Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene, er talsperson for de tre aktørene.
Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene, er talsperson for de tre aktørene.

Saksøker staten for ulovlig forskjellsbehandling

Espira, FUS og Norlandia går sammen om søksmål. Et eventuelt medhold vil gjelde for alle private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

De tre aktørene tar ut søksmål mot Oslo, Bergen, Malvik og Drammen kommune, samt staten ved Kunnskapsdepartementet. Kravet er at tilskuddene for private barnehager for årene 2020-2022 og forskriften som regulerer dette, kjennes ugyldig. Begrunnelsen er at Espira, FUS og Norlandia mener forskriften er i strid med loven.

Private barnehager har aldri fått samme tilskudd som kommunale barnehager krone for krone, og tilskuddene har blitt ytterligere svekket de siste årene gjennom kutt i pensjonspåslag og andre endringer i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, påpekes det i pressemeldingen som ble sendt ut onsdag.

Espira, FUS og Norlandia mener dette er i strid med barnehageloven, Grunnloven og EØS-retten. At regjeringen i tillegg har varslet flere nye innstramminger mener de tre barnehagekjedene vil svekke likebehandlingen ytterligere.

– Kvaliteten er i spill

– Frem til nå har private barnehager klart å levere et minst like godt tilbud til barna tross lavere tilskudd. Men kvaliteten i sektoren er nå i spill etter stadige innstramminger og kutt i tilskudd. Foreldre må kunne stole på at kommunene likebehandler alle barnehager gjennom likeverdige tilskudd per barn uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. Vi ser nå fram til rettens objektive vurdering av om loven oppfylles, sier Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene og talsperson for de tre aktørene.

Hun viser til EPSI-rapporten, hvor private barnehager kommer best ut i det norske utdanningsløpet.

I pressemeldingen pekes det også på at tall fra Statistisk sentralbyrå viser underskudd for 4 av 10 private barnehager i 2021. De tre aktørene skriver:

«Resultatet for private barnehager samlet, før regjeringens kutt på 600 millioner i pensjonstilskuddet, var i 2021 på 532 millioner kroner av en omsetning på 28 milliarder. Det gir en resultatmargin på 1,9 prosent. De siste årene har tilskuddene til private barnehager blitt kuttet, uten at kommunale barnehager har fått tilsvarende kutt, og flere private barnehager har avviklet eller gått konkurs.»

Krav til likeverdighet

Espira, FUS og Norlandia poengterer at barnehageloven § 19 gir private barnehager rettskrav på likeverdige rammebetingelser som kommunale barnehager, og til at Høyesterett har avklart hva som ligger i lovens krav; de private barnehagene har krav på samme finansiering per oppholdstime som kommunale barnehager får.

– Barn kommer fra familier med ulike forutsetninger. Dette fødselslotteriet kan utjevnes i gode barnehager. Derfor må alle barnehager har like forutsetninger for å kunne gi barna et best mulig tilbud hver eneste dag, og særlig kunne styrke og følge opp de barna som trenger det aller mest. Det kan ikke være slik at barn som går i private barnehager skal få lavere tilskudd enn andre barn, sier Voldsnes.

Advokatfirmaene SANDS og Glittertind er saksøkernes fullmektiger.

– Dialog har ikke ført fram

De tre kjedene skriver i pressemeldingen at et eventuelt medhold vil gjelde for alle private barnehager. De skriver også at privat barnehagesektor i flere år har hatt dialog med politikerne og Kunnskapsdepartementet for å sikre likebehandling, men at vurderingen er at dette ikke har ført fram. Espira FUS og Norlandia mener derfor det er nødvendig å gå til domstolen for å få en avklaring.

– Vi har ansvar for tilbudet til svært mange barn og foreldre, samt arbeidsplassen til mange tusen dyktige medarbeidere. Det er viktig at alle barnehager gis like muligheter til å utvikle barnehager av høy kvalitet og like muligheter til å tilby gode og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår til de ansatte. Omsorgsfulle og kompetente ansatte er den viktigste forutsetningen for god kvalitet. Da må også alle barnehager likebehandles etter loven og sikres bærekraftige rammevilkår. Nå ønsker vi å få en objektiv vurdering fra domstolen for å få fastslått hvilke tilskudd barna lovmessig har krav på i en privat barnehage. Skulle vi få medhold, vil det komme barn og ansatte i alle landets tre tusen private barnehager til gode, sier Voldsnes.

Følger saken med interesse

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er ikke part i saken, men er enig med saksøkerne i at flere politiske vedtak har satt likebehandlingen i barnehagesektoren under enda sterkere press. Det skriver arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen i en artikkel på egne nettsider.

Tilskuddene barnehagene får for å oppfylle like nasjonale kvalitetskrav, varierer sterkt fra kommune til kommune. De siste årene har private barnehager i snitt fått mellom 91 og 94 kroner for hver 100-lapp som kommunen bruker på sine egne barnehager, ifølge PBL. Kutt i pensjonspåslag fra og med 2022 og ekstrakostnader knyttet til nye reguleringer trekkes også fram som store utfordringer nå.

– Likebehandling av barn og barnehager har vært et helt grunnleggende krav fra PBL helt siden organisasjonen ble stiftet i 1993. Det har også vært en grunnpilar i barnehagepolitikken siden barnehageforliket fra 2003, og det er et prinsipp som også må ligge til grunn for den videre utviklingen av sektoren. Når det da kommer en sak der viktige sider ved forståelsen av likebehandling blir belyst, er det en sak vi vil følge med interesse, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.


Powered by Labrador CMS