Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.
Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.

Nytt nederlag for Oslo kommune: Fylkesmannen opphever millionkrav

– Jeg er skuffet over fylkesmannens vedtak, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap). For andre gang på en uke har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet et krav fra Oslo kommune om tilbakebetaling av tilskudd til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesmannen konkluderer med at Bydel Nordre Aker ikke har hatt juridisk grunnlag for å kreve 1,2 millioner kroner tilbakebetalt av Ulna AS etter tilsyn i en av konsernets barnehager.

I forrige uke skrev barnehage.no at Oslo kommunes krav om 275.000 kroner tilbakebetalt fra en familiebarnehage i bydel Alna er opphevet av Fylkesmannen.

Oslo kommune krevde sist vinter tilbakebetalt cirka to millioner kroner fra fire private barnehager. Nå er begge sakene som ble klaget inn for Fylkesmannen gått i kommunens disfavør. To barnehager har akseptert tilbakebetaling av henholdsvis 431.192 kroner og 52.554 kroner.

Påsto overpris for lokaler

I saken om Ulna AS gjennomførte Bydel Nordre Aker et tilsyn for regnskapsåret 2014. Kommunen fant at en av konsernets barnehager hadde regnskapsført årlige husleiekostnader som kommunen mente var betydelig over markedspris.

Barnehagen drives i et lokale som Ulna AS kjøpte i 2010, men solgte til Spg Omsorg 4 AS for en høyere pris tre år senere. Bydelen mener formålet med salget og tilbakeleien var å realisere verdier i eiendommen.

Kommunen mener selskapets disposisjoner er brudd på barnehageloven paragraf 14 a, første ledd bokstav a: «Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen.»

Lavere personalkostnader

Bydel Nordre Aker mener dessuten at barnehagen i 2014 drev med personalkostnader som var vesentlig lavere enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager (barnehageloven paragraf 14, bokstav c). Barnehagens personalkostnader var ifølge kommunen på 72 prosent av kommunens kostnader.

Som i tilfellet fra bydel Alna hadde også Bydel Nordre Aker trukket fra ti prosent av de kommunale personalkostnader for å beregne hvor grensen går for hva som er «vesentlig lavere».

Totalt krevde bydel Nordre Aker 1.206.408 kroner tilbakebetalt.

Feil lovforståelse

Fylkesmannen slår på begge punkter fast at Bydel Nordre Aker har lagt til grunn feil lovforståelse når den har krevd tilskudd tilbakebetalt.

I spørsmålet om høy husleie kan Fylkesmannen ikke finne grunnlag for å fastslå at kostnadene til husleie ikke vedrører godkjent drift selv om en barnehage betaler mer enn det kommunen opplever som markedspris for et barnehagelokale. 

I spørsmålet om personalkostnader slår Fylkesmannen nok en gang fast at det ikke er riktig å sette en generell prosent-grense for hva som er vesentlig avvik. Fylkesmannen understreker at det må foretas en konkret vurdering av om det er et misforhold, og mener det også må ses på hva som er årsaken til forskjellene og hvilke virkninger dette har medført for barna i barnehagen.

Byråden: – Skuffet

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for kunnskap og oppvekst, har denne kommentaren til vedtaket:

– Umiddelbart må jeg si at jeg er skuffet over fylkesmannens vedtak. Nå skal vi bruke litt tid på å gå igjennom fylkesmannens begrunnelse for avslaget sitt og så vurdere hvordan Oslo kommune skal håndtere saken videre. Vi mener at noen av funnene viser at barnehagen har svært store avvik sammenlignet med andre barnehager og at utbytte har vært større enn hos andre.  Men dette har altså ikke vært ikke utslagsgivende nok for Fylkesmannen. Jeg er overrasket over at man ikke ser dette som et problem.

– Nødt til å vurdere

– Dette er det andre vedtaket fra Fylkesmannen på en uke som går i Oslo kommunes disfavør. Hvilke konsekvenser vil vedtakene få for Oslo kommunes arbeid med å føre tilsyn i private barnehager?

–  Vi er nå nødt til å vurdere hvordan vi skal forholde oss til det økonomiske tilsynet med de private barnehagene fremover. Våre erfaringer hittil er at regelverket for å følge opp at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barnehagebarna til gode, er til dels vanskelig å fortolke og at det er få saker å støtte seg på for å finne ut hvordan reglene skal forstås. Dette ser vi også gjennom fylkesmannens presisering av at de har bedt om tolkningshjelp av barnehageloven § 14 a fra Utdanningsdirektoratet.

– Ville det være å foretrekke at staten overtar tilsynet med private barnehager?

– Jeg kan ikke se at regelverket ville vært klarere om det økonomiske tilsynet ble ført av et statlig organ. Når regelverket nå klargjøres, blant annet gjennom våre tilsynssaker, vil Oslo kommune fortsette å føre tilsyn med de private barnehagenes pengebruk, skriver Tone Tellevik Dahl til barnehage.no.

– Mistenkeliggjøring

Administrerende direktør Arild M. Olsen sier til pbl.no at de to avgjørelsene fra Oslo som nå har gått i barnehagenes favør er viktige for barnehagene sakene gjelder, men at det også er prinsipielt viktige avgjørelser som får betydning for andre saker om økonomisk tilsyn.

– Kommunen har gått høyt på banen og krevd at barnehager betaler tilbake tilskudd som følge av regelbrudd. Men når vedtakene ettergås, viser det seg at det er kommunen som ikke forstår reglene i barnehageloven, konstaterer Arild M. Olsen.

Han mener Oslo kommune ved å gå høyt på banen i slike saker kan etterlate et inntrykk av at barnehagene ikke har brukt midlene i tråd med lovverket.

– Dersom det er barnehager som har brukt offentlig tilskudd i strid med reglene, er det bra at dette avdekkes og at det ryddes opp. Men slik Oslo og andre kommuner nå gjennomfører disse tilsynene, bidrar det til en mistenkeliggjøring av mange private barnehager som det ikke er grunnlag for, sier Olsen til pbl.no.

  • Daglig leder Nina Wiik i Ulna AS sier til barnehage.no at hun registrerer at Fylkesmannen har opphevet vedtaket. Ut over det ønsker hun foreløpig ikke å kommentere saken.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS