I Sole barnehage har halvparten av de ansatte barnehagelærerutdanning. De pedagogiske lederne Lotte Kalleberg (venstre) og Lill Amundsen synes det gir en ekstra trygghet å ha flere pedagoger på basen å sparre med.
I Sole barnehage har halvparten av de ansatte barnehagelærerutdanning. De pedagogiske lederne Lotte Kalleberg (venstre) og Lill Amundsen synes det gir en ekstra trygghet å ha flere pedagoger på basen å sparre med.

– God organisering er nøkkelen for å få til det vi ønsker

Styrer Hilde Ellingsen i Sole barnehage var snar til å lese rapporten om barnehagelærerrollen da den ble offentliggjort like før jul. Til sin store glede kjente hun igjen sin egen barnehage i flere av ekspertgruppas anbefalinger.

Publisert

I desember la en ekspertgruppe ledet av professor Kjetil Børhaug, frem sin rapport om barnehagelærerens rolle.

Ekspertgruppa ble nedsatt av regjeringen sommeren 2017 og fikk i oppdrag å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og en forståelse av barnehagelærerrollen. De ble også bedt om å gi råd om hvordan profesjonen kan utvikle seg videre.

Daglig leder Hilde Ellingsen i Sole barnehage i Sandefjord, var snar til å kaste seg over rapporten da den kom. Til sin store glede kjente hun igjen sin egen barnehage i flere av ekspertgruppas anbefalinger.

– Det jeg umiddelbart merket meg, var det de sa om organisering av barnehagen, sier hun.

Deler på oppgavene

Ekspertgruppa mener blant annet at barnehagen i større grad enn i dag må rigges til å bli en lærende organisasjon og peker på at det krever styrere som får tilstrekkelig avlastning fra praktisk administrasjon, inkludert sider ved personalarbeidet.

Om Sole barnehage:

Sole barnehage er en privat barnehage i Sandefjord og er drevet som et samvirkeforetak.

Barnehagen har per i dag 145 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen består av fire baser fordelt på tre eiendommer kalt; Store Sole (med to baser for barn i alderen 2-6 år), Lille Sole (med én base for ettåringer) og Knatten (med én base for barn i alderen 2-6 år).

Barnehagen har en bemanningstetthet på 6,0 barn per voksen og en pedagogtetthet på 51 prosent, ifølge Barnehagefakta.no (tall per 15.12.2018).

«Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det man som en person kan makte,» skriver de i rapporten.

At styrere har en kompleks rolle med mange ulike arbeidsoppgaver, er noe Ellingsen selv har følt på.

– De administrative oppgavene er blitt langt større og flere enn tidligere. Det er mye mer rapportering, sier hun.

– Barnehagen vår har blitt utvidet to ganger siden vi åpnet i 1991. Etter hvert ble stillingen min veldig innholdsrik, forteller Ellingsen, som har vært med helt fra starten av.

Allerede i 1997 ansatte hun derfor en kontormedarbeider i 50 prosent stilling. Kontormedarbeideren tar seg blant annet av foreldrebetaling, regnskap og har ansvar for vikarhåndtering.

– Det er en kjemperessurs for oss, sier Ellingsen.

– Gjør hverdagen enklere

Fra venstre: Pedagogisk leder Lill Amundsen, fagkonsulent Catherine Sveen, pedagogisk leder Lotte Kalleberg og daglig leder Hilde Ellingsen.
Fra venstre: Pedagogisk leder Lill Amundsen, fagkonsulent Catherine Sveen, pedagogisk leder Lotte Kalleberg og daglig leder Hilde Ellingsen.

Etter hvert er også barnehagens faglige ledelse utvidet. I tillegg til daglig leder er det opprettet to stillinger med stillingstittelen fagkonsulent.

En del av de barnehagefaglige oppgavene Ellingsen tidligere hadde ansvar for alene, deler hun i dag med fagkonsulent Catherine Sveen.

– Opptak er stort sett det jeg holder på med, men jeg er på sett og vis også en forlenget arm for styrer. Vi deler på mange av de faglige oppgavene, forteller Sveen, som tidligere jobbet som pedagog på en av barnehagens baser.

