I Eventus Midtun barnehage utgjør mennene 40 prosent av personalgruppa.
I Eventus Midtun barnehage utgjør mennene 40 prosent av personalgruppa.

Minst fire av ti er menn: - Mer positivt arbeidsmiljø, sier eieren

Målrettet rekrutteringsarbeid gir resultater. I Eventus-kjedens barnehager er minst fire av ti ansatte menn.

Publisert

De siste par årene har andelen mannlige ansatte i norske barnehager ligget på rundt ni prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

I Eventus Midtun barnehage og i de fire andre barnehagene til Eventus utgjør mennene 40 prosent eller mer av personalet. Hva er hemmeligheten?

Målrettet rekrutteringsarbeid, ifølge eier Kjetil Tuvin Hopen og daglig leder i Eventus Midtun barnehage og administrerende direktør i Eventus, Thomas Hopland.

Kjeden satte seg tidlig et mål om å ha minst 40 prosent ansatte av hvert kjønn i alle sine barnehager.

– Det betyr at vi ønsker å ha minimum 40 prosent pedagoger og minimum 40 prosent assistenter/fagarbeidere av hvert kjønn, sier Hopen som selv er utdannet barnehagelærer.

– Hvorfor dette målet?

– Vi mener det er viktig at barna får rollemodeller i barnehagen av begge kjønn. Jeg tror også at denne blandingen av kvinnelige og mannlige ansatte er viktig for arbeidsmiljøet – at det blir et mer positivt arbeidsmiljø når du får kjønnsbalanse på en arbeidsplass, sier Hopen.

Jobber på flere fronter

Fra venstre: Barnehagelærer Bjørn Iversen, administrerende direktør i Eventus og daglig leder i Eventus Midtun, Thomas Hopland, og eier av Evenetus, Kjetil Tuvin Hopen.
Fra venstre: Barnehagelærer Bjørn Iversen, administrerende direktør i Eventus og daglig leder i Eventus Midtun, Thomas Hopland, og eier av Evenetus, Kjetil Tuvin Hopen.

Det jobbes på flere fronter for å rekruttere mannlige ansatte, opplyser administrerende direktør i Eventus, Thomas Hopland.

– Våre barnehager er blant de største praksisbarnehagene i Bergen og vi får inn mange menn via dette programmet. Stabilitet er også viktig så vi bruker tid og penger på fagarbeiderutdanning for de gode assistentene vi får inn for å kunne beholde dem. Og vi er en stor lærlingebedrift og får inn en del menn også på denne måten, forteller han.

I tillegg har kjedens barnehager i flere år vært med på rekrutteringstiltaket «Lekeressurs» som lar ungdomsskolegutter få teste ut hvordan det er å jobbe i barnehage etter skoletid eller i ferier.

– Ved nyttår ansatte jeg en gutt som hadde vært lekeressurs i en av barnehagene våre for noen år siden. Det at ungdomsskoleguttene kan komme ut i barnehagene og få se at barnehagefaget er utrolig spennende og innholdsrikt, tror jeg vil bidra til å øke rekrutteringen av menn, sier Kjetil Tuvin Hopen. Han mener dessuten at det er lettere å rekruttere menn hvis det allerede er flere mannlige ansatte i barnehagen:

– Vår erfaring er at det øker sjansen for at de trives og blir værende, sier han.

Større mangfold – større aksept for forskjeller

Bjørn Iversen er barnehagelærer i Eventus Midtun og tror en blanding av kvinnelige og mannlige ansatte bidrar til større aksept for forskjeller.

– Jeg tror en god balanse mellom menn og kvinner i personalgruppa fører til at du får større aksept for at folk er forskjellige.

– Hvis det for eksempel bare hadde vært menn her og majoriteten hadde sagt at fotball er best og det må man følge med på, hadde aksepten for å synes at fotball er kjedelig forsvunnet. Men siden vi har et mangfold av personer med forskjellige interesser som man jo ofte får når man har en god kjønnsbalanse, unngår vi en tankegang om at enkelte ting må være sånn eller sånn, sier Iversen.

Flere menn – bedre skoleresultater?

