Fylkesmannen stopper krav om å betale tilbake tilskudd

Fylkesmannen i Telemark har opphevet Skien kommunes vedtak om å kreve tilbakebetaling av tilskudd på  2,8 millioner kroner fra seks barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha gjennomført tilsyn i barnehagene konkluderte Skien kommune med at seks barnehager eid av Grenland barnehagedrift AS hadde for lave personalkostnader målt opp mot utbetalte tilskudd.

Kommunen mente barnehagene ikke hadde oppfylt barnehagelovens paragraf 14 a der det heter «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager».

Hvis personalkostnadene er for lave, vil det være i strid med paragrafens krav om at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

2,8 millioner

For 2013 og 2014 har Skien kommune gjort vedtak om refusjon av tildelt tilskudd på totalt 2.833.000 kroner. Barnehagene dette rammet var Gustavas Hage AS, Harmonien barnehage AS, Klyveskogen barnehage AS, Kongerød barnehage AS, Limi barnehage AS og Maurtua barnehage AS.

Dette vedtaket har nå Fylkesmannen i Telemark opphevet.

Ikke beregnet vaktmester og renhold

«Kommunen har i sitt tilsynsarbeid og saksbehandling ikke beregnet utgifter tilknyttet renhold og vaktmester for barnehagene,» skriver Fylkesmannen i sin vurdering.

De aktuelle barnehagene har kjøpt renholdstjenestene eksternt og vaktmestertjenester fra et selskap internt i konsernet.

Barnehagene har lagt fram sine kostnader til tjenestene i beregningen, mens kommunen har etterlyst hva som faktisk er lønnskostnader til dem som utfører arbeidet.

– Fikk opplysninger for sent

Skien kommune har i korrespondansen med Fylkesmannen pekt på at opplysningene om kostnader til renhold og vaktmester er kommet etter at saken var ferdig behandlet. Skien mener at barnehagene er representert av en profesjonell aktør med juridisk kompetanse. Dermed har kommunen konkludert med at barnehagene burde ha kommet med alle relevante innspill før vedtaket ble fattet.

Dette er ikke godt nok for Fylkesmannen.

«Kommunen har i sitt oversendelsesbrev kommentert at det er kommet nye opplysninger i klagen, men valgt å ikke ta stilling til dem, fordi saksbehandlingen var avsluttet. Fylkesmannen påpeker at kommunen i sin saksbehandling skal ta stilling til klagers anførsler,» heter det i brevet Fylkesmannen nå har sendt ut til partene.

Tar ikke stilling til tallene

Fylkesmannen har ikke tatt stilling til selve tallmaterialet i klagesaken, men konkluderer med at det er gjort en saksbehandlingsfeil.

«Det er grunn til å regne med at feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold, og vedtaket er derfor ugyldig».

Saken blir nå sendt tilbake til Skien kommune for ny behandling.

– Har godt samarbeid

Assisterende rådmann i Skien, Jan Petter Johansen, sier til barnehage.no at kommunen tar Fylkesmannens beslutning til etterretning.

– Nå skal vi få lest brevet fra Fylkesmannen skikkelig. Og så får våre saksbehandlere forberede en ny sak på dette. Trolig kommer den opp til politisk behandling til høsten, sier Johansen.

Han understreker at Skien kommune har et godt samarbeid med de private barnehagene i kommunen og at denne saken ikke bygger på noen mistillit til aktørene i sektoren.

– Fikk ikke tallene

– Men vi har fått i oppgave av staten å føre tilsyn med at pengene som går til barnehage brukes slik de skal. Derfor har vi prøvd å føre tilsyn og bruke de tallene vi har fått tilgang til. Etter at vi la inn et skjønnsmessig avvik på 20 prosent mellom de tallene vi hadde fra kommunale barnehager og de tallene vi fant i disse aktuelle private barnehagene, endte vi opp med et beløp som vi syntes vi skulle ha tilbake, sier Johansen.

Han hevder at kommunen først ikke fikk alle tallene som de ba om fra disse barnehagene.

– Først etter bystyrevedtaket fikk vi dem, sier assisterende rådmann Jan Petter Johansen.

Blant de første

Skien kommune er blant de første i landet som faktisk har ført tilsyn med om private barnehager bruker pengene i henhold til Barnehagelovens paragraf 14 a.

Jan Petter Johansen mener det er litt trist i denne sammenhengen at Fylkesmannen ikke tar tak i det Skien kommune oppfatter som det viktigste spørsmålet i denne sammenhengen: Hva er et «rimelig årsresultat»?

Grenland barnehagedrift: Fullt medhold

Daglig leder i Grenland barnehagedrift, Knut Bråthen, er veldig godt fornøyd med Fylkesmannens avgjørelse.

– Den er i tråd med det vi har ment hele tiden, nemlig at Skien kommune ikke har tatt med alle lønnskostnadene i beregningen. Vi regner dette som fullt medhold for oss, og så blir det opp til kommunen om de vil frafalle saken eller beregne kostnadene våre på nytt, sier Knut Bråthen.

– Han mener det ikke er grunn for å kritisere Fylkesmannen for ikke å ta stilling til tallmaterialet.

– Det er helt normalt at Fylkesmannen vurderer om det konkrete vedtaket er ugyldig eller ikke. Vi kunne ikke forvente en mer dyptpløyende gjennomgang av tallmaterialet. Det Fylkesmannen har pekt på, er at saksbehandlingen er mangelfull og ikke i tråd med regelverket, sier Knut Bråthen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Dette sier barnehageloven:

§ 14 a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Powered by Labrador CMS