Kunnskapsminister Guri Melby (V) har ikke noe klart svar på når regjeringen vil legge fram de lenge varslede endringene i barnehageloven.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) har ikke noe klart svar på når regjeringen vil legge fram de lenge varslede endringene i barnehageloven.

Melby om ny barnehagelov: – Endringer i rammevilkårene for de private barnehagene vil kunne få stor betydning

Torstein Tvedt Solberg (V) ba statsråden avklare når Stortinget kan forvente å få de lenge varslede endringene i barnehageloven til behandling. Nå har han fått svar

Publisert

Som barnehage.no skrev tidligere i uka, frykter Torstein Tvedt Solberg (Ap) at regjeringen finner nye unnskyldninger for å utsette endringer i barnehageloven.

– Min bekymring er at prosessene som nå pågår blir nok en unnskyldning for regjeringen til å utsette framleggelsen av sine konklusjoner til Stortinget. De har hatt en tradisjon med å utsette sakene, og dette kan være nok en grunn til å utsette saken, sa han til barnehage.no.

Prosessene han viste til er det hurtigarbeidende utvalget regjeringen nå må sette ned som følge av budsjettenigheten med Fremskrittspartiet, samtidig er Velferdstjenesteutvalgets rapport på høring.

Svar

Nå har Torstein Tvedt Solberg fått svar på sitt spørsmål.

– Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, lage et regelverk som fungerer godt som en helhet og som står seg over tid. Endringer i rammevilkårene for de private barnehagene vil kunne få stor betydning for aktørene selv, men også for foreldre, barn og ansatte. Dette er også bakgrunnen for at vi har hatt behov for å bearbeide flere av forslagene vi sendte på høring i 2019. Dette inkluderer forslag som skal sikre bedre kontroll med midlene i de private barnehagene, herunder regnskapskrav og krav til dokumentasjon, skriver Melby.

Hun viser videre til at det pågår flere relevante prosesser som får betydning for regjeringens arbeid med lovendringene.

– Stortinget har bedt regjeringen om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehagene. Vi har dermed fått i oppdrag fra Stortinget om å se på finansieringssystemet på nytt. Dette er et oppdrag jeg tar på alvor, og vi vil legge til rette for at dette arbeidet starter opp så raskt som mulig, skriver hun.

Melby peker også på rapporten fra velferstjenesteutvalget som er sendt på høring.

– Departementet vil på vanlig måte følge opp disse sakene. Jeg er samtidig opptatt av at endringer og arbeidene må sees i sammenheng, skriver hun.

Og svaret på når Stortinget kan vente å få oversendt lovendringsforslaget er:

– Som allerede varslet, vil jeg komme tilbake til Stortinget når vi har utredet forslagene ferdig.

Du kan lese hele statsrådens svar her (ekstern lenke)

Har tatt tid

Regjeringen har i lang tid varslet større endringer i barnehageloven. Forslaget skulle i utgangspunktet legges fram for Stortinget i løpet av høsten 2019, så kom meldingen at den skulle legges fram før jul samme år. Julen kom, og da varslet departementet at loven skulle legges fram i løpet av februar 2020. Det skjedde heller ikke. I april samme år, opplyste departementet at de ville utsette større endringer i barnehageloven til høsten. Men da oktober kom, sa kunnskapsminister Guri Melby til barnehage.no at de tar sikte på å legge fram lovforslaget i løpet av våren. Og nå svarer Melby at de vil komme tilbake til Stortinget, når de har utredet forslagene ferdig. Denne gang uten tidsfastsettelse.

Dette gjenstår:

26. april 2019 ble regjeringens forslag til endringer i barnehageloven sendt på høring. Regjeringen ville få tilbakemeldinger på 13 punkt. Punkt som er uthevet har regjeringen allerede lagt fram hele eller deler av for Stortinget.

 1. Tildeling av tilskudd til nye private barnehager.
 2. Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.
 3. Beregningen av driftstilskudd til private barnehager.
 4. Beregning av tilskudd til pensjon i private barnehager. (Lagt fram i statsbudsjett)
 5. Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten.
 6. Krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
 7. Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 8. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.
 9. Ansvar for å føre økonomisk tilsyn. (Endring vedtatt)
 10. Hjemmel til å få opplysninger som er nødvendige for å utføre tilsynet. (Endring vedtatt)
 11. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 12. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene. (Endring vedtatt)
 13. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.
Powered by Labrador CMS