Eva Heger er utviklingssjef i Barnehagenett.
Eva Heger er utviklingssjef i Barnehagenett.

– En rammeplan som krever økt kompetanse

Glad for den nye rammeplanen. – At lekens egenverdi kommer fram, er flott! mener utviklingssjef i Barnehagenett, Eva Heger og får støtte av Læringsverkstedet.

Publisert Sist oppdatert

Mandag lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Eva Heger er utviklingssjef i Barnehagenett og jobber blant annet med prosjektet «The importance of play in preschool» (TIPP). For henne er leken det viktigste av alt. Derfor ble hun veldig glad for at den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har barndom og lek på alvor.

– Blant annet står det at: Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

At lekens egenverdi kommer tydeligere fram er flott! sier Heger.

Læring via lek

Videre trekker hun fram at: Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

– Det er bra at det kommer tydelig frem hva personalet skal i forhold til lek og andre områder som gjelder barnehagens formål og innhold. Det er også bra at det kommer tydelig fram at det er barnas lek som danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene, sier utviklingssjefen fornøyd.

Hun tolker det dithen at læring skjer via lek.

– Skal vi styrke barnehagen som en god læringsarena, må vi gjøre det gjennom leken. Og da tenker jeg både den vokseninitierte leken og den barneinitierte leken. Da tror jeg vi må sette av enda mer tid til lek og vi må bli flinkere til å fortelle hvorfor vi gjør det, hva lek er og hva som skjer når barn leker. Vi må bli flinkere til å beskrive hvorfor lek har egenverdi.

Har et åpent sinn

Heger skjønner at rammeplanen også får kritikk, men velger selv å lese den med et åpent sinn.

– Man kan lese den nye rammeplan på ulike måter. Jeg velger et åpent sinn og liker å se muligheter. Men jeg ser også noen utfordringer, sier Heger.

Som barnehagen som pedagogisk virksomhet, og spesielt tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte.

– Barnehagen har et stort ansvar med å tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Min erfaring er at barnehagene tar dette ansvaret på fullt alvor og bruker mye tid og ressurser på dette, kanskje mer enn de burde. Mange har en stressende hverdag og følelsen av å ikke strekke til kommer altfor ofte. Og hvor er lek og læring da? undrer Eva Heger.

Ønsker seg bedre samarbeid

Hun tror utfordringen blir å finne en balanse mellom det barnehagen kan bidra med og det kommunen skal bidra med for å gi alle barn et godt barnehagetilbud.

– Jeg savner bedre rutiner på samarbeid mellom den enkelte barnehage og kommune. Og så ønsker jeg at kommunen i mange tilfeller kan bli tydeligere på hva de mener er et godt nok tilbud, sier Heger og legger til at det stilles store krav til de som jobber i barnehagen, noe hun mener det er viktig og riktig for å kunne ruste hvert enkelt barn best mulig til å møte fremtiden.

– For å kunne møte kravene, blir det viktig å styrke den faglige kompetansen i barnehagen framover. Det er et stort pedagogisk ansvar som ligger hos styrer og pedagogisk leder. Og jeg tror behovet for mer didaktisk tenking vil komme, og at det kan være nyttig for å synliggjøre hverdagen i barnehagen.
I arbeidet med å implementere ny rammeplan blir kompetanseheving et viktig stikkord, tror Heger.

– Den kollektive kompetansen må styrkes slik at det er en felles forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør, avslutter hun.

Læringsverkstedet: – Glad for å bli hørt

Også barnehagekjeden Læringsverkstedet som eier over 200 barnehagen, er fornøyde med den nye rammeplanen, og alt i alt synes de at rammeplanen framstår som en tydelig og god forskrift til barnehageloven.

– Vi ser at Kunnskapsdepartementet har tatt høringssvarene til etterretning, det oppleves som veldig positivt. Det er en fin balanse mellom bruk av lek og læring i dokumentet. Vi ser at læring løftes frem som læringsprosesser. I tillegg kommer læringsfelleskap og læringsmiljø, sier Gunn-Heidi Saltnes, leder for pedagogikk, kompetanse og forskning i Læringsverkstedet.

Hun er spesielt fornøyd med endringen i overskriften. Der det før sto «Barnehagen skal fremme sosial kompetanse», kan vi nå lese at «Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap».

I tråd med Læringsverkstedets fokus

– Det er en veldig relevant og god endring, sier Saltnes og legger til at dette er i tråd med Læringsverkstedets fokus på lek og vennskapsrelasjoner som det viktigste i forebygging av mobbing i barnehagen.

Hun påpeker at barnas medvirkning og påvirkning nå trekkes frem som en tydeliggjøring av barnet som subjekt med egen integritet. Samt at det fremmer en holdning om å jobbe for barnets beste.

Hun mener at barnehagepersonalets ansvar for å stoppe, og hindre alle former for diskriminering er tydelig beskrevet, og at begrepet sensitivitet (ovenfor barnet, i relasjonen) er på plass i rammeplanen nå.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Styrker foreldres rettigheter

– Det synes vi er flott! I tillegg har vi gjort oss disse vurderingene etter lanseringen, sier Saltnes og lister opp:

Kapittelet som omhandler ansvar og roller i barnehagen er flyttet fram i rammeplanen.  Styrerens sammensatte og krevende lederoppgaver synliggjøres og bekreftes derfor tydeligere.

Foreldrenes rettigheter og barnehagens ansvar er tydeliggjort under avsnittet «Dokumentasjon». «Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende.»

Avsnittet «Overganger» har fått med en ny del som omhandler overganger innad i barnehagen. Vi synes barnehagens ansvar i overgangen fra barnehage til skole er strukturert og bra formulert.

Når det gjelder tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte, tydeliggjør den nye rammeplanen barnehagens ansvar i forhold til barn som trenger særskilt støtte og oppfølging.

– Det er også en fin balanse mellom individualitet og å se seg selv som en del av et større felleskap. Dette er medborgerskap i praksis! skryter Saltnes.

Hva mener du om rammeplanen? Vi vil gjerne høre fra deg, så send oss din mening til [email protected] eller legg igjen en kommentar under.

Powered by Labrador CMS