Den andre fagkonsulenten har ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.

– Hun har kontakt med PP-tjenesten og barnehagemyndigheten, skriver søknader, følger opp enkeltbarn og veileder personalet. Hun utøver også i stor grad det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen, sier Ellingsen.

Hun mener det er en stor fordel å kunne fordele arbeidsoppgaver mellom de fire som utgjør administrasjonen.

– Det gjør hverdagen min som daglig leder mye enklere. Jeg har fortsatt personalansvar for alle ansatte, og ansvar for lønn, budsjett og all kontakt utad, forteller Ellingsen.

Opptatt av videreutdanning

Ekspertgruppa skriver i sin rapport at hvis barnehagen i større grad skal bli en lærende organisasjon, krever det også «barnehageledere som har faglig analytisk-metodisk kompetanse til å gjennomføre systematisk evaluering og utforming av endringsplaner».

De mener derfor det er på tide å stille krav om at barnehageledere, og i første omgang styrere, skal ha mastergrad.

Dette stiller den daglige lederen i Sole barnehage seg bak.

– Som styrere sitter vi med hovedansvaret for å drifte barnehagen i henhold til forskrifter og lov. Vi skal være motivatorer, vi skal legge til rette og det skulle bare mangle om ikke vi med dette ansvaret også selv skal ha en høyere utdanning, sier Ellingsen, som har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling.

Hun er også opptatt av at de ansatte skal få mulighet til å ta videreutdanning.

– Jeg er opptatt av å legge til rette for at barnehagelærerne våre kan ta videreutdanning eller at assistenter kan ta barnehagelærerutdanning, sier Ellingsen, og opplyser at alle de pedagogiske lederne i hundre prosent stilling har tatt videreutdanning i veiledning.

Halvparten er pedagoger

I sin rapport om barnehagelærerrollen skriver ekspertgruppa også at et langsiktig mål bør være at flertallet av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. Den skjerpede pedagognormen som ble innført i august i fjor krever at 43 prosent av de ansatte skal være pedagoger.

I Sole barnehage har 51 prosent av personalgruppa barnehagelærerutdanning, ifølge Barnehagefakta.no (tall per 15.12.2018). Alle barnehagelærerne er ansatt i pedagogisk leder-stillinger.

– Min tanke er at flere fagutdannede på huset vil gi økt kvalitet, blant annet fordi pedagogene får flere å støtte seg på faglig og hente impulser fra. Dette er ikke til forkleinelse for assistentene, for det finnes masse flotte assistenter der ute, sier Ellingsen.

Inndelt i team

Barnehagen har økt pedagogandelen gradvis over flere år og har prøvd ut ulike måter å organisere seg på i takt med at det har blitt flere barnehagelærere, forteller den daglige lederen.

– Sakte, men sikkert har vi utviklet oss til å bli en hierarkisk oppbygd organisasjon. Under daglig leder ligger fagkonsulentene, og under der igjen ligger det en ansvarshavende pedagogisk leder på hver av de fire basene våre. Halvveis under der ligger de øvrige pedagogiske lederne. Akkurat nå har vi ca. fire pedagogiske ledere på hver base. De har ansvar for hvert sitt team med rundt ti barn, opplyser hun.

– Neste barnehageår er planen å løsrive baselederne ut av arbeidet med team, samtidig som vi utvider pedagogstaben med enda en pedagog slik at de blir fem pedagoger på hver base. Da har baselederne kun ansvar for å administrere basen, og så har de fire andre pedagogene ansvar for hvert sitt team. Det blir spennende å se hva som skjer med baselederrollen når den ikke lenger er knyttet til å ha ansvar for en barnegruppe.

– Dere har altså ikke kommet frem til en fasit enda, hva gjelder organisering?

– Nei, det utvikler seg hele tiden, sier Ellingsen.

– Det har vært utfordringer knyttet til ansvarsfordeling; hvem skal ta avgjørelser, hvem skal veilede, hvem skal delta i hvilke møtefora. Vi har prøvd ulike løsninger. Akkurat nå er det baselederne som utgjør lederteamet sammen med daglig leder og de to fagkonsulentene, sier hun.

