– Hvis alle voksne tar ansvar og griper inn når de ser ting som ikke er greit, vil vi rykke stadig nærmere målet om at ingen barn skal oppleve mobbing eller krenkelser, sier Ingvar Johannes Landa i Team Skyfritt.
– Hvis alle voksne tar ansvar og griper inn når de ser ting som ikke er greit, vil vi rykke stadig nærmere målet om at ingen barn skal oppleve mobbing eller krenkelser, sier Ingvar Johannes Landa i Team Skyfritt.

Bergen: «Team Skyfritt» skal bistå i mobbesaker i barnehager og skoler

– Mobbeforebyggende arbeid er et lagarbeid, sier Ingvar Johannes Landa som er koordinator for Bergen kommunes nyopprettede «Team Skyfritt».

Publisert Sist oppdatert

Skyfritt er Bergen kommunes plan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsarenaer. Målet er å skape et inkluderende og godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Planen ble vedtatt av bystyret i april 2019 og inneholder en rekke tiltak. Blant annet å etablere en ressursgruppe som skal bistå kommunale barnehager og skoler, barn og foreldre i de mest kompliserte og fastlåste mobbesakene.

Ingvar Johannes Landa er koordinator for den nyetablerte gruppa som har fått navnet Team Skyfritt.

Dersom barn blir plaget, krenket eller mobbet er det barnehagen eller skolen som skal sette i verk tiltak for å sikre at dette stopper. Det er når disse tiltakene ikke fører frem at ressursgruppa skal bistå med veiledning og støtte, opplyser Landa.

– Vi blir støttesystemet som skal hjelpe til når saker blir veldig vanskelige. Vi skal også bidra med erfaringsoverføring og med kunnskap om hvordan man kan forebygge og oppdage mobbing, sier han til barnehage.no.

Ingvar Johannes Landa er koordinator for Team Skyfritt.
Ingvar Johannes Landa er koordinator for Team Skyfritt.

Trenger oppfølging

Flere kommuner har opprettet egne beredskapsteam mot mobbing og nå får også Bergen et slikt innsatsteam.

Team Skyfritt består av seks rådgivere. To av rådgiverne skal arbeide spesielt med saker knyttet til barnehagene, og fire skal arbeide med saker i skolene.

– I vanskelige saker er det ofte sterke følelser og høyt konfliktnivå. Den store gleden i denne jobben er når man klarer å etablere et samarbeid mellom hjem og barnehage/skole – og man som et resultat av systematisk arbeid, ser positive endringer for barnet som har vært utsatt for mobbing og positive endringer i barnegruppa. Slik er det heldigvis i de fleste tilfellene, sier Landa.

– Vi er opptatt av at barn som har vært igjennom en episode med mobbing trenger oppfølging i etterkant. Angsten for at det skal skje igjen kan sitte i, og den kan sitte i lenge. Det at tiltakene må vare lenge nok, er noe vi vil ha fokus på når vi skal samarbeide med skoler og barnehager, fortsetter han.

Forventer økning i antall saker

I 2019 kom det inn 180 henvendelser til mobbeombudet i Vestland fylkeskommune. Fire prosent av sakene omhandlet barnehage, skriver avisa BA. (Krever innlogging)

Når den nye mobbeloven for barnehagene trer i kraft fra nyttår forventer mobbeombud i Vestland, Aina Drage og Mari-Kristine Morberg, at de vil motta flere henvendelser knyttet til de yngste barna.

– Endringene i opplæringsloven for skolene var ikke så store da de trådte i kraft, men det ble et stort fokus og betydelig økning i antall saker. Vi tenker at det samme vil skje nå, sier Morberg til BA.

Også Landa tror antall saker vil øke når endringene i barnehageloven trer i kraft.

– Det som er viktig da, er at man klarer å ha fokus på system og ikke på enkeltindivider. Fokus må være på at barnehagene skal ha gode systemer både for forebygging og for å håndtere saker som omhandler mobbing, sier han.

Øvelse gjør mester

En av Team Skyfritt sine oppgaver er nettopp å bidra til at barnehager, skoler og fritidsarenaer får økt kompetanse som kan brukes i det forebyggende arbeidet og i arbeidet med å avdekke og håndtere mobbesaker.

For å bli god på dette må det øves, mener Landa.

– Man kan for eksempel øve seg på å observere samspillet i barnegruppa: Hvem får være med på leken? Hvem får ikke være med? Følg med på kommentarer, blikk og kroppsspråk. Denne øvelsen kan man gjøre daglig for å bli bedre på å fange opp ting, sier Landa.

