Advokat Einar Brunes hos PBL representerer barnehagen Viejega AS.

Tvinges til å ansette pedagog som ikke kan språket

Med personale uten tilstrekkelig samisk språkkompetanse greier vi ikke å oppfylle verken rammeplan for samiske barnehager eller egne vedtekter, slår styret i den nystartede barnehagen fast. Nå kjemper de for å få omgjort Statsforvalterens vedtak.

Publisert Sist oppdatert

To søkere meldte seg da verdens eneste lulesamiske barnehage, Viejega mánájgárdde på Drag i Hamarøy, skulle ansette barnehagelærer i høst.

Den ene kandidaten behersker språket, men fyller ikke utdanningskravet. Den andre er utdannet pedagog, men behersker ikke språket. Nå kan kommunen i realiteten tvinge fram en ansettelse av sistnevnte, med Statsforvalterens velsignelse.

Etablert etter konkurs

Den foreldreeide barnehagen ble etablert i høst, for å sikre et fortsatt samisk barnehagetilbud etter konkursen hos Vuonak mánájåroj 27. juni, som førte til at barna var uten barnehage i flere måneder.

Les også: Barnehageselskap slått konkurs – foreldre fikk beskjed om stenging samme dag. Og: Får sjansen til å åpne på ny etter barnehagekonkurs

I det nyetablerte selskapets vedtekter heter det blant annet at «det lulesamiske språket står særlig sentralt i virksomheten ved at barnehagen skal være en enspråklig lulesamisk arena, som sikrer fremtidige generasjoner med et produktivt lulesamisk språk».

For barnehageåret 2022/2023 har barnehagen 20,4 plasser, og det er lagt opp til drift med fem ansatte – hvorav to pedagoger i tillegg til styrer som er utdannet barnehagelærer.

Det er omkring én av de to pedagogstillingene i avdeling at barnehagen nå opplever problem.

Søkte dispensasjon

Ingen av de to kandidatene som søkte stillingen, ble av Viejega AS vurdert å være kvalifisert i utgangspunktet. Barnehagen søkte derfor kommunen om midlertidig dispensasjon for den samisktalende kandidaten. Av styrers vurdering framgikk blant annet at vedkommende forpliktes å fortsette påbegynt arbeidslivsbasert barnehagelærerutdanning.

Men Hamarøy kommune ga avslag på dispensasjonssøknaden, fordi det fantes en annen kandidat med formell pedagogisk utdanning. Heller ikke en klage til Statsforvalteren i Nordland har ført fram, foreløpig.

«Til tross for at sterke hensyn taler for at alle ansatte i barnehagen skal beherske lulesamisk, vil ikke vedtektenes bestemmelser kunne hjemle at barnehagen lar kompetanse innenfor samisk språk gå foran pedagogisk kompetanse ved ansettelse av pedagogisk leder», heter det blant annet i vurderingen Statsforvalterens gjør av klagesaken.

– Vil være ødeleggende

Nå har advokat Einar Brunes hos PBL (Private Barnehagers Landsforbund), på vegne av Viejega AS sendt en ny henvendelse der han anmoder om ny behandling og omgjøring av tidligere vedtak.

– Det vil være ødeleggende for det pedagogiske tilbudet, dersom barnehagen skal tvinges til å ansette en person som ikke kan kommunisere på samisk, skriver Brunes, blant annet.

I brevet peker advokaten også på at søknaden er blitt vurdert etter en annen paragraf enn den som rommer bestemmelsen om at kommunen kan innvilge dispensasjon fra pedagognormen for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det.

Brunes mener imidlertid også at søknaden skulle fått et annet utfall, ut fra regelen den ser ut til å ha blitt vurdert etter, der det er et vilkår at stillingen det søkes har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Saklig og begrunnet

– Poenget er at søker ikke anses å være kvalifisert for stillingen, argumenterer advokaten.

Brunes viser til rammeplanen, som er en forskrift, der det det blant annet heter at «I samiske barnehager er samisk hovedspråk» og «Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk». Han understreker at Viejegas krav om å beherske samisk språk, er saklig og begrunnet.

– Skal barnehagen kunne oppfylle rammeplanen, barnehagens vedtektsfestede formål og oppfylle årsplanens innhold krever det at alle ansatte bruker det samiske språket i barnehagedriften. Det kreves at personalet konsekvent snakker samisk seg imellom og med barna. I barnehagen tar personalet også en styrende rolle i barnas språkbruk barna imellom. Det skal utarbeides pedagogiske planer på samisk, det pedagogiske opplegget skal utføres på samisk språk, det skal gis veiledning på samisk både overfor barna og overfor ansatte, forklarer han.

Powered by Labrador CMS