– En trygghet å ha flere å sparre med

De pedagogiske lederne Lill Kristin Amundsen og Lotte Kalleberg har begge jobbet i Sole barnehage i mer enn syv år.

– Hvordan er det å være fire pedagogiske ledere sammen på én base?

– Det føles trygt fordi man har noen man kan rådføre seg med faglig. Jeg må ikke oppsøke styrer eller fagkonsulent for å gjøre det, jeg har flere på basen jeg kan snakke med hvis det er noe jeg står fast på. Det opplever jeg som godt. Alle kan ha både gode og dårlige dager og når man er flere pedagoger, er det alltid noen som har litt koll på ting, sier Amundsen.

Også Lotte Kalleberg synes det er trygt å ha flere pedagogiske ledere på basen å kunne diskutere faglige avgjørelser med.

– Det er stadig situasjoner i hverdagen hvor man løfter frem faget, sier hun.

Kalleberg peker samtidig på at det det å være fire barnehagelærere på en base av og til kan by på utfordringer:

 

– Noen ganger blir det diskusjon om hvem som skal bestemme i ulike situasjoner. Da ender det ofte med at vi tar beslutningen i fellesskap, sier den pedagogiske lederen.

Organisering av plantid - en utfordring

– Flere har uttrykt bekymring for at en økning i andel barnehagelærere vil føre til at det blir færre ansatte sammen med barna i deler av dagen på grunn av pedagogenes rett til plantid. Hvordan løser dere dette?

– Tid til planlegging er en av utfordringene med økt pedagogtetthet, sier daglig leder Hilde Ellingsen.

– Vi har ikke mulighet for å si at hver enkelt pedagogisk leder skal kunne gå fra basen fire timer hver uke. Et alternativ kunne vært styrket bemanning tilsvarende tid til planlegging, men det er dessverre ikke økonomi til å sette inn noen i de timene. Det vi har gjort er å legge all tid til planlegging på jobb. Vi har fordelt det på litt ulike måter, men nå har hver pedagog tre timer til rådighet for seg. Og så har vi en rekke møter hvor vi har lagt opp til at det gjøres oppgaver som man kanskje kan definere inn i det andre bruker plantid til, sier hun.

– Noe av nøkkelen for å få til det vi ønsker, er god organisering. Vi er helt avhengige av endringsvilje og av å se muligheter, og det har denne personalgruppa alltid gjort. Det å sammen finne frem til løsninger mener jeg er noe av styrken i vår organisasjon, sier Ellingsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Faglig skjønn

Da ekspertgruppa la frem sin rapport i desember 2018 sa leder Kjetil Børhaug følgende til barnehage.no:

– Jeg er glad for at vi har fått tydeliggjort at barnehagelæreren har et veldig sammensatt ansvar og at de står overfor veldig faglig krevende oppgaver.

Hilde Ellingsen synes ekspertgruppas rapport gir en god beskrivelse av barnehagelæreryrket.

– Jeg synes den fanger opp så mye av det som er dagen vår og kompleksiteten i barnehagelæreryrket.

– Jeg er også glad for at rapporten vektlegger hvor viktig det er å ha mulighet til å utøve et godt faglig skjønn i alle sammenhenger. Vi har snakket mye om hva et godt faglig skjønn er. Med fire eller fem pedagoger på en base kan skjønnet variere, men jeg tror også det er godt for barna at det er flere blikk og flere tanker om hvordan man kan gjøre ting på, da kan man bli inspirert av hverandre, sier hun.

Et komplekst yrke

At barnehagelæreren har en sammensatt rolle, er de pedagogiske lederne Lill Kristin  Amundsen og Lotte Kalleberg helt enige med ekspertgruppa om.

– Jeg tror ikke man helt forstår kompleksiteten i jobben vår hvis man ikke selv har jobbet i barnehage. Man inntar mange roller i løpet av en dag. Du skal følge opp barna, snakke med foreldrene, og så skal du lede personalet, sier Kalleberg.

– I løpet av én foreldresamtale kan du oppleve å innta rollen som både pedagog, psykolog, og helsesøster, og du skal svitsje ganske raskt mellom disse rollene, legger Amundsen til.

Powered by Labrador CMS