I fjor kunne barnas stortingsrepresentant, Silje Hjemdal (Frp), overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe: Barnas verneombud tas inn på statsbudsjettet. Satsingen tilbyr verdifull kompetanse, helt gratis, for barnehageansatte. Likevel ønsker ikke Bergen kommune å delta.
I fjor kunne barnas stortingsrepresentant, Silje Hjemdal (Frp), overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe: Barnas verneombud tas inn på statsbudsjettet. Satsingen tilbyr verdifull kompetanse, helt gratis, for barnehageansatte. Likevel ønsker ikke Bergen kommune å delta.

Silje kjempet for penger til Barnas verneombud. Nå takker hennes egen kommune nei

Fra høsten av fortsetter utrullingen av Barnas verneombud og Stine Sofie Barnehagepakke, som gir barnehageansatte handlingskompetanse om vold og overgrep. I Bergen ønsker ikke kommunen å satse på den gratis kompetansehevingen i sine barnehager.

Publisert

– Sier Bergen nei? Skandale, er den første reaksjonen til Frps Silje Hjemdal, som i fjor kjempet Barnas verneombud inn på revidert statsbudsjett.

De fem millioner kronene prosjektet ble bevilget, rekker til kursing av samtlige barnehageansatte i Bergen, Stavanger og Lillestrøm. Opplæringen gjennom Stine Sofie barnehagepakke - som skal etablere et Barnas verneombud i hver barnehage - starter i høst.

Evalueringen etter et års prøveprosjekt viser oppsiktsvekkende resultater: I Bodø kommune, der samtlige barnehager har gjennomført piloten, har barnevernet opplevd en tredobling av antall bekymringsmeldinger fra barnehagene.

– Dette virker, er den klare beskjeden fra prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Så langt har piloten vært gjennomført i Bodø kommune, private barnehager i Asker og utvalgte barnehager i Oslo, Viken og Agder. Rundt 600 barnehageansatte har vært gjennom kursopplegget som skal gi økt handlingskompetanse om vold og overgrep mot barn.

Fra høsten av står Bergen, Stavanger og Lillestrøm for tur. I Bergen har 142 barnehageansatte så langt meldt seg på det gratis kursopplegget. Seks av disse er fra kommunale barnehager, resten fra private.

Bergen kommune skal to ganger ha fått henvendelse om å delta i satsingen - men takket nei.

Etter det barnehage.no forstår skyldes det at kommunen heller vil satse på sitt eget prosjekt, Skyfritt, som handler om å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsarenaer. Dermed vil det ikke bli gitt noen generell oppfordring til de kommunale barnehagene om å delta i kursopplegget til Stine Sofies stiftelse.

– Ikke tatt kontakt

I Bergen kommune er det 73 kommunale barnehager fordelt på fire byområder. Etat for barnehager er en del av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), og er ledet av direktør Mimi Bjerkestrand. Når hun får spørsmål om å kommentere Barnas verneombud, viser hun til Barnehagemyndighet i Bergen kommune.

– Det er ikke tatt noen formell kontakt med oss om dette, sier Gunnbjørg Aase, avdelingsleder for Barnehagemyndighet i kommunen.

Hun forklarer at avdeling barnehagemyndighet har som ansvar å påse at barnehagene i Bergen kommune drives i samsvar med gjeldende regelverk.

– I tillegg har vi ansvar for kompetansetiltak knyttet til den regionale kompetanseordningen (Rekomp).

– Med bakgrunn i det du vet om Barnas verneombud og Stine Sofie barnehagepakke, og de resultatene som er lagt fram de siste dagene: Er dette noe Bergen kommune vil oppfordre sine barnehager om å delta i?

– Avdeling barnehagemyndighet har etablert et samhandlingsforum med representantene for de største barnehageeierne i Bergen, samt Etat for barnehage og PBL-Bergen som representerer de enkeltstående eierne. En henvendelse om Barna verneombud kan drøftes i dette forumet.

Aase sier også at det er naturlig å ta tak i dette fra høsten av.

– Er ikke det litt seint, med tanke på at prosjektet går i gang i høst?

– Så langt har jeg ikke fått presentert prosjektet, så jeg kan bare uttale meg på generelt grunnlag. Det må på plass før vi kan begynne å drøfte dette.

– Kontaktet to ganger

Ifølge prosjektleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen i PBL, har Bergen kommune fått konkrete henvendelser om prosjektet to ganger.

– Først for to år siden. Da ble kommunen forespurt om delta i piloten, men takket nei.

21. april i år sendte hun en henvendelse per mail til direktør for byrådsavdelingen Mimi Bjerkestrand. Der står det blant annet:

PBL og Stine Sofie Stiftelse tilbyr nå Stine Sofie barnehagepakke til alle barnehager i Bergen. Dette er kostnadsfritt å delta på, midler til utrullingen har vi fått over Statsbudsjettet. Invitasjonene til barnehagene er sendt ut og det er lagt ut informasjon om utrullingen på PBL sine nettsider.

Under piloteringen av barnehagepakken så vi at et tett samarbeid med kommune var en suksessfaktor. Derfor ønsker jeg kontakt og gjerne et møte der du får litt mer inngående informasjon om utrullingen, der Bergen er en av tre kommuner som vi starter opp i til høsten.

– Vi har også denne gang fått til svar at dette ikke skal satses på i Bergen kommune, sier Jensen.

Hun forteller hva høstens satsing i praksis vil bety for de tre kommunene som inviteres til å delta:

– Det betyr at vi informerer barnevern og barnehagekontor om satsingen og inviterer og oppfordrer dem til å delta på samlingene. Dette er kostnadsfritt og valgfritt. Vi tilbyr også et tverrfaglig møte med de i kommunen som jobber med oppvekst hvor vi informerer om satsingen.

– Selv om prosjektet er gratis: Hva vil det medføre av ressursbruk for kommunene/den enkelte barnehage?

Prosjektleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen. Bildet er tatt under den første samlingen for barnehageansatte i Bodø i fjor høst.
Prosjektleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen. Bildet er tatt under den første samlingen for barnehageansatte i Bodø i fjor høst.

– To fra hver barnehage, en styrer og en pedagog som skal ha rollen som Barnas verneombud, deltar på samlingene. Mellom samlingene oppfordres det til å jobbe med tematikken blant hele personalet. Dette er en jobb de allerede er forpliktet til å gjøre gjennom rammeplanen, barnehagepakken gjør det enklere for barnehagen å fylle det kravet, sier hun.

Viktig samarbeid

Ole Morten G. Mouridsen er fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og pedagog i Stine Sofie Barnehagepakke. Tidligere denne uken la han fram evalueringen av prosjektet i et seminar i regi av PBL.

Han var også i møte med Bergen kommune for to år siden, for å informere om barnehagepakken og invitere kommunen inn som en av pilotkommunene.

– Det passet ikke for Bergen kommune da, og de takket nei. En kommune kan ha mange grunner til å takke nei eller ikke å ønske å være en del av et opplegg; både skoler og barnehager blir bombardert av tilbud. Så at de må gjøre en vurdering av det, skjønner jeg, sier han.

Samtidig er han klar på at et godt samarbeid med kommunene er viktig når prosjektet går i gang.

– Det handler blant annet om at det er barnehagekontoret eller andre instanser i kommunen som følger opp barnehagene. Det betyr gjerne at de etterspør framdrift eller kan bruke interne møter til å løfte problematikken. Men det aller viktigste, som vi ser har vært en klar suksessfaktor i Bodø, er i samarbeidet mellom barnehagene og barnevernet. At de to instansene forstår hverandre, bidrar blant annet til at innholdet i bekymringsmeldingene blir riktigere, at saksgangen går fortere - og dermed at barna får hjelp på et tidligere tidspunkt.

