Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svarer på utfordringen til Aps Martin Henriksen. Bildet er tatt under et  tidligere besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svarer på utfordringen til Aps Martin Henriksen. Bildet er tatt under et tidligere besøk i Regnbuen barnehage i Bodø.

Kunnskapsministeren: – Vil vurdere krav til rutiner for tilsyn under soving

Martin Henriksen (Ap) etterlyste en regelendring for å sikre  at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen. Nå svarer Jan Tore Sanner: – Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler. 

Publisert

I et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren ber Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen om en endring i regelverket - slik at foreldre kan være trygge på at barna får forsvarlig tilsyn den tiden de er i barnehagen.

– De største kommunene og mange av de største barnehagekjedene har ikke sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen. Helsedirektoratet bekrefter at det  ikke finnes noen detaljerte forskrifter for tilsyn med barn som sover i barnehager, ut over at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges, skriver han blant annet. 

– Foreldre skal være trygge

Nå har han fått svar fra kunnskaps- og integreringsminster Jan Tore Sanner (H). 

I svaret skriver han at hendelsene som er kommet fram i media den siste tiden har gjort sterkt inntrykk, men at rutiner for sikkerhet ikke vil kunne regulere alle tenkelige situasjoner. Derfor er kompetanse, god risikoforståelse og felles rutiner for sikkerhetsvurderinger avgjørende:

– Foreldre skal være trygge på at barna har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen, og de ansattes kompetanse, risikoforståelse og organiseringen av barnehagehverdagen er viktig for at barna opplever trygghet og omsorg. 

Sanner skriver videre at selv om rutiner for tilsyn under soving ikke eksplisitt er nevnt i forskriften, betyr ikke det at det ikke stilles krav til barnehagene. 

– I henhold til forskriften skal virksomheten planlegges og drives slik at forskriftens bestemmelser oppfylles, herunder at virksomheten planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for hvile, samtidig som virksomheten tar hensyn til sikkerhetsmessige forhold slik at skader og ulykker forebygges, skriver han, og legger til: 

– Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler. 

For dårlige til å holde tilsyn

De siste dagene har resultatene fra forskningen i GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge - blitt offentliggjort. Der kommer det blant annet fram at nettopp tilsyn under soving er noe barnehagene ikke er gode til

I forskningsresultatene viser det seg at når det gjelder de små barna, er det bare 46 prosent av barnehagene som opplever at de har tilstrekkelig tilsyn ved soving. 65 prosent sier at de har oversikt over hele gruppen når de arbeider med ett barn, og 65 prosent sier de har godt nok tilsyn ute/inne. 

Det mener prosjektleder Elisabeth Bjørnestad er alt for lite: 

– Det som er vesentlig her, er at her har vi ikke bare observert, men vi har spurt om rutiner og praksis rundt dette. Jeg er av den oppfatning at alle barnehagene bør ha vognvakt. De gode barnehagene har det. En ting er hva man gjør hjemme, men i barnehagen har foreldrene betalt for at barna skal være trygge. Vi har ikke et barn å miste i Norge, sier hun til barnehage.no.

– Kommunen har ansvar 

Et annet hovedfunn i forskningen slår fast at bemanningen har mye å si for kvaliteten i barnehagene: Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger. Det skriver også Sanner, og viser til at regjeringen har innført bemanningsnormen og skjerpet pedagognormen.

– Selv om det er innført et minstekrav til antall ansatte, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at den enkelte barnehage må vurdere om det er nødvendig med en høyere bemanningstetthet enn det lovens minstekrav tilsier for å etterleve lovens krav til grunnbemanning, skriver han videre - før han avslutter med å understreke kommunenes ansvar for at det eksisterende lovverket blir fulgt. 

– Kommunen har ansvar for tilsyn med både kommunale og private barnehager, og skal blant annet kontrollere at barnehagene tilfredsstiller lovens krav til bemanning og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med at enkeltbarnehager drives i samsvar med barnehageloven. Dersom foreldrene ikke opplever at kommunen følger godt nok opp, kan de varsle fylkesmannen og be om at fylkesmannen utfører tilsyn. 

Powered by Labrador CMS