Cathrine Ballo Olsen er nestleder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Cathrine Ballo Olsen er nestleder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Lanserte ny veileder om samarbeidsutvalg i barnehagen

– Verv i barnehagen er et av temaene vi får mest spørsmål om fra foreldre, forteller Cathrine Ballo Olsen i FUB.

Publisert Sist oppdatert

– Jo mer foreldre involverer seg i barnehagen, desto bedre forutsetninger har barna for å trives, sier Olsen som er nestleder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Onsdag inviterte FUB, Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) og ombudet for barn og unge i Viken til workshop om hvordan foreldre kan engasjere seg i barnehage- og skolehverdagen til barna.

Under arrangementet som fant sted under Arendalsuka, ble en ny veileder og samtaleplakat lansert. Materiellet skal være til støtte for foreldre som ønsker å involvere seg i samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen.

Mange henvendelser

Olsen forteller at verv i barnehagen og problemstillinger rundt rådsorgan er blant temaene FUB får flest spørsmål om fra foreldre.

– Vi får mange henvendelser som omhandler samarbeidsutvalget i barnehagen og hvordan det fungerer. Før mitt første barn begynte i barnehage ante jeg selv knapt hva samarbeidsutvalget var. Som fersk forelder vet man ofte veldig lite om slike ting, sier Olsen.

– Vi ser at det kan være behov for mer kunnskap om SU-arbeid både hos en del foreldre og barnehager. Et godt samarbeid er avgjørende for å skape den beste barnehagen for barna. Da blir samarbeidsutvalget en viktig arena. Her har man som forelder mulighet til å påvirke hverdagen både til egne og andres barn, sier Olsen.

Foreldrestemmen

Samarbeidsutvalget skal som navnet tilsier, sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Det er vedtatt i loven at alle barnehager skal ha et slikt utvalg, i tillegg til et foreldreråd som består av alle foreldre som har barn i barnehagen.

I samarbeidsutvalget møtes foreldre, ansatte og styrer for å snakke om saker som påvirker barnehagehverdagen til barna. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av likt antall foreldre og ansatte. I tillegg kan barnehageeier delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn foresatte og ansatte.

Barnehageeier skal sørge for at viktige saker som omhandler barnehagen blir lagt frem for både samarbeidsutvalget og foreldrerådet.

– Veldig overordnet handler samarbeidsutvalget om foreldreinvolvering og at foreldre bryr seg om hverdagen i barnehagen. Som foreldrerepresentant har man en viktig oppgave i å lytte til og fremme alle foreldres stemme i samarbeidet med barnehagen, sier Olsen som selv er SU-representant i barnehagen til sine barn.

Vanlige oppgaver i samarbeidsutvalget:

  • Komme med råd og innspill til hverdagen i barnehagen.
  • Arrangere dugnader eller temakvelder som skaper tettere bånd mellom barnehagen og hjemmet.
  • Bidra til å løse konflikter på en god måte.
  • Diskutere barnehagens ideelle grunnlag og hvordan barnehagens formål ivaretas.

Saker av viktighet:

Det finnes noen saker som barnehageeieren er lovpålagt å legge fram for samarbeidsutvalget. De kalles gjerne for «saker av viktighet», altså temaer som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene:

  • Med utgangspunkt i rammeplanen skal utvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
  • Utvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse.
  • Hvis barnehageeieren skal søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning, må en uttalelse fra samarbeidsutvalget legges ved.
  • Dersom barnehagen ikke drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndigheten.

(Kilde: FUB)

Gode relasjoner

Den ferske veilederen og samtaleplakaten er utviklet i samarbeid mellom ombudet for barn og unge i Viken, FUB og Hovedorganisasjonen Virke.

Materiellet er nå tilgjengelig på FUB sin nye nettside. Det er også laget informasjonsfilmer om hva foreldre kan bidra med i barnehagen og hvordan barnehagene kan legge til rette for mer foreldreinvolvering. Filmene kan vises på foreldremøter og brukes til opplæring av foreldre som er valgt inn i samarbeidsutvalget, foreslår Olsen.

– En del av henvendelsene FUB får handler om utfordringer knyttet til samarbeidet mellom samarbeidsutvalget og barnehagen. Dette materiellet er også ment å trygge foreldre på hva som er deres oppgaver når de sitter i utvalget og hva de har krav på. Det er dessverre ikke alle barnehager som har dette på stell og da er det viktig at foreldrene har kjennskap til samarbeidsutvalgets mandat, sier hun.

– Mitt inntrykk er likevel at samarbeidet mellom barnehage og hjem fungerer godt de aller fleste steder. Vi ønsker jo alle trygge barn i barnehagen, og det å være en engasjert forelder er viktig for å være med på å bygge de gode relasjonene mellom barn, ansatte og foreldre, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS