Barnehagene i Rygge får færre midler til å hjelpe barn med spesielle behov.
Barnehagene i Rygge får færre midler til å hjelpe barn med spesielle behov.

Kutter i tilbudet til dem som trenger det mest

Rygge kommune kutter tilskudd for barn med nedsatt funksjonsevne. Nå roper ryggebarnehagene varsku og ber foreldre om hjelp til å bli hørt.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mottar allerede lite tilskudd sammenliknet med landsgjennomsnittet, og fra 2016 til 2017 blir det enda verre. For nå har kommunen i tillegg kuttet i ekstraressurstilskuddet vårt med rundt 15 prosent gjeldende fra januar 2015. Dette har de aldri gjort før, og det vil få store konsekvenser for barnehagene som har barn med nedsatt funksjonsevne. Og det gjelder samtlige barnehager bortsett fra en, sier en fortvilt daglig leder for Smedhusåsen Barnehage på Rygge, samt medlem av Ryggebarnehagen.

Strategigruppa – som består av tre daglige ledere i Ryggebarnehagen – ber nå om hjelp. De starter med å invitere samtlige samarbeidsutvalg i kommunens barnehager til et felles møte der fakta skal legges fram.

– De må få vite om konsekvensene av kuttet. Vi håper at et foreldrepress mot politikerne kan bidra til en endring av barnehagesatsingen i kommunen. For det er liten tvil om at tilbudet vi gir blir dårligere av kuttene og at barnas trygghet gradvis svekkes, sier Berget på vegne av gruppa.

Les også: Solberg-regjeringen ønsker å fjerne makspris i barnehagen.

Varslet kutt i brev

Strategigruppa uttaler seg på vegne av alle de totalt ni barnehagene i Rygge, og understreker at ingen av de til sammen åtte private barnehagene tar ut utbytte.

Samtlige barnehager i Rygge mottok i desember i fjor et brev signert kommunalsjefen i kommunen, der det ble informert om kuttene med følgende informasjon:

«Utdeling av midler til barn med nedsatt funksjonsevne vår 2015:

Med lønningene som er oppgitt ble vårsummen til sammen kr. 4 730 551. Dette er over det som er gitt i budsjettet. Summen hver barnehage får blir derfor redusert forholdsmessig slik at alle får 85,37 % av opprinnelig sum.»

Altså et kutt på rundt 15 prosent.

Les også: Ikke 100 prosent likebehandling.

For høye lønnskostnader

Det nye vårbeløpet blir da kr. 4 038 462. Høstsummen for 2015 er dermed det resterende på sju millioner kroner, kr. 2 961 538.

Begrunnelsen for kuttene, i følge kommunalsjef Lars Gjemmestad, er at barnehagene meldte inn for høye lønnskostnader. Totalsummen oversteg dermed summen som politikerne hadde bestemt at barn med nedsatt funksjonsevne skulle få. Budsjettet for 2015 sier nemlig at det skal avsettes sju millioner kroner til disse barna. I fjor var summen kr. 6 960 000.

For Smedhusåsen Barnehages del, betyr kuttet et betydelig dårligere tilbud til allerede hardt trengende barn. Berget spør seg selv om barn med spesielle behov i enkelte tilfeller har utbytte av den lovfestede barnehageplassen.

Les også: Knusende dom over Nesodden kommune.

For få voksne

– Vi har fem barn med nedsatt funksjonsevne. To av dem trenger fysisk hjelp til alt og må ha en person hver sammen med seg. Alt annet ville gått på sikkerheten løs. Vi søkte om ekstra ressurser for disse fem barna i fjor, og fikk tildelt midler til tre og en halv stilling. Det betyr at de tre barna som ikke har like store, fysiske behov, i utgangspunktet må dele på en og en halv stilling. Vi klagde selvsagt på vedtaket, som vi alltid gjør. Men det hjelper lite, sukker Berget.

Barnehagen, som er privat og foreldredrevet, lønner likevel en ekstra halv stilling, slik at de i barnehageåret 2014-15 får dekket opp fire av de fem barnas behov.

Berget kan ikke forstå hvorfor det i det hele tatt er lov å lovfeste rett til barnehageplass når det ikke følger midler med.

– Det burde ikke være bingo hvilken kommune du bor i, men lik praksis for alle! mener Berget.

Les også: Er du politiker? Ja, da bør du pelle deg på jobb. I en barnehage.

– Ingen nedgang

Kommunalsjef Gjemmestad innser at kommunikasjonen rundt saken kunne vært bedre. Han benekter at det dreier seg om kutt i midler, men heller omfordeling av midler basert på ulik lønn for de ansatte. Han mener også at saken er blitt noe mer komplisert enn nødvendig da unødvendige elementer er trukket inn.

– Summen som deles ut til barn med nedsatt funksjonsevne var kr. 6 960 000 i 2014, og den er kr.7 000 000 i 2015.  Dette er altså ingen nedgang til dette formålet, forklarer Gjemmestad i en epost til barnehage.no.

– Dette er midler som skal gå til å lønne personalet som brukes til disse tiltakene. Disse har ulik lønn. Det ble gjort et forsøk på å kompensere for dette gjennom å omfordele midlene slik at likeverdigheten for barna ble ivaretatt. Dette førte til at noen barnehager fikk beregnet litt mer tilskudd for 2015 og noen litt mindre i forhold til beløpet per måned i 2014.

Les også: Spesialpedagog ble årets gründer på Vestlandet.

– Nok til å dekke behovet

– Kostratall viser at Rygge kommune i 2013 brukte 11,8 prosent av utgiftene til barnehager på dette området. Dette er mer en sammenlignbare kommuner, og mer enn den gamle 10-prosentnormen.

Gjemmestad legger til at rådmannen mener at midlene som avsettes til dette formålet bør være tilstrekkelig til å dekke behovet i Rygge kommune.

Gjemmestad mener at det er feil at barnehagene får mindre til barn med nedsatt funksjonsevne og det kuttes heller ikke 15 prosent som det gikk fram av informasjonsbrevet.

Slipper ikke saken

Det som skjer, er at pengene fordeles på en annen måte enn tidligere. Nå fordeles pengene i henhold til lønningsnivå i barnehagene. Det betyr at de med høyt lønnsnivå skal få mer penger enn de med lavere, slik at tilbudet til barna skal bli det samme overalt.

Med «opprinnelig sum» mener kommunalsjefen den summen barnehagen ville fått hvis de hadde lagt den nye timelønna til samtlige ansatte til grunn. Alle ble bedt om å melde inn lønnskostnader før omfordelingen, og summen ble høyere enn det kommunen hadde beregnet. Så det er lønningene som har endret seg, ikke pengebeløpet fra kommunen.

Royne Berget forstår ikke praksisen med å informere om kutt som ikke er reelle, og vil sammen med strategigruppa, Ryggebarnehagen og foreldreutvalget, følge saken videre.

Powered by Labrador CMS