Nylig publiserte to forskere i Statistisk sentralbyrå funn som har vakt oppsikt i barnehagesektoren. De fant at barn som har gått i barnehager med høy andel mannlige ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen. Forskerne har ikke noen forklaring på hvorfor det er en sammenheng mellom andelen mannlige ansatte i barnehagen og barnas resultater i småskolen. De skriver i sin rapport:

«En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle. Vi undersøker om observerbare forskjeller mellom mannlige og kvinnelige ansatte kan forklare funnene våre, men vi finner ingen støtte for dette.»

Kjetil Tuvin Hopen tror ikke forskningsresultatene skyldes at mennene er flinkere med barna, men at det heller kan henge sammen med at mange menn søker seg til barnehager med fokus på friluftsliv.

– Jeg tror friluftsliv er én faktor som kan spille inn. Forskning fra både Sverige og Norge har vist at barn som er mye ute og i aktivitet i barnehagen klarer å sitte mer i ro og konsentrere seg når de begynner på skolen. Mange menn søker seg til barnehager med fokus på uteliv, og jeg tror at flere av barna som skårer høyt i lesing og regning i småskolen ikke bare har gått i barnehager med mange mannlige ansatte, men også barnehager som har fokus på friluftsliv, sier Hopen.

Han tror også at en del av forklaringen kan være at menn i noe større grad enn kvinner kan velge arbeidsplass ettersom mange barnehager ønsker å ansette menn. Det gjør at de kan søke seg til de «beste» barnehagene.

Fokus på likestilling

Pedagogisk leder Stein Åge Bøyum.
Pedagogisk leder Stein Åge Bøyum.

Da Eventus Midtun åpnet i 2005, var det ikke bare med en målsetting om å ha minimum 40 prosent ansatte av hvert kjønn. Likestilling ble også et av barnehagens satsingsområder.

– Vi ble inspirert av forskning fra Sverige som fant at gutter og jenter blir behandlet ulikt. At man snakker mer med jentene og snakker mer til guttene, lar guttene herje mer enn jentene og oftere sier til jentene at de er søte og til guttene at de er tøffe. Vi har likestilling som satsingsområde fordi vi tror det er bra for både barn og ansatte, sier Hopen.

– Skal ha like muligheter

– Hvordan arbeider dere med likestilling i hverdagen?

– Vi er blant annet veldig bevisste på hvordan vi snakker til barna og behandler dem, forteller pedagogisk leder i barnehagen, Stein Åge Bøyum.

– Som menn blir vi fort de naturlige rollemodellene for guttene. Derfor er det viktig at vi ikke bare gjør tradisjonelt maskuline oppgaver, men at kvinnene også tar seg av disse og at vi også kan ta over de mer tradisjonelt feminine oppgavene slik at barna ser at alle oppgavene kan gjøres av begge kjønn, legger barnehagelærer Bjørn Iversen til.

De ansatte er også opptatt av å legge til rette for både «maskuline aktiviteter» og «feminine aktiviteter» i barnehagen, og av at guttene og jentene skal få like muligheter til å delta i alle typer aktiviteter, opplyser de to barnehagelærerne.

– Naturen skiller ikke mellom kjønn

Eventus Midtun er en friluftsbarnehage. Dette passer som hånd i hanske med barnehagens fokus på likestilling, mener daglig leder Thomas Hopland.

– Det som er så fint med friluftsliv er at miljøet du trer inn i ikke er preget av at det ene eller det andre kjønn har utformet det, sier han.

De ansatte erfarer at barna leker bedre på tvers av kjønnene når de er ute i naturen og ikke har ferdig utformede leker eller lekeapparater å forholde seg til.

Gagner barn og voksne

– Det er ikke nødvendigvis mer likestilling i en barnehage der det også er menn, men jeg tror det er lettere å jobbe med likestilling når personalet består av begge kjønn, sier Kjetil Tuvin Hopen.

De fire mannlige barnehagelærerne er enige i at det ganger både barn og voksne å ha et mangfold av mannlige og kvinnelige ansatte i barnehagen.

– Jeg tror den blandingen vi har klart å få til er bra for arbeidsmiljøet og at det smitter over på barna. Når de ansatte er fornøyde og trives i hverdagen presterer de også bedre og gjør en bedre jobb for barna, avslutter Hopen.

For ordens skyld: Kjetil Tuven Hopen er styremedlem i PBL (Private barnehagers landsforbund). PBL er også eier av barnehage.no.

Powered by Labrador CMS