Voteringen som sikret flertall, ble gjennomført onsdag ettermiddag.
Voteringen som sikret flertall, ble gjennomført onsdag ettermiddag.

Endret barnehagelov: Nå er vedtaket gjort

Regjeringen fikk det som den ville.

Publisert Sist oppdatert

I én time og 43 minutter varte Stortingets plenumsbehandling av regjeringens foreslåtte endringer i barnehageloven.

– Som det framkommer av innstillingen, så er det mye vi kan samles om, men det er også klare politiske skillelinjer, påpekte saksordfører Elise Waagen (Ap) i sin innledning.

Ett eksempel på det første er bred enighet om behovet for forutsigbare rammevilkår, så det blir mulig å utvikle høy kvalitet i alle barnehager. Erkjennelsen av at noe bør gjøres med regulering og finansiering, synes også unison. Men ved hvilke endringer som er de riktige, stopper enigheten.

Dette er endringene i barnehageloven

  • Hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

  • Det blir forbud mot å drive eller eie annen virksomhet enn godkjent barnehagedrift i samme rettssubjekt som barnehagen.

  • Barnehagen kan likevel drive eller eie tilleggsvirksomhet som er nært knyttet til barnehagevirksomheten og utgjør en mindre del av den totale virksomheten. Departementet kan regulere hvilken annen virksomhet det skal være tillatt å drive og krav til regnskap, revisjon, rapportering og dokumentasjon.

  • Kravet om eget rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet skal ikke gjelde for barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn, familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn eller én åpen barnehage.

  • Barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, med mindre særlige hensyn tilsier at de er på ulike steder. Kravet om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet omfatter ikke familiebarnehager og barnehager som er unntatt fra kravet om selvstendig rettssubjekt.

  • Det blir forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak. Forbudet omfatter ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften.

  • Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer. Departementet kan gi forskrift om hva som skal regnes som organisatoriske endringer og om hvordan meldeplikten skal gjennomføres.

  • Det gjøres også enkelte endringer i tilsynshjemlene for statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet.

Likevel kunne kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) med stolthet konstatere at regjeringens forslag ville få flertall i Stortinget. I all hovedsak skjer det med støtte fra budsjettpartner SV (og Rødt), men for én del av lovforslaget valgte regjeringen å vende seg motsatt vei, mot sentrum/høyresiden.

Uenig i unntak

– Det at barnehagen nå blir et eget rettssubjekt, det vil være med å sikre både bedre transparens i sektoren, og at vi er sikre på at pengene kommer fram til barna. Det er bra. Og det er det også enighet mellom oss i Senterpartiet og SV om. Men dette kommer til å medføre en økt kostnad, og den kostnaden vil ramme hardest for de minste barnehagene. Derfor legger Sp og Ap inn et unntak for barnehager med under 30 barn, sa Torleik Svelle (Sp) fra talerstolen.

– Poenget er å hindre at disse små barnehagene skal bli kjøpt opp, fortsatte han – og utfordret SVs Freddy André Øvstegård til å lytte til sektoren og slutte seg til.

Øvstegård svarte med å si at han har lyttet, og at fagbevegelsen ønsker et mindre omfattende unntak. Han viste til at Storberget-utvalgets flertall har vurdert 20 barn som en hensiktsmessig grense.

– Vi er redde for en risiko for tilpasning for å unngå disse kravene. Og vi er redde for de økte offentlige merutgiftene sånne store vide unntak kan medføre når man skal føre kontroll med fellesskapets bruk av penger i både store og små barnehager, svarte Øvstegård.

– Kritikkverdig

Ifølge SV gjelder unntaksreglene cirka 27 prosent av de private barnehagene. For høyt, synes også Hege Bae Nyholt (R), som ba Maren Grøthe (Sp) svare for hvorfor grensen var satt til 30 i stedet for 20 barn.

– Jeg lurer på om representanten også kan være enig i og se at det er en risiko knyttet til at så mange, nesten 30 prosent, av dagens barnehager blir fritatt fra lovverket, utfordret Nyholt.

Grøthe gjorde det klart at hun ikke delte virkelighetsbeskrivelsen av unntakets omfang, all den tid mange av de minste barnehagene allerede er organisert som selvstendige rettssubjekter.

– For Senterpartiet var unntaket for de små barnehagene veldig viktig. Fordi vi vet at det er de minste barnehagene som har det aller tøffest økonomisk. Vi deler Rødts mål om å unngå ytterligere konsolidering av sektoren. Da må vi anerkjenne at en god økonomi for små private barnehager er sentralt. At Rødt ikke deler intensjonen, synes jeg er kritikkverdig, svarte Grøthe.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer unntak for de små barnehagene. Det er viktig for at vi sikrer dem en god økonomi i tiden framover, til vi får rettet opp i finansieringssystemet, fortsatte hun.

Intet bredt forlik

Høyre står fortsatt fast ved at regnskapsmessig skille, kombinert med utvidet BASIL-rapportering, vil være en mer hensiktsmessig måte å sikre samfunnets behov for kontroll med private barnehager.

Partiet stemte derfor nei til regjeringens krav om selvstendig rettssubjekt. Vel vitende om at dette forslaget likevel får flertall, valgte de (sammen med V og Frp) å stemme for regjeringens unntaksbestemmelser.

Til sammen ble det stemt over 25 forslag i Stortinget onsdag ettermiddag (følg lenken for fullstendig voteringsoversikt).

– Det er ikke tvil om at barnehagesektoren hadde hatt behov for et bredt forlik, som står seg over tid. Men når man skal forhandle for å få brede forlik, så må man ha noe å gi. For forhandlinger betyr nemlig at begge parter går inn i det med å ha noe å gi og ta. Det opplevde ikke vi var tilfelle ved denne anledningen, sa Kari-Anne Jønnes (H) under debatten i Stortinget.

– Men vi er veldig fornøyde med at alle de store partiene står sammen om noen overordnede prinsipper som handler om forutsigbarhet, likebehandling og valgfrihet. Så får vi se i neste runde, når det kommer til finansiering av private barnehager. Så da forutsetter vi også at private barnehager kommer til forhandlingsbordet, og også er klare til å gi.

Her kan du se videoopptak av stortingsdebatten om saken som ble gjennomført tirsdag ettermiddag. Fordi dette er en lovsak, skal den behandles to ganger av Stortinget i plenum. Full oversikt over saken fins her.

I sektoren har det ikke manglet på advarsler mot konsekvensene av noen av endringene som nå vil bli innført.

Powered by Labrador CMS