Nå understreker han at han ser fram til å starte arbeidet i Bergen til høsten. Responsen fra de private barnehagene viser at etterspørselen etter kunnskap om dette er stor.

– Barnehagene vil gjerne være med. Da tenker jeg kanskje kommunen burde ta en ny vurdering. Dette er gratis, lett tilgjengelig - og handler om oppgaver de ansatte allerede er pålagt å gjøre gjennom rammeplanen. Det er ikke ekstraarbeid; tvert imot gjør vi det enklere for dem.

Prosjektleder for Barnas verneombud, Kari Vold Jensen, har heller ikke gitt opp håpet om å få kommunen på glid. Hun forteller at hun har bedt om et nytt møte med Bergen kommune, der tanken er å legge fram resultatene fra evalueringen av piloten.

– Det har vi ikke fått svar på, sier hun.

Holder egne kurs

Ifølge Gunnbjørg Aase har Bergen kommune over flere år hatt kompetanserekker om «Omsorgssvikt og seksuelle overgrep». Dette med bakgrunn i et politisk vedtak om at det skulle satses på å forebygge vold og overgrep.

Ole Morten Mouridsen (til venstre) og Harald Dean er begge pedagoger og foredragsholdere i Stine Sofie Stiftelse. Bildet er tatt i forbindelse med første Barnas verneombud-samlingen i Bodø.
Ole Morten Mouridsen (til venstre) og Harald Dean er begge pedagoger og foredragsholdere i Stine Sofie Stiftelse. Bildet er tatt i forbindelse med første Barnas verneombud-samlingen i Bodø.

– Det vil også bli invitert til kompetansetiltak høsten 2021 med innholdselementer fra tidligere kompetanserekker og forelesning om lovverket. Kompetansetiltaket er utarbeidet etter at vi har fått flere henvendelser som etterspør mer kunnskap om dette.

– Så dere holder heller egne kurs enn å oppfordre barnehagene om å gjennomføre Stine Sofie barnehagepakken?

– Det å kommentere Stine Sofie barnehagepakken blir vanskelig da jeg ikke kjenner innholdet eller organiseringen av den, sier hun.

– Skuffet

– Vi har hatt mange tilfeller av svikt og svik mot barn i Bergen kommune. At ikke byråden har lært og tatt dette innover seg, er uforståelig. Nå kommer initiativet fra private aktører, og byråden har sin egen agenda mot private initiativ. Men at man skal sette sin egen ideologi over barnas sikkerhet, det synes jeg ikke befolkningen i byen bør godta.

Stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp) har lang erfaring fra lokalpolitikken i Bergen. Etter å ha besøkt både barnehager i Bodø og Stine Sofies stiftelse, tok hun initiativ til innspillet som endte med fem millioner kroner over statsbudsjettet til prosjektet i fjor. Da evalueringen av piloten ble presentert under et seminar i regi av PBL denne uka, var hun full av lovord.

– Jeg blir veldig imponert og rørt. Det handler om å tro på barn og ta barn på alvor, sa hun under seminaret, positivt overrasket over de gode resultatene blant annet fra Bodø.

Nå er hun klar på at dette er noe som bør satses på i samtlige norske kommuner. At Bergen kommune velger å takke nei til prosjektet, er hun mindre imponert over.

– Jeg har tidligere sagt at jeg var skuffet over at byrådet ikke ville delta på dette. Vold og overgrep mot barn er en av mine hjertesaker, sier hun, og forteller at engasjementet bunner i flere stygge overgrepssaker samt Dark Room-opprullingen i Bergen noen år tilbake.

– Det er den eneste gangen jeg har tatt til tårene fra talerstolen i bystyret i Bergen. Allerede da utfordret vi Bergen kommune på hvordan de fulgte opp de ansatte i barnehagene, og hva de gjorde for å forebygge vold og overgrep mot barn.

Hun mener Barnas verneombud går rett i kjernen på en problematikk lokalpolitikerne ikke har tatt inn over seg tidligere.

– Det er skandaløst av Bergen kommune.

Powered by Labrador CMS