Høyesterettsdommer Arne Rignes var førstevoterende i saken, og er den som har skrevet den enstemmige dommen.

Historisk høyesterettsdom: Fredrikstad kommune har ikke likebehandlet private og kommunale barnehager

For første gang i historien har Høyesterett slått fast at en kommune ikke har likebehandlet kommunale og private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

I tre rettsinstanser har Fredrikstad kommune og en rekke private barnehager stått mot hverandre. Tingretten og lagmannsretten var enig med kommunen, nå har en enstemmig Høyesterett konkludert med at de tar feil.

Det er tilskuddene for 2014 og 2015 det er strid om. Og både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at Fredrikstad kommune ikke har gjort noe galt. Men barnehagene har ikke vært enig.

Spesialavdelinger

Et av spørsmålene som er sentralt er hvorvidt kommunen har hatt lov til å telle med barn ved fire spesialavdelinger i tre kommunale barnehager, samtidig som det meste av lønnsutgiftene ved avdelingene er holdt utenfor, og hvorvidt dette kan oppfattes som likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.

Dette er første gang Høyesterett tar stilling til en sak hvor spørsmålet handler om likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager.

LES OGSÅ: Barnehagene tok Fredrikstad kommune til Høyesterett. Konsekvensene kan bli store

Ikke likebehandling

Mandag kom landets øverste dommere med sin konklusjon. Fredrikstad kommune har ikke likebehandlet kommunale og private barnehager.

I dommen oppsummerer Høyesterett likebehandlingsprinsippet slik:

– Det grunnleggende kravet er at det skal være økonomisk likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Dette innebærer at de private barnehagene skal sikres den samme offentlige finansieringen per oppholdstime som kommunale barnehager får. Den økonomiske likebehandlingen tar derfor utgangspunkt i kommunens finansering av egne barnehager. Driftstilskuddet er knyttet til ordinære driftsutgifter, det vil si basistilbudet i barnehagen. Tilbud til barn med særlige behov faller utenfor denne rammen og finansieres ved særlige tilskudd. De private barnehagene skal ikke stilles dårligere økonomisk enn de kommunale barnehagene, men heller ikke bedre. Kravet til likeverdighet innebærer følgelig at det må ses hen til innholdet av barnehagetilbudet.

Videre heter det:

– Resultatet av kommunens beregningsmåte var at tilskuddsbeløpet per heltidsplass ble lavere enn kommunens gjennomsnittlige driftskostnader til ordinær drift i egne barnehager. Dette innebærer at den måten kommunen beregnet gjennomsnittlig driftskostnad på, ikke var i samsvar med kravet til likeverdig behandling i barnehageloven § 14, heter det i dommen.

Høyesterett trekker fram flere beregningsmåter som kommunen kunne ha gjort, og som ville oppfylle likeverdighetsprinsippet i barnehageloven.

– Ett eksempel er at kommunen holdt barna i spesialavdelingene utenfor beregningsgrunnlaget. Fredrikstad kommune har et større antall kommunale barnehager, og en utregning basert på driftsutgiftene og barna i barnehagene med ordinær drift ville formodentlig gi et riktigere uttrykk for gjennomsnittlige driftsutgifter per ordinær heltidsplass. Et mulig alternativ kunne være å foreta en fordeling av kostnadene til personalet i spesialavdelingene, slik at det ble beregnet en personalkostnad knyttet til basistilbudet – ordinær drift – som skulle inngå i gjennomsnittsberegningen. De ytterligere kostnadene som relaterer seg til oppfølgingen av barn med særlige behov og høyere lønn til spesialpedagogisk personale, ville i et slikt eksempel bli holdt utenfor. Med dette utgangspunktet ville det ha vært riktig å ta med barna i spesialavdelingene ved gjennomsnittsberegningen, skriver førstvoterende dommer, Arne Rignes, i sitt syn på saken.

Han peker på at disse fremgangsmåtene vil være mer adekvate for å oppfylle lovens vilkår om økonomisk likebehandling.

– Jeg utelukker ikke at også andre beregningsmetoder kan være aktuelle, men det er ikke nødvendig for meg å gå nærmere inn på dette, skriver han, og konkluderer med at Fredrikstad kommunes beregning av driftstilskuddet til de private barnehagene for 2014 og 2015 var basert på uriktig rettsanvendelse.

Konsekvenser

Når Høyesterett nå har konkludert med at Fredrikstad kommunes tilskuddsberegninger er ugyldige, må kommunen gjøre nye beregninger. Både for 2014 og 2015, men også senere år.

Nøyaktig hva dette kommer til å koste kommunen, er umulig å si på nåværende tidspunkt. Men et anslag for årene 2014 og 2015 tilsier et økt tilskudd på mellom 4 og 7 millioner kroner. Det var barnehagenes anslag da saken ble prosedert i Høyesterett.

Avgjørelsen betyr også at kommuner som har beregnet tilskudd på lignende måte, også har brutt kravet om likeverdig behandling.

I tillegg til å gjøre nye tilskuddsberegninger, må kommunen betale barnehagenes saksomkostninger i overkant av 1,3 millioner kroner.

Les hele dommen her:

Powered by Labrador CMS