Fredag inngikk regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, og 12 sentrale organisasjoner i barnehage og skole et nytt partnerskap mot mobbing.
Fredag inngikk regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, og 12 sentrale organisasjoner i barnehage og skole et nytt partnerskap mot mobbing.

Statsministeren signerte ny partnerskapsavtale mot mobbing

– Det er ikke lov å stikke hodet i sanden og tenke at mobbing bare går over, sier statsminister Erna Solberg (H).

Publisert Sist oppdatert

Fredag signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og 12 organisasjoner innen barnehage- og skolesektoren avtalen om deltakelse i Partnerskap mot mobbing på Marienlyst skole i Oslo. Avtalen forplikter partene til å jobbe for å få slutt på mobbing i barnehager og skoler.

– Det partnerskapet vi nå etablerer er et partnerskap for at alle tar på alvor at det skal gjøres noe med mobbing. Det skal gjøres noe for å forhindre mobbingen og det skal gjøres noe med mobbingen når det skjer. Partnerskapet skal forplikte, og det betyr at vi går sammen om å si at «dette er mitt ansvar også, mobbing angår meg». Og så må vi huske at det angår alle elever, alle lærere, alle foreldre, alle som er i skolehverdagen og i barnehagehverdagen. Derfor er jeg glad for at det er så mange som deltar i partnerskapet, sa statsminister Erna Solberg i talen sin før signeringen.

Et godt lærings- og oppvekstmiljø

Det nye partnerskapet erstatter Manifest mot mobbing som tidligere har vært sektorens samarbeid i kampen mot mobbing.

Partnerne skal jobbe sammen for å gi barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø, og forplikter seg til å bidra aktivt:

  • I de fellesprosesser og tiltak som partnerskapet beslutter
  • Til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser
  • Til å spre kunnskap om rettighetene for barn og unge og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere
  • Til å bygge lokale nettverk slik at barn og unge kan oppleve en helhetlig og gjennomgående holdning for gode oppvekstvilkår og mot mobbing

Les hele avtalen Partnerskap mot mobbing – Sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø 2016-2020 her.

Gir barnehagene en tydeligere stemme

Avtalen som ble undertegnet fredag skal gjelde frem til 2021 og skal, ifølge Kunnskapsdepartementet, være mer forpliktende enn forgjengeren Manifest mot mobbing.

– Det er bred politisk enighet om at arbeidet mot mobbing er viktig. Dette partnerskapet vil strekke seg over både stortingsvalg og kommunevalg, og danne grunnlag for systematikk og kontinuitet i arbeidet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl til barnehage.no.

I tillegg til regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og Sametinget, som også var med på Manifest mot mobbing, har fire nye samarbeidspartnere kommet til; Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene og Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Dermed har barnehagene fått en tydeligere stemme i samarbeidet mot mobbing.

– Det er viktig at barn lærer å respektere hverandre, ta hensyn til hverandre og se andres behov. Barnehagen har kanskje i enda større grad enn skolen en mulighet til å påvirke hvordan barn opptrer overfor hverandre, til å lære dem at man må gi rom for alle, ikke utestenge noen fra leken og tenke over hvordan ens egne handlinger påvirker andre. Det er et veldig flott grunnlag for skolen å bygge videre på, sier statsminister Erna Solberg til barnehage.no.

Én av fire bagatelliserer mobbing i barnehagen

I en forskningsrapport utarbeidet av Universitet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune for FUB og FUG, kommer det frem at om lag ett til to barn i hver barnehage blir mobbet, og at én av fire voksne mener fokuset på mobbing i barnehagen er overdrevet.

– Jeg tror at veldig mange, både foreldre og kanskje til og med de som jobber i barnehagen, har problemer med å se at mobbing også forekommer i barnehagen. Mobbing vil selvfølgelig se annerledes ut når du snakker om fire-, fem- og seksåringer, enn hvis du snakker om 14-, 15-åringer, men det er godt dokumentert at det er barn som skyves ut og plages også i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til barnehage.no.

– Det er en av de viktigste grunnene til at vi har inkludert barnehagen, både i oppfølgingen av Djupedal-utvalget og i denne strategien for første gang, legger kunnskapsministeren til.

– Hva blir det neste steget i kampen mot mobbing i barnehagen?

– Vi er i gang med å utvikle et kompetanseprogram for å få mer kunnskap om mobbing blant de ansatte i barnehage og skole. Oppdraget er gitt og det er også bevilget penger til det i budsjettene, opplyser Røe Isaksen.

– Høye ambisjoner

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, mener partnerskapet vil være en opptrapping i kampen mot mobbing.

– PBL er glad for at regjeringen etablerer dette partnerskapet og mener det er viktig at partene nå har høye ambisjoner for det arbeidet som skal gjøres. Å forebygge mobbing er viktig for å sikre barn og elever i barnehage og skole et godt oppvekst- og læringsmiljø. Barnehagene har en sentral og viktig rolle i dette arbeidet, sier PBL-direktøren.

Under PBLs landsmøte i 2015 ble det bestemt at et av organisasjonens hovedmål frem mot neste landsmøte i 2017 er å forebygge mobbing i barnehagen.

– Barnehagene har et stort ansvar for å forebygge mobbing og legge til rette for mobbefrie barnehager. Det er barnehagene som må gjøre jobben, men PBL skal legge til rette og støtte våre barnehager i dette arbeidet, sier Olsen.

– Viktig med kompetente voksne

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) var en av samarbeidspartene i Manifest mot mobbing, og deltar også i det nye partnerskapet.

– Det vi kan bidra med er å gjøre foreldre og ansatte i barnehagene bevisste på at mobbing skjer i barnehagen og hvordan man kan gjøre noe med det. I barnehagen må man ha flinke kompetente voksne som har mobbebrillene på, som vet at mobbing foregår og vet hva de skal gjøre når de ser at det skjer, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

– Hvordan kan man som forelder bidra i kampen mot mobbing?

– Man må først og fremst være bevisst på at barnet sitt kan bli mobbet og også kan være en mobber. Når de er så små som i barnehagen er det de voksne som må ta tak i dette. Man må forklare at mobbing ikke er greit og prøve å forklare hvordan det kjennes for andre, sier Skinstad-Jansen.

FUB-lederen understreker også viktigheten av et godt samarbeid mellom foreldre og de ansatte i barnehagen. Hun oppfordrer foreldre til å si fra til barnehagen hvis barnet kommer hjem og forteller at det har opplevd noe.

– Det er også viktig å fremstå som gode rollemodeller. At man tenker over hvordan man omtaler andre, både folk man kjenner, familie og venner, men også hvordan man omtaler folk man ser på TV og lignende, avslutter Skinstad-Jansen.

Powered by Labrador CMS