Kunnskapsminister Guri Melby opplyser til barnehage.no at resten av endringene i barnehageloven kommer til våren.
Kunnskapsminister Guri Melby opplyser til barnehage.no at resten av endringene i barnehageloven kommer til våren.

Resten av lovendringene kommer til våren

Resten av regjeringens forslag til ny barnehagelov legges ikke fram for Stortinget før til våren, hvis vi skal tro kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens forslag til ny barnehagelov skulle i utgangspunktet legges fram i løpet av høsten 2019, så kom meldingen at den skulle legges fram før jul. Julen kom, og da varslet departementet at loven skulle legges fram i løpet av februar. Det skjedde heller ikke.

I april i år, opplyste departementet at de ville utsette større endringer i barnehageloven til høsten. Nå ser det ut som at store deler av fremleggelsen igjen blir utsatt.

På et spørsmål fra barnehage.no i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet og at regjeringen ønsker å kutte i private barnehagers pensjonstilskudd, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) at de tar sikte på å legge fram resten av lovforslaget til våren. Barnehage.no har bedt statsråden utdype. Det er statssekretær Anja Johansen (V) som svarer:

– Som tidligere varslet, jobber vi videre med flere av forslagene om nye reguleringer for private barnehager. Det kom en rekke innspill til flere sentrale forslag i høringen i fjor. Samtidig var arbeidssituasjonen i departementet preget av den pågående pandemien, sier hun.

Statssekretær Anja Johansen (V).
Statssekretær Anja Johansen (V).

Sammenheng

Johansen sier videre at hun er opptatt av at eventuelle endringer i barnehageloven må sees i sammenheng, og at de må lage et regelverk som fungerer godt som helhet og som står seg over tid.

– Endringer i rammevilkårene for de private barnehagene vil kunne få stor betydning for aktørene selv, men også for foreldre, barn og ansatte. Derfor mente jeg det var riktig å avvente behandlingen av øvrige forslag, for å kunne vurdere ulike alternativer grundigere.

Til nå har regjeringen blant annet besluttet at de ønsker å redusere i pensjonstilskuddet i private barnehager. Dette er en forskriftsendring som vedtas i statsråd . Imidlertid er regjeringen avhengig av å få Stortingets støtte for å gjøre den nødvendige endringen i statsbudsjettet.

Vedtatt

Regjeringen har også lagt fram, og fått vedtatt, lovforslaget om et eget økonomisk tilsyn, som er under etablering. I tillegg har regjeringen lagt fram noen mindre lovtekstjusteringer. (Se faktaboks for oversikt).

- Vil de øvrige forslagene som har vært ute på høring komme samlet, eller vil de også komme én og én?

- Departementet jobber videre med forslagene som ble sendt på høring, og vil komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til nye reguleringer. Det er også behov for å komme tilbake til Stortinget med svar på flere anmodningsvedtak om private barnehager. På hvilken måte vi gjør dette, har vi ikke besluttet enda.

Dette gjenstår:

26. april 2019 ble regjeringens forslag til endringer i barnehageloven sendt på høring. Regjeringen ville få tilbakemeldinger på 13 punkt. Punkt som er uthevet har regjeringen allerede lagt fram hele eller deler av for Stortinget.

 1. Tildeling av tilskudd til nye private barnehager.
 2. Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.
 3. Beregningen av driftstilskudd til private barnehager.
 4. Beregning av tilskudd til pensjon i private barnehager. (Lagt fram i statsbudsjett)
 5. Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten.
 6. Krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
 7. Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 8. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.
 9. Ansvar for å føre økonomisk tilsyn. (Endring vedtatt)
 10. Hjemmel til å få opplysninger som er nødvendige for å utføre tilsynet. (Endring vedtatt)
 11. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 12. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene. (Endring vedtatt)
 13. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Følgende anmodningsvedtak gjenstår:

Følgende anmodningsvedtak som gjelder barnehagesektoren er så langt ikke fulgt opp av regjeringen:

Vedtak nr. 461, 13. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtak nr. 802, 31. mai 2018:

«Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt reduserer etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.»

Vedtak nr. 789, 7. juni 2016:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til ny § 2 første ledd i barnehageloven som ivaretar et eventuelt behov for lovhjemling av barnehagens behandling av personopplysninger, men som på ingen måte legger til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn.»

Vedtak nr. 791, 7. juni 2016:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som klargjør hjemmelsgrunnlaget for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger. Det understrekes at det ikke skal legges til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn.»
Vedtak nr. 796, 7. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven som sikrer at ansatte i offentlige og private barnehager behersker norsk språk, og at ansatte i samiske barnehager behersker samisk språk.»

Powered by Labrador CMS