KRONIKK

Ina Eian er leder for kvalitet i Læringsverkstedet.
Ina Eian er leder for kvalitet i Læringsverkstedet.

Vi lærer sammen: Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving

I Læringsverkstedet er søkelyset på å skape kvalitet i barnas hverdag en drivkraft i alt vi gjør, skriver Ina Eian, og deler deres erfaringer med regional kompetanseordning.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Å skape en hjertekultur der alle er inkludert og har omsorg for hverandre har i flere år vært vårt viktige overordnede satsningsområde. Dette fokuset ble ytterligere forsterket da vi i januar 2020 fikk et nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø i Lov om Barnehager.

For oss er det akkurat det hjertekultur handler om; å skape en praksis som forebygger mobbing, krenkelser og utestengelse. En praksis der gode relasjoner mellom voksne og barn og barn imellom skaper varme, inkluderende, trygge og forutsigbare miljøer som ivaretar barnas behov for trivsel, trygghet og utvikling på best mulig måte. Et oppdrag med mening, som kan ha enorm betydning, også etter at barna har vokst seg ut av barnehagen og inn i sine videre liv.

Et gjensidig og likeverdig kompetansepartnerskap

Høyere krav, til barnas beste, stiller nye krav til de voksnes kompetanse og rammeplan for barnehager setter like kvalitetskrav til alle barnehager. REKOMP er et godt virkemiddel for å øke personalets kompetanse og utjevne forskjeller mellom barnehager. I 2021 startet Læringsverkstedet opp et REKOMP prosjekt i samarbeid med Læringsmiljøsenteres ved Universitetet i Stavanger, med tema Inkludering- forebygging av mobbing i barnehagen. Prosjektet inkluderer over 70 av våre barnehager i Oslo og Viken.

I dette partnerskapet skapes et trygt psykososialt læringsmiljø for alle involverte. Noe som gir en god forutsetning for læring. Gjensidig læring er en av hovedhensiktene med REKOMP. Nemlig det doble formålet om at prosjektene skal bidra til økt kompetanse for alle parter i samarbeidet. Gjennom samarbeidet har vi i Læringsverkstedet reflektert og lært mye og vi har fått en bekreftelse fra kompetente fagfolk ved Læringsmiljøsenteret at vi er på rett vei. Hjertekultur, fysisk leke- og læringsmiljø, lek og bevegelse, barns egenverd og aktive voksne er en del av Vår Pedagogikk i Læringsverkstedet, og viktige kjernekomponenter i å skape et godt psykososialt barnehagemiljø, der inkludering og forebygging av mobbing er i fokus. Gjennom veiledningsøktene har Læringsmiljøsenteret blitt godt kjent med ulike utfordringer og suksesser i barnehagenes praksiser, og barnehagen har fått mulighet til å se på egen praksis med nye briller. Det har bidratt til refleksjoner, læring og økt kompetanse i en gjensidig prosess mellom barnehager og Universitet.

Læringsmiljøsenteret har gjennom prosjektet, blitt godt kjent med vår pedagogiske praksis og ståsted i Læringsverkstedet. Pedagogikk med fokus på hjertekultur og helhetlig syn på barns omsorg, lek og læring bidrar til utvikling og læring i hele personalgruppa. Et ståsted som hviler trygt på rammeplanens kvalitetskrav, nyere forskning og som setter barns egenverd i sentrum av pedagogikken. Dette legger et godt grunnlag for arbeidet i vårt prosjekt.

Kompetanseutviklingstiltakene i REKOMP skal være basert på lokale behov, og i samarbeidet vårt har det vært lett finne veien videre for utvikling sammen. Det er av stor betydning for barnehagene at utviklingsarbeidet vårt samsvarer med det de ellers jobber med, og at vi fra Læringsmiljøsenteret og barnehageeier drar i samme retning.

Sammen for kvalitet

Oppstarten av prosjektet ga barnehagene rom og anledning til god planlegging og forankring av prosjektet. Gjennom blant annet en grundig ståstedsanalyse som vurdering av barnehagenes kompetansebehov. Relasjoner ble derfor det tema vi valgte å starte med. Kvaliteten på relasjoner og samspill i barnehagen har stor betydning for barnas opplevelse av et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Om vi ikke hadde jobbet med dette før? Joda! I flere år! Men, vår fagansvarlig Ingrid Midteide Løkken fra Læringsmiljøsenteret ga oss ny innsikt i teori og forskning som en god start på prosjektet. Hvilken annen arena er mer egnet for å jobbe med inkludering enn i lek? Aktive voksne med god relasjonskompetanse var et godt utgangspunkt. Med et godt utgangspunkt i kunnskap om betydning av kvalitet i relasjoner dreide vi prosjektet over til fokus på fysisk leke- og læringsmiljø. Hverdagen er rammen rundt det gode liv i barnehagen og det fysiske leke- og læringsmiljøet er en del av denne rammen.

Vi inngikk også samarbeid med Trude Anette Brendeland, kjent som «Fantasifantasten» og laget flere inspirasjonsfilmer til barnehagene med blant annet Trude og vår egen fagutvikler Kari Pape. Nye fagansvarlige fra Læringsmiljøsenteret kom etter hvert inn og deres kompetanse kunne neppe passet bedre. Nå fikk vi eksperter på både endringsledelse og fysisk leke- og læringsmiljø med på laget. Thomas Moser, Elin Ødegård og Silje Vignes Flesjå; takk så langt for inspirerende kunnskapsrike foredrag og filmer, refleksjonsoppgaver, veiledninger og synliggjøring av nye perspektiver og som inspirerer oss til læring og utvikling.

Veien videre

Vårt partnerskap mellom nettverk av Læringsverkstedets barnehager og Læringsmiljøsenteret, skaper ny felles kunnskap og innsikt som bygger bro mellom våre institusjoner. Vi har stor tro på at slike prosjekter kan gi oss flere synergieffekter, enn det vi evner å se i dag. Prosjektet pågår. Vi er på vei. Hver barnehage i sitt tempo. Vi går sammen.

Powered by Labrador CMS