Aldersblandede grupper kan ha både positive og negative sider, mener høgskolelektor ved DMMH, Kris Kalkman.
Aldersblandede grupper kan ha både positive og negative sider, mener høgskolelektor ved DMMH, Kris Kalkman.

Bekymret for aldersblandede grupper

– Har skolestarterne krav på å være på gruppe med jevnaldrende barn? spør en mor som er bekymret for at sin fem år gamle sønn ikke får nok utfordringer og stimuli i barnehagen når han er i en barnegruppe med stort aldersspenn.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Kris Kalkman, som er høgskolelektor ved seksjon for pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, har ikke skolestarterne noe formelt krav på å være på gruppe/avdeling bestående av jevnaldrende barn.

– Så vidt jeg vet finnes det ikke noe formelt krav om det, men det er vanlig at barnehagene organiserer egne skolestartergrupper som samles én eller flere ganger i uken, og gjør forskjellige aktiviteter som kan betegnes som skoleforberedende. Men det er ikke noe krav om å ha en slik gruppe, så det er opp til barnehagene selv å ordne dette, sier Kalkman.

Har forskjellige behov

Moren barnehage.no har vært i kontakt med er bekymret for at sønnen ikke får nok utfordringer og stimuli i barnehagen når han er på en barnegruppe med mye yngre barn.

Kris Kalkman mener det kan være både positive og negative sider ved aldersblandede grupper.

– Pedagognormen fastslår at det skal være et visst antall barn per pedagogisk leder. Når man blander ett- og toåringer med femåringer kan man tenke seg at voksentettheten blir påvirket. Den negative påvirkningen kan være hvordan barnas behov blir oppfylt. Negative konsekvenser kan for eksempel være negative endringer i pedagogtetthet. Det kan ha ringvirkninger som styrker pedagogenes opplevelse av tidspress og reduksjon av tilstedeværelse på gruppen. Samtidig kan organiseringen av hverdagen bli mer utfordrende fordi de yngste og de eldste har forskjellige praktiske behov. Jeg tror også at barnet kan oppleve det psykososiale miljøet i barnehagen på en helt annen måte når de yngste og eldste er på samme gruppe, sier Kris Kalkman og fortsetter:

– Samtidig tror jeg det går helt fint med aldersblandede grupper hvis det er nok voksne på avdelingen, og de kan organisere hverdagen på en god måte og tilrettelegge for de ulike behovene.

Kan lære om omsorg

Når de eldste barnehagebarna er på gruppe med de yngste har man også en fin mulighet til å lære de eldre barna mer om omsorg, mener høgskolelektoren.

– Men igjen krever det en god voksentetthet og at man jobber aktivt med inkludering av de eldre barna i ulike typer omsorg og lek med de yngste. At man lærer de eldste mer om de yngste barnas behov, hvordan de kan forholde seg til dem, og så videre. Det tror jeg også er noe som kan være positivt, sier han.

– Hvorvidt aldersblandede grupper fungerer bra eller ikke tror jeg handler veldig mye om kontekst og situasjon.

Selv har høgskolelektoren mest tro på en organisering der barna er delt inn i småbarns- og storbarnsgrupper. En praksis som også er vanlig i norske barnehager.

– Da kan man lettere organisere hverdagen på en slik måte at de fleste barna føler at de kan bli med i aktivitetene som er på gruppen, sier Kalkman.

Dialog viktig

– Hva kan foreldre gjøre hvis de er misfornøyde med hvordan barnehagen har organisert barnegruppene?

– Foreldre og barnehagen burde ha en åpen dialog der barnets behov står sentralt. Barnehagen og foreldre kan ha ulike synspunkter, men det er ofte at de ikke er uenige, bare at de prioriterer ulike saker. Barnehagen er i konstant endring og både ansatte og foreldre opplever press fra ulike hold, blant annet fra media, der enkelte saker fort kan bli «dagens tematikk» og skape uro. I slike tilfeller burde barnehagen og foreldre ha en åpen dialog der de kan finne ut hva denne uroen egentlig går ut på. Dette krever en prosess der alle parter kan komme med innspill og der alle parter har mulighet for å reflektere og diskutere videre. Å inkludere barns mening angående saken som påvirker deres hverdag er etter min mening også en god ting, avslutter Kris Kalkman.

Powered by Labrador CMS