Nestleder i FUB, Cathrine Ballo Olsen, etterlyser innstramminger i kravene til politiattest for barnehageansatte.
Nestleder i FUB, Cathrine Ballo Olsen, etterlyser innstramminger i kravene til politiattest for barnehageansatte.

– Dersom denne saken har ligget i en skuff i to år, er det meget alvorlig

– Vi har utsatt barna våre for en helt uakseptabel risiko, sier nestleder i FUB, Cathrine Ballo Olsen, om at politiattesten fremdeles ikke sikrer at blant annet voldsdømte ikke kan få jobb i barnehage.

Publisert Sist oppdatert

I oktober sendte Foreldreutvalget for barnehager (FUB) et brev til Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet der de understreker behovet for regelendringer knyttet til politiattest for ansatte i barnehage og skole.

Der viser de til at Stortinget enstemmig vedtok å skjerpe reglene i form av et anmodningsvedtak til regjeringen høsten 2020.

«FUB pekte på et særlig behov for innstramming i og med at vi høsten 2020 sto midt i en pandemi. Høyt sykefravær har gitt/og gir barnehagene et stort behov for vikarer, og økt etterspørsel øker risikoen for å engasjere personer som er uskikket til å jobbe med barn.

Denne høsten har det igjen dukket opp saker der barnehageansatte er siktet for overgrep mot barnehagebarn – den siste nå i Bergen. Om strengere krav til politiattest ville ha hjulpet i dette enkelttilfellet vet vi ikke, men lovendringen bistår utvilsomt arbeidsgiverne i ansettelsesprosessen», står det blant annet i brevet.

Brevet er ikke besvart, men ifølge FUB sendt videre til Kunnskapsdepartementet.

Påpekte hull i 2018

Allerede i 2018 påpekte professorene Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen flere hull i lovverket. De nevnte blant annet paradokset i at det i helse- og omsorgssektoren stilles strengere krav til vandel enn i barnehagene.

Et eksempel er at informasjon om personen er dømt for kroppsskade mot et barn ikke automatisk framkommer, med mindre den er betegnet som «grov». Et annet forhold som ikke kommer fram på politiattesten, er om man er dømt for kjønnslemlestelse.

Daværende leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), tok tak i problemstillingen. Sammen med tre partifeller fremmet han et forslag i Stortinget for å pålegge regjeringen «å foreta nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren».

– Dette er hull som er nødt til å tettes. Alle foreldre skal være trygge på at de ansatte i barnehagen og skolen ikke utgjør noen trussel mot barna. Etter min mening bør alle typer voldshendelser komme fram på en politiattest. Det har jeg trodd var realiteten etter at vi strammet inn regelverket knyttet til politiattester i 2015, sa han til Barnehage.no i februar 2020.

Og fulgte opp:

– Det haster. Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, forventer jeg at Kunnskapsdepartementet følger opp den intensjonen, uttalte han til Vårt Land i mai 2020.

Venter på ny opplæringslov

Da saken ble behandlet i Stortinget 12. november 2020, tok saksordfører Mona Fagerås (SV) opp bekymringen FUB hadde uttrykt til Kunnskapsdepartementet om saken allerede da, og pekte også på at Opplæringslovutvalget i «NOU 2019: 3 Ny opplæringslov» foreslo å utvide hvilke straffbare forhold som skal komme fram på en politiattest i skolen.

Se opptak fra Stortinget her.

Forslaget skapte ikke debatt, men ble enstemmig vedtatt og resulterte i et såkalt anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

– Etter planen skal jeg sende forslag til ny opplæringslov på høring våren 2021, og dersom departementet foreslår endringer i reglene for politiattest i opplæringsloven vil vi vurdere om det skal gjøres tilsvarende endringer i friskoleloven og barnehageloven, uttalte daværende kunnskapsminister Guri Melby (V).

Forslaget til ny opplæringslov ble imidlertid ikke sendt på høring før høsten 2021. Lovproposisjonen med forslag til ny opplæringslov skal etter planen oversendes Stortinget til våren, og samtidig skal forslag til nye forskrifter sendes på høring. Den nye loven med forskrifter skal tre i kraft høsten 2024.

Les mer om arbeidet med ny opplæringslov her.

– Ikke skjedd noe

FUB mener det har tatt alt for lang tid - og at blant annet vikarmangelen i barnehagesektoren gjør tematikken enda mer aktuell.

– Da saken var oppe i Stortinget var det bred enighet om å stramme inn. Det er to år siden nå. Hvorfor klarer vi ikke å få dette gjennomført? Det handler om barna våre, framtida, det kjæreste vi har, sier FUB-nestleder Cathrine Ballo Olsen.

Hun påpeker at det siden pandemien har vært et enormt gjennomtrekk av vikarer i barnehagene.

– Barnehagestyrere trenger all hjelp de kan få med å stanse potensielle overgripere og voldsdømte med å få engasjement i barnehagen. Det vil naturligvis skjerpede regler for levering av politiattest bidra til.

Den siste tiden har mangel på vikarer vært et tema mange steder i landet. I en sak i Romerikes Blad (krever innlogging) i dag melder bemanningsbyrået Adecco at etterspørselen etter vikarer er stor over hele Romerike, og at sykefravær og mangel på vikarer preger barnehager i blant annet Bergen, Oslo og Stavanger - som sliter med å opprettholde forsvarlig drift.

– Det er klart at stor gjennomtrekk på vikarer øker risikoen. Vi tror bedre regler for politiattesten vil være med på å sikre barna våre bedre. Det handler om å luke ut de som ikke bør jobbe i barnehage. Når det blir flere vikarer, kjenner man kanskje ikke alle like godt, og man har mindre kjennskap til bakgrunnen til vikarene.

Brevet til departementene ble sendt 11. oktober. FUB venter fremdeles på svar.

– Man kan jo anta at saken har forsvunnet i andre saker, men når det er så stor enighet om at dette bør gjøres, skjønner ikke vi helt hvorfor de ikke bare får det gjennomført. Er det mulig å hjelpe bare ett eneste barn, vil det ha stor betydning. Det handler om å sikre at de som skal bygge landet vårt videre får en best mulig oppvekst, og de beste ansatte i barnehagene, sier hun, før hun avslutter:

– Dersom denne saken har ligget i en skuff i to år, er det meget alvorlig og vi har utsatt barna våre for en helt uakseptabel risiko. Vi spør rett og slett hvor det blir av lovendringen og hvor lang tid det skal gå før de får fingeren ut.

Jobber ikke med saken

I dag bekrefter Kunnskapsdepartementet at de ikke har noe eget arbeid pågående om politiattest og barnehager.

– Opplæringslovutvalget foreslo i «NOU 2019: 3 Ny opplæringslov» å utvide hvilke straffbare forhold som skal komme fram på en politiattest i skolen. Departementet har fulgt opp forslaget fra utvalget i forslag til en ny opplæringslov som har vært på høring, og vi tar sikte på å legge frem en lovproposisjon for Stortinget våren 2023. Dersom det blir gjort endringer i reglene om politiattest på skoleområdet, vil departementet vurdere å gjøre tilsvarende endringer i reglene om politiattest på barnehageområdet, opplyser KD i en mail til Barnehage.no.

Endringene som er foreslått i NOU-en det vises til, er oppsummert dette:

– at dagens regler om polititattest og tilsettingsforbud langt på vei videreføres, se forslag til § 15-7

– å fastsette en uttrykkelig regel om at det skal kreves politiattest av personer som skal ha praksis i skolen og i andre tilbud som er omfattet av kravet om politiattest, på samme måte som av dem som skal tilsettes

– at området for hvilke straffebud som skal anmerkes på en politiattest utvides, blant annet ved at en del voldslovbrudd, frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikt og brudd på avvergingsplikten omfattes

– at området for tilsettingsforbudet klargjøres

– språklige og strukturelle endringer

I det samme kapittelet, Kapittel 41: Vandelskrav og politiattester (fra side 520) skriver for øvrig utvalget dette:

Slik utvalget ser det, er det grunn til å innføre strengere regler for skolen enn før. Dersom utvalgets forslag følges opp, bør det gjøres tilsvarende endringer i friskolelova § 4-3 om politiattest. Om reglene om politiattest i barnehager og i friskoler bør endres, ligger utenfor utvalgets mandat, men utvalget bemerker at det vil være uheldig om det oppstår en situasjon der en person med merknader på en politiattest til bruk i skolen kan presentere en uplettet politiattest ved tilsetting i barnehage eller i en friskole.

Allerede for ti år siden, i NOU 2012:1 - Til barnas beste— Ny lovgivning for barnehagene var dette et tema:

Barnehagelovutvalget bemerket at straffebudene som var listet opp i politiregisterloven § 39, var noe snevert avgrenset:

Utvalget finner at det er gode grunner til å stille spørsmål om voksne mennesker som utøver vold mot barn mangler grunnleggende nødvendige ferdigheter for å jobbe i barnehage. Dette gjelder uansett om voldsutøvelsen skyldes manglende tålmodighet, dårlig impulskontroll eller avvikende holdninger til barneoppdragelse. Mye taler derfor for å innta [straffeloven 1902] §§ 228 og 229 i oppramsingen av straffebud som skal avmerkes.

Politiattest

Dersom en skal jobbe i barnehage er det krav om å legge frem politiattest, ifølge barnehageloven § 19.

  • Attesten skal fremlegges før personen begynner å arbeide i barnehagen.
  • Attesten skal ikke være eldre enn tre mnd når den leveres til mottaker.
  • I utlysning av stilling skal det fremgå at attest vil bli krevd ved ansettelse.
  • Det skal fremgå av saksmappen at søker har levert politiattest.

De som skal jobbe i barnehage kan ikke være dømt etter straffelovens paragrafer 299 (voldtekt av barn under 14 år), 301 (Grov voldtekt av barn under 14 år), 302 (Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år), 303 (Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år), 304 (Seksuell handling med barn under 16 år), 305 (Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år), Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep), 310 (Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn), 311 (Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn), eller ifølge den gamle straffelovens paragrafer 195 (seksuell omgang med barn under 14 år), 196 (seksuell omgang med barn under 16 år), 200 andre ledd (seksuell handling mot barn under 16 år), 201 første ledd bokstav c (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år), 201 a (Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted og 204a (Den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi).

Hvis en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen.

Det stilles ikke krav om barneomsorgsattest, som er politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige.

Det finnes to typer barneomsorgsattester:

  • Avgrenset barneomsorgsattest viser anmerkninger på nærmere bestemte straffebud. Også verserende saker tas med.
  • Uttømmende barneomsorgsattest viser alle strafferettslige reaksjoner som er registrert i reaksjonsregisteret.

Kilder:

Forskrift om politiattest i barnehager

Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven


Powered by Labrador CMS