Den oppdaterte rapporten fra Agenda Kaupang slår fast at det offentlige fremdeles sparer penger på at private aktører drifter barneahger.
Den oppdaterte rapporten fra Agenda Kaupang slår fast at det offentlige fremdeles sparer penger på at private aktører drifter barneahger.

Rapport: Derfor sparer kommunene på å ha private barnehager

Det offentlige sparer store penger hvert år på å sette deler av barnehagesektoren ut til private aktører. Det slår en oppdatert rapport fra Agenda Kaupang fast. Nå har de også sett på årsaken.

Publisert

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra PBL (Private barnehagers landsforbund), konkluderer med at det offentlige i snitt har spart 2,34 milliarder kroner hvert år de siste elleve årene ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale. Totalt har det offentlige spart 25,7 milliarder 2018-kroner i perioden 2008-2018.

Konkret har Agenda Kaupang lagt til grunn at en oppholdstime i en privat barnehage koster kommunene 6,34 kroner mindre enn en oppholdstime i en kommunal barnehage.

Private billigere

I den oppdaterte rapporten har Agenda Kaupang sett nærmere på mulige årsaker til at kommunene sparer penger på å bruke private barnehager.

Rapportforfatterne slår fast at det er flere årsaker til at private barnehager får lavere offentlig støtte per korrigerte oppholdstime enn kommunale barnehager.

– Det viktigste er antakelig lavere pensjonstilskudd og lavere kompensasjon for lønns- og prisvekst. Lavere kapitaltilskudd kan også være en faktor. Disse tre faktorene forklarer omtrent halvparten av den beregnede besparelsen for kommunene, heter det i rapporten.

Oppsummert slår rapporten fast at kommunene i 2018 sparte 600 millioner kroner på at private barnehager får et pensjonspåslag på 13 prosent. De slår fast at kommunenes premier har variert mellom 15 og 20 prosent de siste årene.

Videre har kostnadsveksten i kommunale barnehager vært høyere enn veksten i satsene for tilskudd til private. Også dette skal utgjøre en besparelse på 600 millioner kroner.

Etterprøvd beregninger

I den oppdaterte rapporten har Agenda Kaupang etterprøvd noen av forutsetningene i regnestykkene, og sammenlignet sine tall med beregninger som Telemarksforskning gjorde i 2020.

– Våre beregninger er i noen grad basert på forenklede estimater og anslag. Det gjelder estimater for kostnader til lokal barnehagemyndighet, anslag for rentekostnader og anslag for kostnader til administrasjon. Vi har også vurdert omfanget av regnskapsfeil i de kommunale barnehageregnskapene, heter det i rapporten.

Agenda Kaupang har beregnet kostnadene på nytt for 10 kommuner, og konklusjonen er at de opprinnelige beregningene står seg ganske godt. Det slås fast at timekostnaden i kommunale barnehagene i de ti utvalgte kommunene er lavere enn tidligere antatt. På landsbasis utgjør forskjellen 139 millioner kroner.

– Det reduserer besparelsen ved å bruke private barnehager fra 2,3 milliarder kroner per år til 2,2 milliarder kroner per år i gjennomsnitt. Man kan imidlertid ikke trekke konklusjoner om nasjonale tall på grunnlag av tall fra 10 kommuner. Det trengs et større, tilfeldig utvalg, for eksempel 100 kommuner.

Konkret har Agenda Kaupang sett nærmere på fire viktige premisser for sine regnestykker: Kostnader til barnehagemyndighet, administrasjonspåslag, kapitalkostnader og mulig feilføring i regnskapet.

– Samlet sett vil vi si at denne undersøkelsen gir svært like resultater som våre tidligere beregninger. Den nye undersøkelsen bekrefter de tidligere beregningene vi har gjort, skriver de, og forsetter:

– Vi kan ikke si at den nye undersøkelsen er en veldig god test. Vi har bare data fra 10 av 420 kommuner. Det er ønskelig å teste beregningene med data fra flere kommuner.

Les hele rapporten her:

Powered by Labrador CMS