I denne rapporten gjør Bergen kommune det klart at den vil kreve 1.960.000 kroner tilbakebetalt fra Cultiva barnehage AS.
I denne rapporten gjør Bergen kommune det klart at den vil kreve 1.960.000 kroner tilbakebetalt fra Cultiva barnehage AS.

Krever nesten to millioner kroner etter tilsyn: Eieren tok ut full lønn for to jobber

Bergen kommune hevder at eieren av en barnehage har tatt ut altfor mye i lønn – og samtidig spart penger på ikke å ha tilstrekkelig bemanning. Eieren selv avviser alle anklager.

Publisert Sist oppdatert

Etter et økonomisk tilsyn har kommunen forhåndsvarslet at det vil komme et krav om tilbakebetaling av 1.960.000 kroner fra Cultiva barnehage AS.

Eier og daglig leder Renate Lundgren Nysæther avviser kravet og vil klage et eventuelt vedtak om tilbakebetaling inn for Fylkesmannen.

Hun mener kommunen vanskelig kan gjøre noen kvalifisert vurdering av hvor stor arbeidsbelastning en eier og daglig leder av en barnehage på denne størrelsen har – og dermed hva markedslønnen er.

To årslønner

Bergen kommune har ført tilsyn med barnehagens regnskap for perioden 2014-2016.

I tilsynet er det kommet fram at eieren har ansatt seg selv i to stillinger: Som styrer og pedagogisk leder har hun tatt ut en lønn på 600.000 kroner. I tillegg har hun vært ansatt som «eier» og hatt ansvaret for å utføre de til enhver tid påkrevde oppgaver knyttet til driften, inkludert merkantile oppgaver og samarbeid med ansatte, regnskapsfører, kommune, foreldre og andre instanser.

For dette arbeidet har hun hatt en avtale om årslønn på inntil 600.000 kroner, avhengig av bedriftens lønnsomhet.

I et tredje dokument har eieren avtalt med seg selv et årlig styrelederhonorar på inntil 100.000 kroner. Det er imidlertid ikke utbetalt slike honorar i perioden for tilsynet.

Flere år med lav lønn

Gjennom sin advokat har eieren påpekt at hun de første årene jobbet svært hardt for lav lønn for å få bedriften på beina. De siste årene har lønnsom drift gjort det mulig å ta ut lønn som gjenspeiler det arbeidet som er lagt ned.

Av regnskapstallene framgår det at utgiftene til lederlønn i perioden 2007-2009 var henholdsvis 274.000, 445.000 og 573.000 kroner.

Tilsynsmyndigheten mener imidlertid at barnehageloven ikke åpner for å vurdere «et rimelig årsresultat» basert på et gjennomsnitt over tid.

«Det må vurderes opp mot om barnehagen i hvert av årene 2014-2016 har hatt et rimelig årsresultat», heter det i rapporten.

«Kompenseres to ganger»

Kommunen mener den lønna som er totalt er tatt ut, er for høy i forhold til de oppgavene som eieren har hatt i barnehagen. «Det kan således fremstå som at enkelte arbeidsoppgaver kompenseres to ganger».

Den høye utbetalingen fra eier til eier er ifølge kommunen et brudd på bestemmelsene i barnehagelovens paragraf 14a bokstav b, som regulerer at avtaler som inngås mellom barnehagen og nærstående ikke skal belastes med kostnader som er høyere enn markedspris.

«Slik kommunen vurderer avtalen, så gir den eier en tilnærmet «blankofullmakt» i forhold til å bestemme nivået på godtgjørelsen. (…) Betingelsen i avtalen kan, slik kommunen vurderer det, derfor ikke sies å være i samsvar med det som eier ville fått i tilsvarende stilling i en annen barnehage.»

I rapporten blir 125.000 kroner vurdert som et rimelig vederlag for eierrollen i en barnehage av denne størrelsen. Det som er utbetalt og som overstiger dette, varsler Bergen kommune at den vil kreve tilbakebetalt.

Fikk pålegg tre ganger

Kommunen argumenterer i rapporten for at Cultiva barnehage har dekket inn kostnadene til eierlønna gjennom å ha lavere bemanning enn tilskudd og foreldrebetaling skulle tilsi.

Både for 2012, 2013 og 2016 har kommunen ved kontroll av årsmeldingene funnet avvik i forhold til barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning. Alle påpekte avvik er blitt lukket.

