Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Klepp vil ikke ha de minste barnehagene - mener 8-10 avdelinger er passe størrelse

I barnehagebruksplan 2018-2025 går det fram at 8-10 avdelinger er en passelig størrelse for framtidens barnehager i Klepp kommune.

Publisert

Rådmannen mener større barnehager både gir større fagmiljøer, er mindre sårbare ved sykefravær og vil være mer økonomisk lønnsomme i drift.

I den nye barnehagebruksplanen, som nå skal opp til politisk behandling, går det fram at Klepp kommune totalt sett neppe vil ha behov for flere plasser i årene som kommer. I pressområder er det ventelister, mens det utenfor pressområdene er ledige plasser.

Administrasjonen i kommunen ser uansett behov for å gjøre betydelige endringer i barnehagestrukturen i årene som kommer.

Slår sammen og legger ned

Klepp kommune eier i dag fire små barnehager (1,5-2,5 avdelinger), fire mellomstore barnehager (3-4 avdelinger) og seks større barnehager (5-7 avdelinger). Innen 2022 er planen at de minste er faset ut.

På kort sikt planlegger kommunens administrasjon å flytte barna fra Bore barnehage til Vasshus barnehage fra august 2019. Fra 2025 vil denne barnehagen imidlertid legges ned og bli erstattet av en større barnehage i Verdalen, skriver Jærbladet.

Steingarden barnehage blir dessuten lagt ned og overført til Horpestad barnehage når skolen flytter ut i 2022.

"Klepp kommune har dei sista åra bygd barnehagar med 6-7 avdelingar. Fleire nabokommunar har bygd betydeleg større barnehagar og erfaringar tydar på at 8-10 avdelingar er ei høveleg storleik for framtida", heter det i saksframlegget til saken som skal opp i Hovudutval for barn og unge denne uka.

Høyere kostnad per plass

Administrasjonen beskriver utfordringene med små barnehager blant annet slik:

"Små barnehagar er meir sårbare og vil på eit nivå måtte ha ei høgare bemanning for å halda ei forsvarlig bemanning. Konsekvensen av det er ein høgare kostnad pr. barnehageplass i kommunen sine eigne barnehagar som igjen fører til høgare tilskot til dei private barnehagane."

Tilskuddet til de private barnehagene er i år på 202.956 kroner for en småbarnsplass, ifølge PBLs nettsted enbedrebarnehage.no.

  • I en høring går både Fagforbundet og Utdanningsforbundet inn for at nedre grense for barnehager i Klepp bør være fem avdelinger og øvre grense bør være åtte avdelinger.
Powered by Labrador CMS