– Man må også ha gode og tydelige rutiner for kommunikasjon med foreldrene. Barnehagene er ofte gode på dette, for der møtes ansatte og foreldre daglig når barna leveres og hentes. Jeg har hørt flere foreldre si at noe av det skumleste med overgangen til skolen var at de ikke fikk like mye informasjon om barnets hverdag lenger. Det kan føre til at enkelte går og bekymrer seg for om noe er galt. God kommunikasjon mellom hjem og ansatte i både skole og barnehage er derfor veldig viktig. Med en god relasjon i bunn blir det også lettere å samarbeide om vanskelige saker, fortsetter han.

Felles mål

Mobbeforebyggende arbeid er et lagarbeid, understreker Landa. Han og kollegene i Team Skyfritt håper derfor at alle i vestlandshovedstaden vil engasjere seg i arbeidet med å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn.

– I Skyfritt-satsingen trekkes alle foreldre og ansatte i barnehage og skole, samt alle som har en rolle i fritidsaktiviteter, frem som viktige medspillere for at barn og unge skal oppleve at de har et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Hvis alle voksne tar ansvar og griper inn når de ser ting som ikke er greit, vil vi rykke stadig nærmere målet om at ingen barn skal oppleve mobbing eller krenkelser, sier Landa, som understreker at det allerede gjøres veldig mye godt arbeid ute i barnehagene og skolene.

Han håper at Bergens barnehager og skoler skal bli så gode på å forebygge mobbing og krenkelser at det etter hvert blir mindre behov for Team Skyfritt.

– Om ti år håper jeg at vi bare kan stå på sidelinjen og heie på arbeidet som gjøres i barnehagene og skolene, avslutter han.

Om Skyfritt:

Skyfritt - Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i kommunens barnehager og skoler, og på fritidsfeltet.

Planen har fått navnet Skyfritt fordi målet er at alle barn og unge som går i barnehagen, på skolen eller deltar på fritidsaktiviteter skal oppleve at det ikke henger en mørk sky over dem – men at de trives, utvikler seg og lever – skyfritt.

Planen inneholder totalt 31 tiltak fordelt på åtte ulike strategier:

  • Opprette en felles lokal plattform – "Skyfritt" - En digital nettressurs, rettet mot barn og unge, foresatte, ansatte i barnehage, skole og mot fritidsarenaer.
  • Utvikle team Skyfritt – Et støttesystem som kan hjelpe barn, unge, foresatte, kommunale barnehager, skoler og fritidsarenaer i vanskelige mobbesaker.
  • Styrke det systematiske arbeidet gjennom bruk av programmer og verktøy.
  • Kompetanse for et inkluderende fellesskap - Lærerrollen i barnehage og skole må profesjonaliseres med hensyn til kompetanse knyttet til det å skape et inkluderende fellesskap.
  • Forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt barn og unges leke- og læringsmiljø - Samarbeidet mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste og barnehage/skole skal styrkes på kompetanse.
  • Sikre barn og unges medvirkning på systemnivå - Byrådet foreslår å sikre barn og unge økt medvirkning på systemnivå gjennom flere tiltak. Blant annet å videreføre at barne- og elevstemmen blir hørt i kvalitetsoppfølgingen.
  • Styrke samarbeidet med og involvering av foresatte - Byrådet vil at samarbeidet med foresatte skal være proaktivt og at barnehagene, skolene og fritidsarenaene skal ha strategier for å engasjere og involvere alle foresatte.
  • Fysisk tilrettelegging av uteområder - Det skal vektlegges å gjennomføres tiltak som fremhever sosial samhandling og samspill, gjennomsiktighet og tiltak som forebygger mobbing.

(Kilde: Bergen kommune)

Om Team Skyfritt

Team Skyfritt er et veilednings- og innsatsteam som skal jobbe for en trygg og god oppvekst for barn og unge i Bergen kommune.

Teamet består av personer som har pedagogisk bakgrunn og erfaring fra barnehage eller skole. Teamet har spisskompetanse på læringsmiljø og veiledning. De har også erfaring fra skoleledelse, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og fra undervisning i skole og på høgskole- og universitetsnivå.

De kan bistå med veiledning i samtaler og observasjoner, dialogstøtte og deltagelse i samarbeidsmøter, raskere og tettere oppfølging i vanskelige mobbesaker, hjelp til evaluering av tiltak, og utforming av aktivitetsplaner sammen med barn, barnehage, skole og foresatte.

Teamet jobber også forebyggende, ved å være et støttesystem for kommunale barnehager og skoler i arbeidet for å sikre inkluderende og gode leke- og læringsmiljø.

Team Skyfritt skal ha en nøytral rolle i håndtering av mobbesaker. Barn, unge og foresatte kan henvende seg direkte til teamet om de opplever at de ikke får den hjelpen de trenger fra egen barnehage eller skole, og teamet skal veilede både elever, foresatte og ansatte i krevende saker.

(Kilde: Bergen kommune)

Powered by Labrador CMS