«Dog har tiden fra pålegg om retting og lukking av avvik variert, i noen tilfeller så mye at avvikene, etter vår vurdering, må ha fått effekt på barnehagens utgifter, særlig når en også tar i betraktning at manglende pedagogisk bemanning i utgangspunktet innebærer et fravær av kostnader», skriver Bergen kommune.

«Vesentlig lavere personalkostnader»

De identifiserte mindreutgiftene i personalkostnader sammenlignet med tilsvarende kommunale barnehager, er i rapporten beregnet til 1,4 årsverk i 2014, 1,7 årsverk i 2015 og 1,6 årsverk i 2016.

«Den av barnehagens advokat påståtte lønnsomhetsforbedring som har muliggjort eiers uttak av godtgjørelse (…), er etter vårt skjønn heller et resultat av vesentlig lavere personalkostnader», skriver kommunen.

– Antakelser

Eier og daglig leder Renate Lundgren Nysæther sier til barnehage.no at hun ikke er enig i Bergen kommunes vurderinger.

– Jeg ser at det er en del antakelser som ligger til grunn for konklusjonene. I tillegg er det interessant å se hvordan kommunen forsøker å sette en markedslønn for den som eier, driver og jobber i sin egen barnehage, sier Nysæther.

– Jeg har flere roller i barnehagen, og det er ikke uvanlig i bedrifter i denne størrelsen, legger hun til.

– Mye ulønnet arbeid

Hun har vært kjent med tilsynet i lang tid, men sier at varselet om et krav om tilbakebetaling av nærmere to millioner kroner kommer som en stor overraskelse. Hun hadde forventet at kommunen ville se et større bilde enn bare isolert på noen få år der hun tok ut høy lønn.

– Det ligger et vanvittig arbeid bak å etablere en barnehage alene. Det var ikke sånn at den plutselig bare åpnet en morgen. Det lå mye ulønnet arbeid til grunn og stor risiko bak. Og når kommunen er opptatt av hva som skjedde de tre årene som tilsynet gjelder, medfører det riktighet at jeg hadde høy lønn. Men så var det også lønn der, som ikke kommer fra den ordinære barnehagedriften, men fra for eksempel kursvirksomhet. Da ser tallene store ut selv om de kan forklares, sier Renate Lundgren Nysæther.

– Avviser innsparing på personal

Hun benekter bestemt at hun har finansiert den høye lønna til seg selv gjennom å spare penger på annet personale.

– Det er riktig at jeg i en periode har slitt med å få tak i barnehagelærere. Men jeg har samtidig hatt andre ansatte med høy utdanning i disse stillingene, så det ligger ikke noen kostnadsbesparelse i det, sier Nysæther.

– Jeg er også selv en av pedagogene som skal være med i regnestykket, og det føler jeg at kommunen i liten grad har vektlagt, legger hun til.

– Gründer og ildsjel

Barnehageeieren innrømmer at saken er en stor belastning for henne personlig.

– Jeg er ingen profitør. Jeg er en gründer og en ildsjel som etablerte 41 barnehageplasser på kort varsel i en periode der Bergen kommune hadde et stort behov. Det var hardt arbeid for liten betaling i mange år, men så har jeg også bygget opp en barnehage som jeg er stolt av, sier Nysæther.

Hun gir masse ros til personalgruppa som har jobbet systematisk med kvalitet og som har vist stor vilje til å endre fagprofil for å møte nye behov blant foreldre og barn. Og hun føler seg trygg på at Cultiva barnehage fortsatt skal ha fornøyde foreldre og trygge og glade barn selv om barnehagen har fått et negativt søkelys rettet mot seg.

– Mitt hovedfokus nå er å lede barnehagen inn i en ny faglig brytningstid. Det stilles masse krav i den nye rammeplanen, og vi må jobbe hardt i alle ender for å møte kravene. Det gjør vi, og det tror jeg alle andre barnehager også gjør. Så får advokater, revisor og regnskapsfører ta saken med kommunen, sier Renate Lundgren Nysæther.

  • Ifølge Utdanningsdirektoratets nettside barnehagefakta.no hadde Cultiva barnehage AS i desember i fjor 6,1 barn per voksen og en pedagogtetthet på 44 prosent.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS