Kunnskaps- og integreringsminister Guri melby (V).
Kunnskaps- og integreringsminister Guri melby (V).

Vil innføre mobbeloven i høst

I fjor sommer varslet regjeringen at barnehagen skulle få sin egen mobbelov. Nå legger de forslag til nytt regelverk frem for Stortinget.

Publisert

Til høsten vil regjeringen innføre strengere og tydeligere regler for å sikre et godt psykososialt barnehagemiljø, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives.

Rammeplanen stiller krav om dette, men regjeringen vil også ta forpliktelsen inn i loven.

– Vi vet at ett av ti barn opplever mobbing i barnehagen. Samtidig vet vi at det er forskjeller i hvordan barnehagene håndterer dette problemet. Derfor ønsker vi en tydeligere mobbelov. Den skal sikre at alle barn – uavhengig av hvilken barnehage de går i – får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Aktivitetsplikt

Som barnehage.no skrev i forbindelse med at forslaget til mobbelov ble sendt på høring i fjor sommer, vil regjeringen innføre en aktivitetsplikt som innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Det samme gjelder når barnet, eller foreldrene, sier at det ikke har det bra.

Barnehagene skal lage en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp barnet.

Krav om internkontroll

Regjeringen foreslår å stille krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger det nye regelverket om mobbing og andre regler som gjelder for barnehagene. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og de må derfor legge til rette for å følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene.

Kommunen er barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Kommunen skal blant annet påse at barnehagene følger disse nye lovreglene om barnehagemiljø, opplyser Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Regjeringen foreslår også å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet.

Ingen klageordning hos fylkesmannen

Da forslaget til mobbelov for barnehagen ble sendt på høring, opplyste daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) at de foreløpig ikke ønsket å innføre en individuell rett med en tilhørende klageordning hos fylkesmannen, slik som for mobbesaker i skolen.

Regjeringen opplyser onsdag at de står fast ved dette i lovforslaget som nå legges frem for Stortinget. De begrunner dette med at en slik regulering vil rette mye oppmerksomhet mot enkeltbarn.

Dette foreslår regjeringen:

Departementet foreslår å endre ordlyden i barnehageloven § 3 slik at det går frem at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn i saker som gjelder dem selv, i tillegg til på barnehagens daglige virksomhet. Bestemmelsene om medvirkning for foreldrerådet og samarbeidsutvalget vil omfatte barnehagens arbeid med barnehagemiljøet.

Departementet foreslår å lovfeste at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.

Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og vold, og at de som arbeider i barnehagen skal ha plikt til å gripe inn ved slike krenkelser.

Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal forebygge at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Departementet foreslår å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det og at de skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styrer skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken. Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

Departementet foreslår videre å lovfeste at barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå hvilke problemer tiltakene skal løse, hvilke tiltak barnehagen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre tiltakene og når tiltakene skal evalueres.

Departementet foreslår å ikke innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker. Dersom det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å foreslå å innføre en rettighetsbestemmelse og en håndhevingsordning på et senere tidspunkt.

Departementet vil vurdere om en del av bestemmelsene i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bør endres som følge av forslagene i dette høringsnotatet og høringsnotatet om regulering av private barnehager. Departementet vil gjøre en felles gjennomgang av rammeplanen etter at lovendringene er vedtatt.

– Vi mener at det er viktig at barnehagene jobber forebyggende og systematisk med miljøet i barnegruppene for å skape et godt og inkluderende miljø for alle barn. Hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det bli aktuelt å utvide regelverket med en individuell rett og en klageordning, sier Melby.

81 høringsinstanser har gitt tilbakemelding på regjeringens forslag om å ikke innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker. 27 av dem er negative til regjeringens forslag.

Blant dem Barneombudet, som viser til at konsekvensene av mobbing i barnehagen kan være store. Ombudet mener derfor at rettighetene er like viktige i barnehagen som på skolefeltet. Barneombudet er ikke enig i at en individuell rett vil føre til for mye oppmerksomhet mot enkeltbarn. Ombudet peker på at det ikke er et motsetningsforhold mellom det å jobbe med enkeltbarn og det å jobbe med barnegruppen. Når det ikke blir foreslått en håndhevingsordning, vil det etter ombudets syn være opp til barnehagen og kommunen om de vil oppfylle pliktene. Ombudet opplever at kommunen i mange saker har tatt barnehagens side og at det er store forskjeller i regelverkskompetansen i kommunene.

Du kan lese hele proposisjonen her.

Powered by Labrador CMS