praksis for oss ute i barnehagene. De var der med råd og veiledning når vi fikk smitteutbrudd eller skulle innføre nye tiltak på grunn av ny smittevernveileder, og trøstet og støttet når vi var slitne og frustrerte over situasjonen med mye sykefravær og utfordrende forhold å lede en barnehage i.

Hva skulle vi gjort uten kriseteamet? Det var i alle fall til uvurderlig hjelp for alle oss 107 styrerne i Espira gjennom de to årene det sto på, og jeg er sikker på at det er mange styrere i enkeltstående barnehager som kunne ønsket seg et slikt team i ryggen.

Så nei, vi har ikke mistet friheten vår i Espira, det å jobbe som styrer i en kjedebarnehage er ikke en «tvangstrøye». Derimot, har vi fått en frihet – en frihet til å arbeide med det som er aller viktigst for oss. Vi kan lede barnehagen i en god retning, hvor ansatte, barn og foreldre kan være trygge på at arbeidet er faglig forankret, at lover og forskrifter er ivaretatt og at det er fokus på kvalitet – til det beste for barna.

Powered by Labrador CMS