Næringsminister Iselin Nybø mottok rapport fra Velferdstjenesteutvalget.
Næringsminister Iselin Nybø mottok rapport fra Velferdstjenesteutvalget.

Velferdstjenesteutvalget: Foreslår å oppheve nasjonale regler for finansering av private barnehager – vil la kommunene selv bestemme

Velferdstjenesteutvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansiering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finansieringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag fikk næringsministeren overlevert rapporten fra Velferdstjenesteutvalget, som er ledet av Kåre Hagen - blant annet med forslag om store endringer i finansieringen for private barnehager.

Utvalget har kartlagt og analysert lønnsomhet og pengestrømmer hos kommersielle og ideelle leverandører av velferdstjenester.

Rapporten er delt i to. Den første delutredningen har kartlagt lønns- og arbeidsvilkår, reguleringer av velferdstjenester, pengestrømmer og lønnsomhet hos kommersielle og ideelle leverandører av velferdstjenester. I den andre delutredningen analyserer utvalget funnene fra kartleggingen og kommer med forslag til tiltak som kan bidra til mer velferd for hver krone som brukes.

Kort oppsummert finner utvalget at det er høy lønnsomhet i spesialisthelsetjenesten og barnehagesektoren. Her kommer utvalget også med forslag til særlige tiltak for barnehagesektoren.

Endre finansiering

Blant annet foreslår utvalget en endring i finansieringssystemet for barnehager. Målet er at det på sikt skal kunne redusere det offentliges utgifter.

I rapporten heter det: «Forslaget om at kommunene skal få mer fleksibilitet finanseringen av private barnehager er sentralt. Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finanseringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune. Utvalget foreslår også en presisering av varigheten av tilskuddsfinansieringen slik den er regulert i dagens barnehagelov.»

Videre står det: «Utvalget mener at i den grad eventuelle gevinster kan tilskrives salg av eiendom under markedspris bør det vurderes om dette kan være et resultat av ulovlig gitt statsstøtte. Etter utvalgets syn bør det vurderes om gevinster fra salg av disse eiendommene, må anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet, snarere enn til en (ikke-økonomisk) barnehage-virksomhet. Det bør i den forbindelse undersøkes om nasjonal rett åpner for å få krevet eventuell ulovlig statsstøtte tilbakeført.»

Utvalget mener videre at det er gode grunner for å innføre krav om at samtlige barnehager skal være organisert som et eget rettssubjekt.

«Det vil skape harmoni mellom ulike deler av utdanningssektoren dersom barnehager og skoler er underlagt samme regulering på dette området. Utvalget tilrår at det som et minimum bør innføres et strengere krav om regnskapsmessig skille for hver barnehage.»

Spennende rapport

Kunnskapsminister Guri Melby sier i pressemeldingen at utvalgets rapport er spennende, og at den fortjener en grundig vurdering

- Funnene i rapporten ser ut til å være i tråd med det kunnskapsgrunnlaget kunnskapsdepartementet har innhentet de siste årene. Noe som viser at regjeringen går i riktig retning. Dette gir oss et solid kunnskapsgrunnlag som vi nå jobber videre med, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressemeldingen.

Du kan lese hele rapporten her, ekstern lenke.

Fakta

 • Velferdstjenesteutvalget er et ekspertutvalg som ble satt ned 28. september 2018.
 • Velferdstjenesteutvalget leverte sin rapport 1. desember 2020.
 • Rapporten består av to delutredninger. Del 1 er en kartlegging av pengestrømmer og lønnsomhet hos kommersielle og ideelle leverandører av velferdstjenester. Del 2 analyserer funn fra kartleggingen og tilråder tiltak som skal bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk.
 • Velferdstjenestene som utvalget har sett på er spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, friskoler, barnevern og arbeidsmarkedstiltak.

Utvalget har bestått av:

 • Direktør Kåre Hagen – leder – Oslo
 • Seniorrådgiver Julia Tropina Bakke – medlem - Lillestrøm
 • Stipendiat Gøril Bjerkan – medlem – Bærum
 • Professor Trond Bjørnenak – medlem –Bergen
 • Professor emeritus Stein Kuhnle – medlem –Bergen
 • Advokat Hugo Matre – medlem – Bergen
 • Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid –medlem – Trondheim
 • Professor Kari Nyland – medlem – Trondheim
 • Avdelingsdirektør Kjerstin Ringdal – medlem – Nordre Follo
 • Fagdirektør Rolf Røtnes – medlem – Nordre Follo
 • Professor Jan Yngve Strand – medlem –Tromsø
 • Professor emeritus Jon Vislie – medlem – Oslo
 • Siden oppnevningen har to medlemmer skiftet stilling. Professor Jan Yngve Sand tiltrådte stilling som sjefsøkonom i Konkurransetilsynet fra 1. oktober 2020. Gøril Bjerkan tiltrådte 1. september 2020 stilling som rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO.
Powered by Labrador CMS