Fylkesmannen i Oppland har ført tilsyn ved Vågå kommune som barnehagemyndighet.
Fylkesmannen i Oppland har ført tilsyn ved Vågå kommune som barnehagemyndighet.

Får krav om å ta grep - følger ikke opp barnehagene godt nok

Fylkesmannen i Oppland konkluderer med at Vågå kommune ikke oppfyller lovens krav som barnehagemyndighet. Kommunen må nå rette opp de ulovlige forholdene.

Publisert

I et tilsyn med Vågå kommune som barnehagemyndighet har Fylkesmannen funnet flere forhold som kommunen må rette opp i.

Det kommer fram i en endelig tilsynsrapport som ble sendt til kommunen i forrige uke.

Ikke god nok kunnskap

Tilsynet viser blant annet at Vågå kommune ikke har god nok kunnskap om hvordan barnehageeierne oppfyller de pliktene de har etter barnehageloven.

"Det er noko ulikt kva for kunnskap barnehagemyndigheita har om barnehagane, og dei har betre kunnskap om dei kommunale barnehagane enn dei private barnehagane. Fylkesmannen meiner mykje av kunnskapen vert innhenta gjennom møter. Når det gjeld dei felles møtepunkta med styrarane og rektorane, så er desse i eigenskap av å være eigar i staden for som barnhagemyndigheit etter barnehagelova. I tillegg deltek ikkje eigarane av dei private barnehagane på desse møta, noko som tydeleggjer at desse møta er i eigenskap av å vere eigar og ikkje myndigheit," heter det i den endelige tilsynsrapporten.

Har ikke ført tilsyn

I spørsmålet om kommunen gjennomfører tilsyn med barnehagesektoren, har kommunen svart "nei".

Kommunalsjefen skriver i en e-post til Fylkesmannen at kommunen gjennom lengre tid ikke har fått gjennomført lovpålagte tilsyn . Kommunen viser til at tjenesteleder har vært i kontakt med nabokommuner for å få til et samarbeid, men at dette ikke har ført fram.

Ifølge e-posten skal det gjennomføres tilsyn i 2018.

"Vi kan ikkje sjå at avgjerda om å iverksette tilsyn i 2018 er basert på ei vurdering av om tilsyn er nødvendig for å sørgje for regelverksetterleving etter barnhagelova hos barnehageeigarane", skriver Fylkesmannen

En styrer i tre barnehager

Fylkesmannen mener dessuten at Vågå kommune ikke ivaretar ansvaret for å se til at barnehagene i kommunen har tilstrekkelige styrerressurser.

De tre kommunale barnehagene i Vågå har felles styrer og assisterende styrer.

"Det kjem fram i intervju at styrer meiner at ho ikkje får løyst alle oppgåvene som ho har etter barnehagelova paragraf 17 som styrar. Styrar for barnehage er i tillegg delegert myndigheitsoppgåver etter barnehagelova, og i følgje styrer er det ikkje satt inn vikar for å utføre styraroppgåver når styrar utøver myndigheitsoppgåver. Styrar er ikkje dagleg til stades i alle barnehagane som ho er leiar for", heter det i rapporten.

Lovbrudd på tre av fem områder

På tre av fem områder som er undersøkt, konkluderer Fylkesmannen med at kommunen bryter loven.

"Vågå kommune får frist til 1. desember 2018 om å rette dei ulovlege forholda," skriver Fylkesmannen.

Powered by Labrador CMS